Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πόσο ασφαλής είναι η διάγνωση των τεστ αντιγόνου;

Η άκρως μετα­δο­τι­κή Όμι­κρον αυξά­νει την ανα­σφά­λεια και την αμφι­βο­λία για τη δια­γνω­στι­κή εγκυ­ρό­τη­τα των τεστ αντι­γό­νου. Πόσο μπο­ρεί κανείς να τα εμπιστευτεί;

Τα ανα­ρίθ­μη­τα σε καθη­με­ρι­νή βάση επι­χρί­σμα­τα από τη μύτη και το στό­μα εξα­σφα­λί­ζουν κάποια βεβαιό­τη­τα για το εάν κάποιος έχει μολυν­θεί ή όχι. Λόγω της ραγδαί­ας εξά­πλω­σης της παραλ­λα­γής Όμι­κρον η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ρίχνει το βάρος της στρα­τη­γι­κής της στα τεστ, για­τί επι­θυ­μεί να επι­τρέ­ψει την πρό­ω­ρη δια­κο­πή της καρα­ντί­νας όχι μόνο με τεστ PCR αλλά και αντι­γό­νου “υψη­λής ποιό­τη­τας”. Ωστό­σο, πολ­λοί ειδι­κοί δεν βρί­σκουν την ιδέα καλή και επι­κα­λού­νται τα όρια αυτών των τεστ. Από την άλλη, το πιο ασφα­λές μορια­κό τεστ PCR δεν υπάρ­χει σε αφθο­νία. Η μέχρι τώρα γνώ­ση και εμπει­ρία δεί­χνουν ότι ιδιαί­τε­ρα όταν το ιικό φορ­τίο είναι μικρό, συνή­θως τα τεστ αντι­γό­νου, στα οποία ανή­κουν τα rapid και τα Παν­δη­μία, Κορο­νο­ϊ­ός, Covid-19,Covid19, συχνά απο­τυγ­χά­νουν. “Δωρε­άν τεστ αντι­γό­νου δεν επαρ­κούν” λέει ο Αντρέ­ας Μπο­μπρόφ­σκι, πρό­ε­δρος του Γερ­μα­νι­κού Επαγ­γελ­μα­τι­κού Συν­δέ­σμου Εργα­στη­ρια­κών Για­τρών στο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο DPA. Ο Μπο­μπρόφ­σκι θεω­ρεί ότι τέτοια δωρε­άν τεστ “εκπέ­μπουν” προ­βλη­μα­τι­κό σήμα και επι­μέ­νει ότι “μετά από μερι­κές ημέ­ρες είναι όλα αρνη­τι­κά και δίνουν στους ανθρώ­πους λαν­θα­σμέ­νη ασφά­λεια. Πρέ­πει να είναι κανείς πολύ επι­φυ­λα­κτι­κός με αυτά”. 

Διαφορετική λογική των τεστ, διαφορετική αξιοπιστία

Το γεγο­νός ότι τα επί­πε­δα ασφα­λεί­ας είναι δια­φο­ρε­τι­κά ανά­με­σα στο μορια­κό PCR τεστ και το τεστ αντι­γό­νου, οφεί­λε­ται στο δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο λει­τουρ­γί­ας τους. Στα PCR το γενε­τι­κό υλι­κό του ιού ανι­χνεύ­ε­ται σε σύν­θε­τα στά­δια επε­ξερ­γα­σί­ας με τη βοή­θεια ειδι­κής συσκευ­ής PCR, όπως περι­γρά­φει ο Μάρ­τιν Ρόσκος από το εργα­στή­ριο Synlab Γερ­μα­νί­ας. Στα τεστ αντι­γό­νου (rapid ή self test) ανι­χνεύ­ο­νται πρω­τε­ΐ­νες, που είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό γνώ­ρι­σμα του ιού, είτε αυτά γίνουν στο σπί­τι είτε σε ειδι­κά δια­γνω­στι­κά  κέντρα. Υπάρ­χει και η δυνα­τό­τη­τα η διά­γνω­ση αυτών των τεστ να γίνει και εργα­στη­ρια­κά, που γενι­κά είναι πιο ακρι­βής. Η δια­φο­ρά αξιο­πι­στί­ας έγκει­ται ειδι­κά στους ασυμ­πτω­μα­τι­κούς. Η ασφά­λεια των τεστ PCR από αυτά αντι­γό­νου είναι “αισθη­τά μεγα­λύ­τε­ρη”, πιστεύ­ει ο Μπο­μπρόφ­σκι. “Το βασι­κό πρό­βλη­μα, που έχει τόσο το εργα­στη­ρια­κό τεστ αντι­γό­νου όσο και το γρή­γο­ρο τεστ είναι η σημα­ντι­κά μειω­μέ­νη ευαι­σθη­σία τους, όσο μειώ­νε­ται το ιικό φορ­τίο. Κι αυτό ισχύ­ει και στην περί­πτω­ση της Όμικρον”. 

Η ευαι­σθη­σία (Sensitivität) είναι η μία από τις δύο παρα­μέ­τρους, που παί­ζουν ρόλο στην αξιο­πι­στία των τεστ κορω­νοϊ­ού. Ενώ η ειδι­κό­τη­τα (Spezifität) δεί­χνει πόσοι μη μολυ­σμέ­νοι λαμ­βά­νουν ορθώς αρνη­τι­κό απο­τέ­λε­σμα, η ευαι­σθη­σία δεί­χνει το ποσο­στό των μολυ­σμέ­νων με τον ιό που πήραν ένα πραγ­μα­τι­κά σωστό θετι­κό απο­τέ­λε­σμα. Τι είναι όμως εκεί­νο που μπο­ρεί να παρα­πλα­νή­σει; Ένα αρνη­τι­κό τεστ αντι­γό­νου δεν απο­κλεί­ει απα­ραί­τη­τα την ύπαρ­ξη μόλυν­σης, που μπο­ρεί να οφεί­λε­ται στο ότι στο χρό­νο δοκι­μής το ιικό φορ­τίο ήταν χαμη­λό. Οι δύο αυτές παρά­με­τροι στα μορια­κά τεστ πέφτουν μέσα σχε­δόν στο 100%, ακό­μη και σε μικρό ιικό φορ­τίο. “Σε μολυ­σμέ­νους που δεί­χνουν συμ­πτώ­μα­τα τα τεστ αντι­γό­νου λει­τουρ­γούν σχε­δόν με ασφά­λεια” λέει ο Μπο­μπρόφκ­σι. “Η ευαι­σθη­σία αγγί­ζει το 80% και η ειδι­κό­τη­τα σχε­δόν το 95%. Αλλά σε ασυμ­πτω­μα­τι­κούς με μικρό ιιό φορ­τίο, δεί­χνουν θετι­κοί ένα ποσο­στό 50% των μολυ­σμέ­νων. Με άλλα λόγια, χάνου­με τους άλλους μισούς”. Ακό­μη και οι αρχι­κές μελέ­τες των ερευ­νη­τών δεί­χνουν ότι τα τεστ αντι­γό­νου στην Όμι­κρον τις πρώ­τες ημέ­ρες μόλυν­σης ενδέ­χε­ται να να μην την ανιχνεύσουν.

Η πλειονότητα των τεστ «αναγνωρίζει» την Όμικρον

Mελέ­τη ομά­δας γύρω από τον Μπλιθ  Άνταμ­σον από το Πανε­πι­στή­μιο της Ουά­σιγ­κτον έδει­ξε ότι σε άμε­ση καθη­με­ρι­νή σύγκρι­ση μορια­κών τεστ στο σάλιο και σε ρινι­κό επί­χρι­σμα σε ομά­δα 30 ανθρώ­πων, στους τελευ­ταί­ους δια­γνώ­σθη­κε πολύ αργό­τε­ρα μόλυν­ση από Όμι­κρον. Οι περισ­σό­τε­ροι είχαν ήδη τη λοί­μω­ξη κατά τη διάρ­κεια μερι­κών ημε­ρών πριν τα γρή­γο­ρα τεστ κατα­φέ­ρουν να δια­γνώ­σουν τον ιό. Η μελέ­τη δεν έχει ακό­μη δημο­σιευ­τεί σε επι­στη­μο­νι­κό περιο­δι­κό. Το Ινστι­τού­το Πάουλ Έρλιχ παρα­πέ­μπει σε δια­δι­κτυα­κή έρευ­να που επι­ση­μαί­νει ότι τα τεστ αντι­γό­νου δεν ανα­πτύ­χθη­καν για να προ­σφέ­ρουν ασφα­λή διά­γνω­ση, αλλά για τον εντο­πι­σμό γρή­γο­ρα και εύκο­λα μολυ­σμέ­νων με πολύ υψη­λό ιικό φορ­τίο. Αλλά και από την πλευ­ρά του το Ινστι­τού­το παρα­δέ­χε­ται ότι αυτά τα τεστ εντο­πί­ζουν λοί­μω­ξη, ακό­μη και με την παραλ­λα­γή Όμι­κρον, εφό­σον όταν διε­νερ­γού­νται το ιικό φορ­τίο είναι πολύ υψηλό.

Σε γενι­κές γραμ­μές πάντως το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των γρή­γο­ρων τεστ κορω­νοϊ­ού που δια­τί­θε­νται στη Γερ­μα­νία μπο­ρούν να ανα­γνω­ρί­σουν την Όμι­κρον. Ο πρό­ε­δρος του Ινστι­τού­του Κλά­ους Σίτσου­τεκ είπε τελευ­ταία στο δεύ­τε­ρο κανά­λι της γερ­μα­νι­κής δημό­σιας τηλε­ό­ρα­σης ZDF ότι ο φορέ­ας, στον οποίο προ­ΐ­στα­ται, έχει αξιο­λο­γή­σει ότι πάνω από 250 είδη τεστ που κυκλο­φο­ρούν στη Γερ­μα­νία έχουν υψη­λό δεί­κτη ευαι­σθη­σί­ας και του­λά­χι­στον το 80% πετυ­χαί­νει καλά απο­τε­λέ­σμα­τα. Ο υπουρ­γός Υγεί­ας Κάρλ Λάου­τερ­μπαχ εξήγ­γει­λε τη δημο­σί­ευ­ση μιας λεγό­με­νης “θετι­κής λίστας” για τα γρή­γο­ρα τεστ που μπο­ρούν να δια­γνώ­σουν την Όμι­κρον. Εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου είπε ότι τα στοι­χεία του Ινστι­τού­του Πάουλ Έρλιχ είναι προ­σω­ρι­νά και ότι θα διαρ­κέ­σει μέχρις ότου καταρ­τι­στεί μια πλή­ρης λίστα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι τα γρή­γο­ρα τεστ δεν προ­σφέ­ρουν ασφά­λεια 100%, αλλά μόνο κάποια ασφά­λεια στην καθη­με­ρι­νή ζωή.

Πηγή: Deutsche Welle

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο