Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Πώς αντιμετώπιζε το αστικό κράτος τους πραγματικούς έγκλειστους αγωνιστές…(Ντοκουμέντο)

Επιμέλεια Αλέκος Χατζηκώστας //

Με  αφορμή τη συζήτηση- αποπροσανατολιστική ουσιαστικά-σχετικά με την διήμερη άδεια του Δ. Κουφοντίνα (με του οποίου τις απόψεις και δράση προφανώς  και δεν συμφωνούμε…) και τονίζοντας ότι: Το κατοχυρωμένο δικαίωμα στις άδειες κρατουμένων που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία είναι αναφαίρετο και πρέπει να γίνεται σεβαστό χωρίς διακρίσεις, παρουσιάζουμε σήμερα ένα μοναδικό ντοκουμέντο.

Το ντοκουμέντο βρίσκεται στα ΓΑΚ Ν. Ημαθίας και αφορά μία απόφαση (30/1/1958- παρόμοιες βρέθηκαν και άλλες και αφορούσαν πολλά χρόνια για τον συγκεκριμένο) της «Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Δημοσίας Ασφαλείας Νομού Ημαθίας» σχετικά με την παράταση της εξορίας στον αγωνιστή της Αντίστασης κομμουνιστή, Γιάννη Πέτσα από τη Βέροια.

Τα αστικό καθεστώς με το ταξικό κριτήριο που πάντα είχε όχι μόνο δεν έδινε «άδειες» στους αγωνιστές του λαϊκού κινήματος, αλλά έκανε το παν για την παράταση του χρόνου παραμονής τους στις φυλακές και τις εξορίες. Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι οι φυλακισμένοι κομμουνιστές της Ακροναυπλίας παραδόθηκαν στους κατακτητές…

Το ντοκουμέντο (υπογραμμίσεις δικές μας)

«Απόφασις υπ’ αριθμ. 2/1958

Εν Βεροία σήμερον την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 1958 ημέραν της εβδομάδος Τετάρτην και ώραν13.00 η πρωτοβάθμιος Επιτροπή Δημοσίας ασφαλείας Νομού Ημαθίας, συσταθείσα δυνάμει του Ν.Δ της 19/21 Απριλίου 1924 «περί συστάσεως εν εκάστω Νομώ Επιτροπών Δημοσίας Ασφαλείας» ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ 207/1941 και του από 4.1.46 ομοίου αποτελουμένη εκ των 1) Νομάρχου Ημαθίας Τζόβα Χαραλάμπους ως Προέδρου,2) Προέδρου πρωτοδικών Βεροίας Κουφοπούλου Σταύρου και 3) Εισαγγελέως Πρωτοδικών Βεροίας Μπενούκα Αντωνίου, ως μελών ,συνελθούσα εν τω Νομαρχιακώ Καταστήματι Ημαθίας, παρουσία και του χρέη Γραμματέως εκτελούντος Υπασπιστού Δ.Χ. Βεροίας Υπομ/ρχου Σαλτερή Μάρκου, ινα  αποφασίση κατόπιν της υπ’ αριθμ. 101/4192/19γ-16.1.58 προτάσεως του Διοικητού Χωροφυλακής Βεροίας περί παρατάσεως της εκτοπίσεως του Κομμουνιστού ΠΕΤΣΑ Ιωάννου του Κων/νου ,κατοίκου Βεροίας, ως επικινδύνου εις την Δημοσίαν Ασφάλειαν  ,εισηγηθέντος επί της υποθέσεως ταύτης και του Διοικητού Χωροφυλακής Βεροίας Αντ/ρχου Ροδάκης Αλεξίου, έλαβε υπόψη τα εκ της υποβληθείσης αλληλογραφίας προκύψαντα στοιχεία εις βάρος  του ανωτέρου.

Επειδή εκ των προσκομισθάντων στοιχείων αρκούσαι προέκυψαν ενδείξεις ότι ο ανωτέρω κρίνεται επικίνδυνος εις την Δημοσίαν Ασφάλειαν και Τάξιν εν τη περιοχή της Δ.Χ Βεροίας, διότι καίτοι διατελεί εν εκτοπίσει από του έτους 1948,εντούτοις ουδεμίαν μεταστροφήν απέδειξεν μέχρι σήμερον εκ της κομμουνιστικής του ιδεολογίας ,αλλά εξακολουθεί να εμμένη μετά φανατισμού εις ταύτην, προς δε κρίνεται ικανός να ηγηθή αναρχικών εκδηλώσεων εις περίπτωσιν καθ’ ην ήθελεν αφεθή ελεύθερος.  

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Αποφαίνεται ομοφώνως όπως παραταθή η εκτόπισις του ανωτέρου πέτσα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, ως τυγχάνοντος λίαν επικινδύνου εις την Δημοσίαν Ασφάλειαν και Τάξιν, επί εν (1) έτος εισέτι εις Αγιον Ευστράτιον, αρχομένη από της επομένης της δια της υπ. αριθμ. 2/6.2.57 αποφάσεως της ΕΔΑΝ Ημαθίας επιβληθείσης εκτοπίσεως ενός έτους,ήτοι από της 20.5.58 μέχρι της 20.5.59, κρίνουσα τούτον εύπορον και ικανόν προς εργασίαν.

Εφ, ω συνετάγη και υπογράφεται ως έπεται».

 

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 6 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.