Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόσα «χρωστούν» στους λαούς τους! (Μία εικόνα…χίλιες λέξεις)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Στο πλαί­σιο της αγιο­ποί­η­σης τους και του ξανα­γρα­ψί­μα­τος της ιστο­ρί­ας στο ΒΗΜΑ (4/9) ο γνω­στός αρθρο­γρά­φος δημο­σιεύ­ει ΦΩΤΟ των Ρέη­γκαν- Γκορ­μπα­τσόφ με τη χαρα­κτη­ρι­στι­κή λεζά­ντα «Πόσα τους χρωστάμε!»

Και αν με αφορ­μή το θάνα­το του Γκορ­μπα­τσόφ συνε­χί­ζουν να γρά­φουν διθυ­ράμ­βους στα αστι­κά ΜΜΕ , αρκε­τά πράγ­μα­τα μένουν ηθε­λη­μέ­να στη σκιά για την πραγ­μα­τι­κή προ­σφο­ρά των δύο ανδρών στη ανθρωπότητα .

Ας θυμη­θού­με ορι­σμέ­να από αυτά:

-Καταρ­χήν το πλή­θος ανα­φο­ρών για το «τέλος του Ψυχρού Πολέ­μου» ανα­τρέ­πο­νται από την ίδια σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα των έντο­νων ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών που στη θέση των «εχθρών της Δύσης, της ελευ­θε­ρί­ας και της δημο­κρα­τί­ας» δεν είναι σήμε­ρα η ΕΣΣΔ και το σοσια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο αλλά άλλοι όπως Ρωσία η Λ.Δ Κίνας κλπ.

-Οι υπο­σχέ­σεις για έναν κόσμο «ειρη­νι­κό, δημο­κρα­τι­κό» μετά τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ απο­δεί­χθη­κε όνει­ρα απα­τη­λό. Η φτώ­χεια, η προ­σφυ­γιά, η εξα­θλί­ω­ση, οι πόλε­μοι, το ξανα­χά­ραγ­μα των συνό­ρων κλπ. είναι στην ημε­ρή­σια διά­τα­ξη, όπως φυσι­κά και οι ανα­τρο­πές κατα­κτή­σε­ων για τους λαούς της «Δύσης». Η ανθρω­πό­τη­τα ζει ένα πισω­γύ­ρι­σμα και όχι μία πρό­ο­δο όπως υπόσχονταν.

-Ο Ρέη­γκαν ως ηγέ­της της «Δύσης» στην αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία ενά­ντια στην «αυτο­κρα­το­ρία του κακού» έχει πλού­σια βιο­γρα­φι­κό. Θυμί­ζου­με: Οι στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες των ΗΠΑ από 134 δισ. δολ. Έφρα­σαν το 1989 στα 253δισ. Με τρα­γι­κές συνέ­πιες για το λαό. Ο πυρη­νι­κό εφιάλ­της έκα­νε ξανά την εμφά­νι­σή του με το πρό­γραμ­μα εγκα­τά­στα­σης των πυραύ­λων Cruise και Pershing, με βάση το δόγ­μα της ευέ­λι­κτης αντα­πό­δο­σης όπως και η δημιουρ­γία συστή­μα­τος αντι­πυ­ραυ­λι­κής άμυ­νας Strategic Defense Initiative: SDI, το οποίο ανήγ­γει­λε το 1983. Πολύ­μορ­φη και ουσια­στι­κή ήταν η βοή­θεια του σε αντι­κομ­μου­νι­στι­κά κινή­μα­τα στην Αφρι­κή, Ασία και Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή. Θυμί­ζου­με υλι­κής υπο­στή­ρι­ξης στους μου­τζα­χε­ντίν στο Αφγα­νι­στάν, η προ­σπά­θεια ανα­τρο­πής των Σαντι­νί­στας στη Νικα­ρά­γουα με τον Ρέι­γκαν να που­λά κρυ­φά όπλα στους Κόντρας. Και ακό­μη εισβο­λή στη Γρε­νά­δα, εμπλο­κή στον Λίβα­νο κ.α.

-Ο Γκορ­μπα­τσόφ ήταν ο κρα­τι­κός και κομ­μα­τι­κός ηγέ­της της αντε­πα­νά­στα­σης στην ΕΣΣΔ στην τελευ­ταία της φάση. Μέσω της πολι­τι­κής «περε­στρόι­κα-γκλάσ­νοστ- ειρη­νι­κή συνύ­παρ­ξη» προ­ώ­θη­σε την πορεία καπι­τα­λι­στι­κής παλι­νόρ­θω­σης, την διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ σε ενιαίο κρά­τος, οδή­γη­σε στη φτώ­χεια, την εξα­θλί­ω­ση των λαών που ζού­σαν αρμο­νι­κά εκεί.

Συνο­ψί­ζο­ντας, σίγου­ρα και οι δύο τους ήταν οι προ­σω­πι­κό­τη­τες που σημά­δε­ψαν την περί­ο­δο αυτή. Οι δύο τους μπο­ρούν να εισπράτ­τουν τα εύση­μα των ηγε­τών της «Δύσης» και τους εκπρο­σώ­πους της αστι­κής τάξης. Οι λαοί ομως έχουν δια­φο­ρε­τι­κή γνώ­μη και κυρί­ως δεν έχουν πει τη τελευ­ταία τους λέξη!

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο