Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόσο «αθώο» είναι το κρύο για τον ανθρώπινο οργανισμό;

Χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, χιό­νια και ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να απο­τε­λούν το σκη­νι­κό των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στην Ελλά­δα. Το τοπίο ντυ­μέ­νο στα λευ­κά, επι­βλη­τι­κό, με τις χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες να παρα­μέ­νουν και σε πολ­λές περι­πτώ­σεις να δημιουρ­γούν προ­βλή­μα­τα στην καθη­με­ρι­νό­τη­τα των ανθρώ­πων. Πόσο όμως «αθώ­ες» μπο­ρούν να θεω­ρη­θούν οι χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες για τον ανθρώ­πι­νο οργανισμό;

«Σε συν­θή­κες έκθε­σης σε κρύο περι­βάλ­λον ο ανθρώ­πι­νος οργα­νι­σμός καλεί­ται να δια­τη­ρή­σει την θερ­μο­κρα­σία του πυρή­να σώμα­τος σε στα­θε­ρή θερ­μο­κρα­σία (~ 37 ° C), για την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού», τονί­ζει στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων η Αρε­τή Καπνιά, ερευ­νή­τρια στο Εργα­στή­ριο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Φυσιο­λο­γί­ας FAME Laboratory της Σχο­λής Επι­στή­μης Φυσι­κής Αγω­γής & Αθλη­τι­σμού — Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας ΣΕΦΑΑ. Η περι­φε­ρεια­κή αγγειο­συ­στο­λή, προ­σθέ­τει, είναι ένας μηχα­νι­σμός που χρη­σι­μο­ποιεί­ται από τον ανθρώ­πι­νο οργα­νι­σμό με σκο­πό τη μεί­ω­ση της ροής του αίμα­τος στο δέρ­μα και στα άκρα, με απώ­τε­ρο σκο­πό τη δια­τή­ρη­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας του σώμα­τος σταθερή.

Η παρα­τε­τα­μέ­νη έκθε­ση σε κρύο περι­βάλ­λον ή αδυ­να­μία του οργα­νι­σμού να εξα­σφα­λί­σει στα­θε­ρή την θερ­μο­κρα­σία σώμα­τος, μπο­ρεί να οδη­γή­σει, σύμ­φω­να με την ίδια, σε αρνη­τι­κές επι­πτώ­σεις για την υγεία. Και συνε­χί­ζει: «Μελέ­τες στην βιβλιο­γρα­φία, έχουν συν­δέ­σει την έκθε­ση σε κρύο περι­βάλ­λον, με μια σει­ρά από αρνη­τι­κές επι­πτώ­σεις για την υγεία διά­φο­ρων πλη­θυ­σμια­κών ομάδων.

Δερ­μα­τι­κοί τραυ­μα­τι­σμοί όπως οι χιο­νί­στρες και τα κρυο­πα­γή­μα­τα κάνουν την εμφά­νι­ση τους ύστε­ρα από έκθε­ση σε κρύ­ες συν­θή­κες, κυρί­ως στα άνω και κάτω άκρα και συνο­δεύ­ο­νται από συμ­πτώ­μα­τα όπως ερυ­θρό­τη­τα, κνη­σμός, ή σε πιο προ­χω­ρη­μέ­νες περι­πτώ­σεις σε οίδη­μα ή ακό­μα και σε δερ­μα­τι­κά έλκη.

Επι­πλέ­ον, μελέ­τες στην βιβλιο­γρα­φία έχουν δεί­ξει ότι το κρύο περι­βάλ­λον μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει διά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας επι­βα­ρύ­νο­ντας την καρ­διαγ­γεια­κή λειτουργία».

Πιο ανα­λυ­τι­κά, η Αρε­τή Καπνιά επι­ση­μαί­νει: «Η παρα­τε­τα­μέ­νη έκθε­ση σε κρύο, με την ενερ­γο­ποί­η­ση του μηχα­νι­σμού της αγγειο­συ­στο­λής, αυξά­νει την συγκέ­ντρω­ση του αίμα­τος στον πυρή­να του σώμα­τος, αυξά­νο­ντας έτσι και την αρτη­ρια­κή πίε­ση του οργα­νι­σμού». Η συσ­σώ­ρευ­ση του αίμα­τος στον πυρή­να του σώμα­τος και λιγό­τε­ρο στην περι­φέ­ρεια, αυξά­νει το έργο της καρ­διάς (αυξη­μέ­νη αρτη­ρια­κή πίε­ση). Αυτό έχει σαν απο­τέ­λε­σμα, αρνη­τι­κές επι­πτώ­σεις σε πλη­θυ­σμό με προ­ϋ­πάρ­χο­ντα καρ­διαγ­γεια­κά νοσή­μα­τα, επι­δει­νώ­νο­ντας τα συμ­πτώ­μα­τα της νόσου κατά τους χει­με­ρι­νούς μήνες και σύμ­φω­να με μελέ­τες, φαί­νε­ται να επη­ρε­ά­ζει σημα­ντι­κά και τα επί­πε­δα θνη­σι­μό­τη­τας τους, όπως λέει η κ. Καπνιά.

Επι­πρό­σθε­τα, λέει ότι, η υγεία ατό­μων με χρό­νιες παθή­σεις του ανα­πνευ­στι­κού (όπως χρό­νια απο­φρα­κτι­κή πνευ­μο­νο­πά­θεια, άσθμα κά) απει­λεί­ται κατά τη διάρ­κεια έκθε­σης σε χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες, ιδιαί­τε­ρα κατά τους χει­με­ρι­νούς μήνες, καθώς ο κρύ­ος αέρας μειώ­νει τη θερ­μο­κρα­σία και, κυρί­ως, αφυ­δα­τώ­νει τις ανα­πνευ­στι­κές οδούς. Αυτό μπο­ρεί να ξεκι­νή­σει τη δια­δι­κα­σία της φλεγ­μο­νής, η οποία μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε επι­δεί­νω­ση των συμ­πτω­μά­των της νόσου.

Για να κατα­λή­ξει: «Η προ­στα­σία από την έκθε­ση σε κρύα περι­βάλ­λο­ντα απο­τε­λεί σημα­ντι­κό παρά­γο­ντα για την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία του σώμα­τος. Ο σωστός ρου­χι­σμός, η καλή ενυ­δά­τω­ση, αλλά και μια συζή­τη­ση με τον για­τρό μας, με γνώ­μο­να την εξα­το­μι­κευ­μέ­νη υγεία μας, απο­τε­λούν σημα­ντι­κά μέσα πρό­λη­ψης και μειώ­νουν τις αρνη­τι­κές επι­πτώ­σεις του κρύ­ου στον οργα­νι­σμό μας».

Σίγου­ρα οι χει­με­ρι­νοί μήνες απο­τε­λούν μια από τις ομορ­φό­τε­ρες περιό­δους του χρό­νου, ελλο­χεύ­ουν όμως και κίν­δυ­νοι για την υγεία. Η σωστή πρό­λη­ψη απο­τε­λεί πάντα το πρώ­το, ίσως και το πιο σημα­ντι­κό, κομ­μά­τι για την προ­ά­σπι­ση της υγεί­ας μας απέ­να­ντι στο κρύο περιβάλλον.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο