Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόσα λίγα θέλει ένα παιδί για να είναι ευτυχισμένο…

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης (με τη συνερ­γα­σία και βοή­θεια της Ιωάννας) //

Μια τέτοια εικό­να δε θα μπο­ρού­σε να την απο­δώ­σει ποτέ κάποιος με λόγια ή με οποια­δή­πο­τε άλλη μορ­φή τέχνης. Η στά­ση του σώμα­τος, ο τρό­πος που προ­σπα­θεί να αγκα­λιά­σει τον αρκού­δο, η έκφρα­ση… Αν η παι­δι­κή ευτυ­χία έπρε­πε να εκφρα­στεί με μια φωτό τότε αυτή είναι η καταλληλότερη.

Η ευτυ­χία στο προ­σω­πά­κι της και η ευγνω­μο­σύ­νη αποτυπωμένη..

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο