Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόπη Κάπου: Η συγκλονιστική της επιστολή-διαμαρτυρία για τις συνθήκες κράτησης του Κώστα Κάππου

Με αφορ­μή την απώ­λεια της Πόπης Κάπ­που, το 902.gr δημο­σιεύ­ει τη συγκλο­νι­στι­κή επι­στο­λή δια­μαρ­τυ­ρί­ας που είχε συντά­ξει στις 4 Ιού­νη 1974, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νη για τις απα­ρά­δε­κτες και απάν­θρω­πες συν­θή­κες κρά­τη­σης που υφί­στα­το ο σύζυ­γός της Κώστας Κάπ­πος, ο οποί­ος υπήρ­ξε μέλος της ΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, στα χέρια της Ασφά­λειας την περί­ο­δο της Χούντας.

Δια­βά­στε παρα­κά­τω ολό­κλη­ρη την επι­στο­λή-δια­μαρ­τυ­ρία της Πόπης Κάππου:

«4–6‑74

Δια­μαρ­τυ­ρία

Στις 16 του Φλε­βά­ρη στις 10 η ώρα το πρωί συνε­λή­φθη από τα όργα­να της Ασφά­λειας ο σύζυ­γός μου Κών/νος Κάπ­πος και από τότε του παρέ­χουν στέ­γη στα μπου­ντρού­μια τους.

Η συντρο­φιά του στους δύο μήνες ήταν η απο­μό­νω­σις και τα τέσ­σε­ρα σύντο­μα επι­σκε­πτή­ριά μου. Στο διά­στη­μα αυτό οι συνε­χείς ανα­κρί­σεις, οι ταλαι­πω­ρί­ες, τα βασα­νι­στή­ρια δεν έλει­ψαν ούτε μέρα με συνέ­πεια να υπο­στεί σοβα­ρόν κλο­νι­σμόν της υγεί­ας του.

Σε συνε­χείς ερω­τή­σεις μου προς τους Αρμο­δί­ους πού βρί­σκε­ται η Υπό­θε­σις και για­τί κατη­γο­ρεί­ται ο άνδρας μου οι απα­ντή­σεις τους ήταν και είναι ότι βρί­σκο­νται στις προ­α­να­κρί­σεις και ότι συγκε­ντρώ­νουν στοι­χεία. «Είναι σας παρα­κα­λώ δυνα­τόν μετά από δύο μήνες ταλαι­πω­ριών και κατα­πιέ­σε­ων να βρί­σκε­ται ακό­μα στην προανάκριση;».

Στο πέμ­πτο επι­σκε­πτή­ριο μου απη­γο­ρεύ­θη να τον ξανα­δώ, με την αιτιο­λο­γία ότι δεν είναι τακτο­ποι­η­μέ­νος και εντά­ξει απέ­να­ντι στην Υπη­ρε­σί­αν της Ασφάλειας.

Η καθη­με­ρι­νή μου επί­σκε­ψη για το φαγη­τό συνε­χί­σθη­κε 15 ημέ­ρες, και ακρι­βώς στις 30 του Απρί­λη δεν εδέ­χθη­σαν φαγη­τό, διό­τι μαζί με άλλους Πατριώ­τες μετε­φέρ­θη σε μέρος που δεν ξαί­ρουν να μου πουν. Από πλη­ρο­φο­ρί­ες βρί­σκε­ται στο Μπο­γιά­τι σε Στρα­τιω­τι­κή Μονά­δα και υπο­βάλ­λε­ται στα πιο απάν­θρω­πα βασα­νι­στή­ρια, η φάλαγ­γα, το συρ­μα­τό­σκοι­νο, τα ηλε­κτρο­σόκ και πόσα άλλα φρι­κτά μέσα είναι η καθη­με­ρι­νή δου­λειά επά­νω στα σώμα­τα των Ελλή­νων αγω­νι­στών. Η μετα­φο­ρά από το Μπο­γιά­τι των φοι­τη­τών και όλων των κρα­του­μέ­νων είχεν ξανά ως τόπος την Ασφάλειαν.

Ο μόνος που δεν επέ­στρε­ψε είναι ο άνδρας μου και ανη­συ­χώ καθώς και όλοι οι συγ­γε­νείς μου πού βρί­σκε­ται και για­τί δεν μου τον παρου­σιά­ζουν, ανη­συ­χώ για την υγεί­αν και την ζωήν του, βρί­σκε­ται στα χέρια ανθρώ­πων που δεν διστά­ζουν να του κάνουν το χει­ρό­τε­ρο κακό.

Απαι­τώ να τον παρου­σιά­σουν και να τον επι­σκε­φθώ το συντο­μώ­τε­ρον, να μετα­φερ­θή σε νοσο­κο­μεί­ον και να εξε­τα­σθεί από για­τρούς δικούς μου, η εξα­φά­νι­σις του επί ένα μήνα και πλέ­ον δεν είναι τυχαία, άλλοι ουσιώ­δη λόγοι υπάρ­χουν που τον κρα­τούν μακριά μου και ας μην προ­σπα­θούν οι αρμό­διοι να δικαιο­λο­γη­θούν λέγο­ντας ότι η Στρα­τιω­τι­κή Δικαιο­σύ­νη και η πολι­τεία τον προστατεύη.

Ζητώ να στα­μα­τή­σει το γρη­γο­ρώ­τε­ρον ο βασα­νι­σμός του και οι ανα­κρί­σεις, να δοθή τέρ­μα στην όλη του ταλαι­πω­ρία που τόσο θέτει την ζωήν του σε μεγά­λο κίν­δυ­νον και που οδη­γούν στην τέλεια εξό­ντω­σιν του, που υπεύ­θυ­νη για την κρα­τη­σίν του και τον βασα­νι­σμόν του θεω­ρώ τους Αρμο­δί­ους της Γενι­κής Ασφάλειας.

Παρα­κα­λώ και ζητώ κάθε συμπα­ρά­στα­σιν για την σωτη­ρία του άνδρα μου και πιστεύω ότι θα τύγ­χω της συμπα­ρα­στά­σε­ως του Διε­θνούς Ερυ­θρού Σταυ­ρού και κάθε επι­στη­μο­νι­κού και πνευ­μα­τι­κού παράγοντα.

Κάνω υστερ­νήν έκκλη­σιν σε όλους σας διά την σωτη­ρία του συζύ­γου μου και όλων των πολι­τι­κών κρατουμένων.

Η συζυ­γός του Πόπη Κάππου».

Ευχα­ρι­στού­με τον Θανά­ση Κάπ­πο, γιο της Πόπης και του Κώστα Κάπ­που, που μας παρα­χώ­ρη­σε την επι­στο­λή προς δημοσίευση.

Πηγή: 902.gr

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο