Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πύρινη κόλαση στην Αττική: Έμπρακτη αλληλεγγύη σε πυρόπληκτους από το ΚΚΕ — Απών το «επιτελικό κράτος»

Την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη του ΚΚΕ στους πλη­γέ­ντες από την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά στην ανα­το­λι­κή Αττι­κή, εκφρά­ζουν οι δυνά­μεις του Κόμ­μα­τος στην περιοχή.

Κλι­μά­κιο της ΤΟ Μεσο­γεί­ων-Λαυ­ρε­ω­τι­κής του ΚΚΕ, μοι­ρά­ζει νερό και άλλα είδη πρώ­της ανά­γκης σε πυρό­πλη­κτους που έχουν κατα­φύ­γει στο πάρ­κινγκ του εκπτω­τι­κού χωριού στα Σπά­τα, κάνο­ντας πρά­ξη του σύν­θη­μα «Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό!»

Ταυ­τό­χρο­να, οι δυνά­μεις του ΚΚΕ πρό­σφε­ραν νερά στους πυρο­σβέ­στες που δίνουν ακα­τά­παυ­στα από χθες τη μάχη για την κατά­σβε­ση της πυρκαγιάς.

Οι πυρο­σβέ­στες εξέ­φρα­σαν τις ευχα­ρι­στί­ες τους για αυτή την κίνη­ση του ΚΚΕ, σημειώ­νο­ντας μάλι­στα ότι ο κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός τους έχει ξεχάσει…

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο