Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς ανατρέφουν τη νέα γενιά ακροδεξιών

Πώς μεγα­λώ­νουν παι­διά σε οικο­γέ­νειες με ακρο­δε­ξιές πεποι­θή­σεις; Σε αυτό το ερώ­τη­μα απα­ντά ένα νέο γερ­μα­νο-αυστρια­κό ντο­κι­μα­ντέρ που προ­βάλ­λε­ται από σήμε­ρα στους γερ­μα­νι­κούς κινηματογράφους.

Πει­θαρ­χία και τάξη και σε καμία περί­πτω­ση γκρί­νια. Το ντο­κι­μα­ντέρ «Kleine Germanen»* διη­γεί­ται τα παι­δι­κά χρό­νια αγο­ριών και κορι­τσιών που μεγά­λω­σαν σε οικο­γέ­νειες με εθνι­κι­στι­κές ή και ακρο­δε­ξιές πεποι­θή­σεις. Στο επί­κε­ντρο βρί­σκε­ται η ιστο­ρία της Έλσα, την οποία διη­γεί­ται η ίδια. Μεγά­λω­σε σε οικο­γέ­νεια με ακρο­δε­ξιά πιστεύω τα οποία μετέ­δω­σε και στα δικά της παι­διά. Μέχρι που ένα δρα­μα­τι­κό γεγο­νός την έκα­νε να αναθεωρήσει.Τα σημεία που ανα­φέ­ρο­νται στην τραυ­μα­τι­κή παι­δι­κή της ηλι­κία παρου­σιά­ζο­νται με κινού­με­να σχέδια.

Η ται­νία περι­λαμ­βά­νει μαρ­τυ­ρί­ες, συνε­ντεύ­ξεις επι­στη­μό­νων, ακρο­δε­ξιών αλλά και ανθρώ­πων που κατά­φε­ραν να αφή­σουν πίσω τους τον ακρο­δε­ξιό χώρο.

«Ως παι­διά έπρε­πε να είμα­στε πάντα δυνα­τά. Δεν επι­τρε­πό­ταν να κλαί­με, ούτε να δενό­μα­στε με ο,τιδήποτε υπερ­βο­λι­κά. Πει­θαρ­χία και τάξη ήταν τα πιο σημα­ντι­κά», θυμά­ται η Έλσα (δεν είναι το πραγ­μα­τι­κό της όνο­μα). Όταν ο παπ­πούς της έπαι­ζε μαζί της πόλε­μο κατά των Ρώσων, τής απέ­νει­με στο τέλος πάντα μια τιμη­τι­κή διά­κρι­ση των SS στο οποίο η Έλσα απα­ντού­σε: «Για τον Φίρερ, το λαό και την πατρίδα!».

Ο κύριος του σπιτιού και η στοργική μητέρα

Με μεγά­λη λεπτο­μέ­ρεια οι σκη­νο­θέ­τες Μοχά­μαντ Φάροκ­μα­νες και Φρανκ Γκάι­γκερ εξι­στο­ρούν την ιστο­ρία μιας γυναί­κας που γεν­νή­θη­κε γύρω στο 1970. Πώς χρη­σι­μο­ποιού­σε ήδη στο σχο­λείο ακρο­δε­ξιές ατά­κες και της άρε­σε να προ­κα­λεί. Πώς γνώ­ρι­σε τον Τόρ­στεν, διά­ση­μος για τη ρητο­ρι­κή του στην ακρο­δε­ξιά σκη­νή. Στό­χος της: η εκδί­ω­ξη των αλλο­δα­πών από τη Γερμανία.

Έτσι μεγά­λω­σαν και τα παι­διά της. Στέλ­νο­ντάς τα σε κατα­σκη­νώ­σεις όπου τους γινό­ταν πλύ­ση εγκε­φά­λου για να ασπα­στούν ακρο­δε­ξιές πεποι­θή­σεις και να απο­κτή­σουν μαχη­τι­κό πνεύ­μα. Οι ρόλοι στο σπί­τι ξεκά­θα­ροι: ο άνδρας ο κύριος του σπι­τιού, η γυναί­κα η στορ­γι­κή μητέρα.

Φειδωλοί μπροστά στις κάμερες

Στο ενδιά­με­σο παρεμ­βάλ­λο­νται μαρ­τυ­ρί­ες ανθρώ­πων που εγκα­τέ­λει­ψαν τον ακρο­δε­ξιό χώρο και σήμε­ρα διη­γού­νται τις εμπει­ρί­ες τους. Παράλ­λη­λα μιλούν και γνω­στοί ακρο­δε­ξιοί, όπως οι Γκετς Κού­μπι­τσεκ, Σίγκριντ Σίσλερ και Μάρ­τιν Σέλ­νερ, οι οποί­οι μπρο­στά στην κάμε­ρα εκφρά­ζο­νται πολύ προ­σε­κτι­κά: ανα­πο­λούν τα παι­δι­κά τους χρό­νια και την απώ­λεια των παλιών αξιών. Αντί­θε­τα, σε βίντεο από συλ­λα­λη­τή­ρια και ομι­λί­ες οι ίδιοι εμφα­νί­ζο­νται με ξεκά­θα­ρα ακρο­δε­ξιό λόγο υπό το χει­ρο­κρό­τη­μα των ακρο­α­τών τους.

Μεγά­λο ενδια­φέ­ρον έχουν και οι συνε­ντεύ­ξεις επι­στη­μό­νων, όπως της καθη­γή­τριας παι­δα­γω­γι­κής από το Πανε­πι­στή­μιο Γκί­σεν, Άλις Μπλουμ, η οποία παρα­τη­ρεί ότι σε πολ­λές από αυτές τις οικο­γέ­νειες επι­κρα­τεί μια ατμό­σφαι­ρα πανι­κού και κατα­στρο­φο­λο­γί­ας: «Σε αυτά τα παι­διά μετα­δί­δε­ται καθη­με­ρι­νά αυτό το συναί­σθη­μα, όταν τους λένε ότι μπο­ρεί ένα βρά­δυ να έρθου­με και να σε σηκώ­σου­με από το κρε­βά­τι σου για­τί θα πρέ­πει να φύγου­με, διό­τι αυτή η Γερ­μα­νία εδώ θα καταρρεύσει».

*Ο τίτλος μετα­φρά­ζε­ται ως «Μικροί (αρχαί­οι) Γερ­μα­νοί» καθό­τι η λέξη Germane ανα­φέ­ρε­ται στους πρώ­τους Γερ­μα­νούς. Ωστό­σο η λέξη Germane παρα­πέ­μπει στο λεξι­λό­γιο που χρη­σι­μο­ποιού­σαν οι Ναζί.

Πηγή: Deutsche Welle / dpa, Κόρ­ντου­λα Ντίκ­μαν / Επι­μέ­λεια: Αλε­ξάν­δρα Κοσμά

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο