Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πότε θα γίνουν εκλογές — Σενάρια για πρόωρες κάλπες διαρρέουν φιλοκυβερνητικές πηγές

Εκλο­γές το φθι­νό­πω­ρο, με επι­κρα­τέ­στε­ρες ημε­ρο­μη­νί­ες 25 Σεπτεμ­βρί­ου και 2 Οκτω­βρί­ου, διαρ­ρέ­ουν φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης επι­καλ­λού­με­να καλά ενη­με­ρω­μέ­νες πηγές από την κυβερ­νη­τι­κή παράταξη.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που δια­κι­νού­νται και παρά τις επί­ση­μες δια­βε­βαιώ­σεις της κυβέρ­νη­σης, ο πρω­θυ­πουρ­γός Κ. Μητσο­τά­κης έχει ήδη πάρει την από­φα­σή του για πρό­ω­ρες κάλ­πες πριν το τέλος της τετραετίας.

Το σκε­πτι­κό πίσω από μια τέτοια από­φα­ση είναι ότι ο χει­μώ­νας που έρχε­ται ανα­μέ­νε­ται ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λος για την καθη­με­ρι­νο­τη­τα των Ελλή­νων, με την ενερ­γεια­κή κρί­ση και την αύξη­ση των τιμών να δημιουρ­γούν ένα εκρη­κτι­κό μείγ­μα για την κυβέρνηση.

Επι­πλέ­ον, όπως ανα­φέ­ρουν φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κές ειδη­σε­ο­γρα­φι­κές σελί­δες, η κυβέρ­νη­ση ποντά­ρει στην δια­μόρ­φω­ση θετι­κού κλί­μα­τος στην οικο­νο­μία εξαι­τί­ας των εσό­δων που ανα­μέ­νε­ται να φέρει η αύξη­ση της του­ρι­στι­κής κίνη­σης το προ­σε­χές καλοκαίρι.

Στην περί­πτω­ση που τα δημο­σιεύ­μα­τα επι­βε­βαιω­θούν, οι εκλο­γές εκτι­μά­ται ότι θα προ­κη­ρυ­χθούν το διά­στη­μα μετά τον Δεκα­πε­νταύ­γου­στο, με πιθα­νό­τε­ρες ημε­ρο­μη­νί­ες την Κυρια­κή 25 Σεπτεμ­βρί­ου ή την Κυρια­κή 2 Οκτω­βρί­ου και τις δεύ­τε­ρες κάλ­πες — σε περί­πτω­ση μη αυτο­δυ­να­μί­ας — να στή­νο­νται το πρώ­το δεκα­ή­με­ρο του Νοεμβρίου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο