Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πότε γεννήθηκε ο Κώστας Βάρναλης;

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Πότε γεν­νή­θη­κε ο Κώστας Βάρ­να­λης; Το 1883 ή το 1884;

Η ημε­ρο­μη­νία γέν­νη­σης δεν είναι από­λυ­τα εξα­κρι­βω­μέ­νη. Ο ίδιος ο ποι­η­τής σε βιο­γρα­φι­κό του σημεί­ω­μα που δημο­σιεύ­τη­κε στο περιο­δι­κό «Αιο­λι­κά Γράμ­μα­τα» (αρ. 25, 1975, σελ. 14–15) γρά­φει: «Πρέ­πει να γεν­νή­θη­κα στα 1883 για­τί βαφτί­στη­κα στις 14 του Φλε­βά­ρη του 1884. Έχω την επί­ση­μη βεβαί­ω­ση της εκκλη­σί­ας ‘’Κοί­μη­σης της Θεο­τό­κου’’ στον Πύρ­γο της Ανα­το­λι­κής Ρωμυ­λί­ας». Το ίδιο επα­να­λαμ­βά­νε­ται και σε ένα άλλο αυτο­βιο­γρα­φι­κό σημεί­ω­μα, της ίδιας περιό­δου, που βρέ­θη­κε στο αρχείο του ποι­η­τή και δημο­σιεύ­τη­κε το 2012 στο βιβλίο μου «Ο άγνω­στος Βάρ­να­λης και 19 αδη­μο­σί­ευ­τα ποι­ή­μα­τα του» (εκδό­σεις «Εντός»).

varnalis1

Το ερώ­τη­μα για τον χρό­νο γέν­νη­σης του ποι­η­τή απο­κτά άλλη διά­στα­ση αν πάρου­με υπό­ψη το «Ατο­μι­κό Δελ­τίο Συντα­κτών» που συμπλή­ρω­σε ο ποι­η­τής ως μέλος της Ένω­σης Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών, όπου ως χρό­νος γέν­νη­σης ανα­φέ­ρε­ται το 1881! Το Δελ­τίο αυτό το συμπλή­ρω­σε ο ποι­η­τής την περί­ο­δο που εργα­ζό­ταν στην εφη­με­ρί­δα «Αυγή» (1953–1959).

Από τη μετα­πο­λί­τευ­ση και μετά φαί­νε­ται να ξεκι­νά μια σύγ­χυ­ση για τον ακρι­βή χρό­νο γέν­νη­σης του Κώστα Βάρ­να­λη, 1883/1884; Χαρα­κτη­ρι­στι­κά, στο χρο­νο­λό­γιο που συνο­δεύ­ει τα «Φιλο­λο­γι­κά απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα» του ποι­η­τή (εκδό­σεις «Κέδρος», 1981) ως χρό­νος γέν­νη­σης ανα­φέ­ρε­ται το 1883 (Στην ηλε­κτρο­νι­κή σελί­δα των εκδό­σε­ων «Κέδρος» ως χρό­νος γέν­νη­σης ανα­φέ­ρε­ται το 1884). Το δια­πι­στώ­νου­με και σε άλλα βιο­γρα­φι­κά σημειώ­μα­τα του ποι­η­τή και χρονολόγια.

Η επί­ση­μη βεβαί­ω­ση της εκκλη­σί­ας «Κοί­μη­σης της Θεο­τό­κου» που ο ποι­η­τής ανα­φέ­ρει πράγ­μα­τι υπάρ­χει στο αρχείο του (αντί­γρα­φο υπάρ­χει και στο αρχείο του «Ριζο­σπά­στη») όμως λέει άλλα πράγ­μα­τα. Το πιστο­ποι­η­τι­κό (το οποίο και δημο­σιεύ­ου­με) ανα­φέ­ρει ότι ο ποι­η­τής γεν­νή­θη­κε στις 14 Φλε­βά­ρη 1884 και βαπτί­στη­κε στις 15 Μάη 1884, με ανά­δο­χο τον Γεώρ­γιο Ανδρέου.
Αυτό το τεκ­μή­ριο από μόνο του υπε­ρέ­χει κάθε άλλης μαρ­τυ­ρί­ας. Υπάρ­χουν όμως και άλλα στοι­χεία που τεκ­μη­ριώ­νουν το 1884 ως χρό­νο γέννησης.
varnalis2

Σε συνέ­ντευ­ξη του στον Ν. Κατη­φό­ρη που δημο­σιεύ­τη­κε στους «Νέους Πρω­το­πό­ρους» το Φλε­βά­ρη του 1935, υπάρ­χει η εξής στιχομυθία:

«— Πότε ήρθες στην Αθήνα;
— Στα 1902. Δεκο­χτώ χρονώ.
Κάνω το λογα­ρια­σμό στο πακέ­το και του δεί­χνω τον αριθ­μό: 1884.
—Τότε γεννήθηκες;
— Ναι!».

Το τεύ­χος Φλε­βά­ρη 1935 των «Νέων Πρω­το­πό­ρων» είναι αφιε­ρω­μέ­νο στη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων (1884 — 1934) από τη γέν­νη­ση του ποι­η­τή. Ο ποι­η­τής ξεκι­νά τα φιλο­λο­γι­κά του Απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα (17 Φλε­βά­ρη 1935, εφη­με­ρί­δα «Ανε­ξάρ­τη­τος») ως εξής:

«Μερι­κοί καλο­προ­αί­ρε­τοι φίλοι και συνα­γω­νι­στές απο­φα­σί­σα­νε να ‘’τιμή­σου­νε’’ τα πενη­ντά­χρο­νά μου, δηλα­δή να με ριζι­λέ­ψου­νε, βγά­ζο­ντας στη φόρα την ηλι­κία μου και τα ‘’άπλυ­τά’’ μου. Γι’ αυτό το σκο­πό αφιε­ρώ­σα­νε το τεύ­χος Φλε­βά­ρη του περιο­δι­κού ‘’Νέοι Πρω­το­πό­ροι’’. Αυτό το ‘’χαρ­μό­συ­νο’’ για εμέ­να και τα ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα γεγο­νός ανα­γκά­στη­κα να το υπο­στώ καρ­τε­ρι­κά και να κάνω και τον ευχα­ρι­στη­μέ­νο».

Και τα 80χρονα του ποι­η­τή γιορ­τά­στη­καν το 1964. Όπως προ­κύ­πτει από δημο­σιεύ­μα­τα του Τύπου της επο­χής, το φλε­βά­ρη του 1964 ξεκί­νη­σαν οι σχε­τι­κές εκδη­λώ­σεις. Το Φλε­βά­ρη αυτού του χρό­νου εκδή­λω­ση για τα 80χρονα του ποι­η­τή έγι­νε και στη Μόσχα.

Στα «φιλο­λο­γι­κά Απο­μνη­μο­νεύ­μα­τα» (σελ. 38 στην έκδο­ση του «Κέδρου») γρά­φει ο ποιητής:

«Αν και δεν ήμουν ακό­μα πέντε χρο­νών, με πήραν ένα πρωί οι αδερ­φές μου από τα δυο μου χέρια και με όλη την ψυχι­κή μου αντί­στα­ση και το καρ­διο­χτύ­πι με πήγα­νε στο σχολειό».

Ο Κώστας Βάρ­να­λης πήγε σχο­λείο το Σεπτέμ­βρη του 1887. Με δεδο­μέ­νο ότι γεν­νή­θη­κε τον Φλε­βά­ρη του 1884, πήγε σχο­λείο σε ηλι­κία 4 χρό­νων και 7 μηνών. Αν θεω­ρή­σου­με ως έτος γέν­νη­σης το 1883 (απί­θα­νο) τότε μάλ­λον πρέ­πει να προσ­διο­ρί­σου­με το γεγο­νός από τέλη Νοέμ­βρη και μετά.

Τέλος, σε αρκε­τά ξενό­γλωσ­σα βιο­γρα­φι­κά που στη­ρί­ζο­νται σε πλη­ρο­φο­ρί­ες που ο ίδιος έστει­λε, ως χρό­νος γέν­νη­σης  ανα­φέ­ρε­ται το 1884.

Συνε­κτι­μώ­ντας μαρ­τυ­ρί­ες και τεκ­μή­ρια ο γρά­φων θεω­ρεί ότι ο ποι­η­τής γεν­νή­θη­κε στις 14 Φλε­βά­ρη 1884.

***

Ο Κώστας Βάρ­να­λης ήταν το στερ­νο­παί­δι του Γιάν­νη (Γιαν­νά­κου) Μπου­μπούςκαι της Ελι­σά­βετ (Αλι­σά­βας) Μαυ­ρο­μά­τη (κατά τον Βαλέ­τα). Ο πατέ­ρας του Βάρ­να­λη κατα­γό­ταν από τη Βάρ­να, και η μάνα του από την Αχε­λώ (Αγχί­α­λο). Στο πιστο­ποι­η­τι­κό το σημείο που ανα­φέ­ρο­νται τα ονό­μα­τα των γονιών είναι δυσα­νά­γνω­στό. Σε χει­ρό­γρα­φη σημεί­ω­ση (όχι του Βάρ­να­λη) στο χαρ­τί του πιστο­ποι­η­τι­κού ως απο­κα­τά­στα­ση του δυσα­νά­γνω­στου σημεί­ου ο Κώστας Βάρ­να­λης ανα­φέ­ρε­ται ως τέκνο των Ιωάν­νου Κων­στα­ντί­νου και Ελι­σά­βετ Εξάρ­χου. Αυτό απαι­τεί περαι­τέ­ρω διερεύνηση.

Λέει ο ίδιος στο αυτο­βιο­γρα­φι­κό του σημεί­ω­μα που βρέ­θη­κε στο Αρχείο του ποι­η­τή και δημο­σιεύ­τη­κε στον «Αγνω­στο Βάρ­να­λη» το 2012:

«Ο πατέ­ρας μου ήταν από τη Βάρ­να κ΄ η μητέ­ρα μου από την Αγχί­α­λο (Αχε­λώ, όπως τη λέγα­με). Το επώ­νυ­μο του πατέ­ρα μου ήτα­νε Μπου­μπούς (παρα­τσού­κλι του γκρι­νιά­ρη παπ­πού μου). Όταν εγκα­τα­στά­θη­κε στον Πύρ­γο, οι γνω­στοί του τον ονο­μά­σα­νε Βάρ­να­λη. Αλλά στο σκο­λειό (Αστι­κή Σχο­λή αρρέ­νων και Αστι­κή Σχο­λή θηλέ­ων) οι δάσκα­λοι καθα­ρο­λο­γή­σα­νε το επώ­νυ­μο και γρά­ψαν όλα τα αδέρ­φια μου ‘’Βαρ­ναί­ος’’. Όταν ύστε­ρα από το θάνα­το του πατέ­ρα μου πήγα κ΄ εγώ (4 χρο­νώ!) στο σκο­λειό, η μητέ­ρα μου μου παράγ­γει­λε να πω στους δασκά­λους πως δεν είμαι Βαρ­ναί­ος αλλά Βάρ­να­λης. ‘’Έτσι λέγαν τον μπα­μπά σου’’ και από μένα πήρε το όνο­μα όλη η οικογένεια».

Τα άλλα του αδέλ­φια ήταν: Πανα­γιώ­της, έμπο­ρος στη Σοζώ­πο­λη, πέθα­νε το 1920. Νικό­λας, σπού­δα­σε στην Ελβε­τία, στα­διο­δρό­μη­σε ως τρα­πε­ζι­κός στη Σόφια, πέθα­νε το 1928. Και οι αδελ­φές Μαρι­γώ και Ευτυ­χία (βλ. Θανά­σης Μου­σό­που­λος «Κώστας Βάρ­να­λης Ο κλα­σι­κός της ρωμιο­σύ­νης», εκδό­σεις Θου­κυ­δί­δης, 1986).Κάποιο από τα αδέρ­φια του το κέρ­δι­σε η βουλ­γα­ρι­κή προ­πα­γάν­δα, και αυτό χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε αργό­τε­ρα ενα­ντί­ον του ποι­η­τή, που τον κατη­γό­ρη­σαν για Βούλ­γα­ρο. Ο Βάρ­να­λης «προ­έρ­χε­ται από τη μεσαία κοι­νω­νι­κή τάξι κι’ ο πατέ­ρας του ήταν δερ­μα­τέ­μπο­ρος, όπως μου είπε η κυρία του, παπου­τσής, όπως μου τόνι­σε ο ίδιος, χωρίς όμως να κατα­λά­βω αν η δια­φο­ρά ήταν απλή δια­φο­ρά λέξε­ων. Έχει κάμπο­σα αδέρ­φια ακό­μα κι’ ένας μάλι­στα απ’ αυτούς χρη­μά­τι­σε διευ­θυ­ντής σ’ ένα τρα­πε­ζι­τι­κό κατά­στη­μα της Σόφιας»  (βλ. Μια ώρα με τον κ. Κώστα Βάρ­να­λη» (συνέ­ντευ­ξη στο Γιώρ­γο Κοτζιού­λα), περ. «Μπου­κέ­το», Μάρ­της 1932.)

Ιστο­ρεί ο ίδιος στο ποί­η­μά του «Μικρο­γρα­φία» (στη συλ­λο­γή «Ελεύ­θε­ρος κόσμος», 1966) τα παι­δι­κά του χρόνια.

(Πρω­το­δη­μο­σιεύ­τη­κε στο Ποιείν)

_________________________________________________________________________________________________________

Ηρακλής Κακαβάνης —  Δημοσιογράφος — Συγγραφέας. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Από το 1991 έως το 2013 εργάστηκε στον Ριζοσπάστη. Από το 2013 αρθρογραφεί σε διαδικτυακά Μέσα. Από το 2010 συνεργάτης του περιοδικού «Θέματα Παιδείας».
Facebook
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο