Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Μαρτίου — Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Την Τρί­τη 25 Φεβρουα­ρί­ου 2020 ξεκι­νά η κατα­βο­λή των συντά­ξε­ων του Μαρ­τί­ου 2020. Η δια­δι­κα­σία θα ολο­κλη­ρω­θεί την Τετάρ­τη 4 Μαρτίου.

Ανα­λυ­τι­κά οι ημε­ρο­μη­νί­ες πλη­ρω­μής των συντάξεων:

– Ο ΟΑΕΕ θα κατα­βάλ­λει τις συντά­ξεις την Τρί­τη 25 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

– Ο ΟΓΑ θα κατα­βάλ­λει τις συντά­ξεις την Τρί­τη 25 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

– Το Δημό­σιο θα κατα­βάλ­λει τις συντά­ξεις την Πέμ­πτη 27 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

– Το ΙΚΑ θα κατα­βάλ­λει τις συντά­ξεις την Πέμ­πτη 27 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

– Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα κατα­βάλ­λουν τις συντά­ξεις την Πέμ­πτη 27 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

– Ο ΟΠΕΚΑ θα κατα­βάλ­λει τις συντά­ξεις των Ανα­σφά­λι­στων Υπε­ρη­λί­κων την Τρί­τη 25 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

– Το ΕΤΑΑ (μη Μισθω­τών) θα κατα­βάλ­λει τις συντά­ξεις την Τρί­τη 25 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

- Τα υπό­λοι­πα Ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθω­τών) θα κατα­βάλ­λουν τις συντά­ξεις την Πέμ­πτη 27 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

– Οι προ­σω­ρι­νές συντά­ξεις Ενό­πλων Δυνά­με­ων, Σωμά­των Ασφα­λεί­ας και Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος θα κατα­βλη­θούν την Πέμ­πτη 27 Φεβρουα­ρί­ου 2020.

- Το ΕΤΕΑΕΠ (πρώ­ην ΕΤΕΑ) θα κατα­βάλ­λει τις επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις την Τετάρ­τη 4 Μαρ­τί­ου 2020.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο