Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς θα γίνει από Δευτέρα η διάθεση των self tests

Aπό τη Δευ­τέ­ρα 10 Μαΐ­ου μέχρι και την Τετάρ­τη 12 Μαΐ­ου θα γίνε­ται δωρε­άν διά­θε­ση 2 self tests μόνο στην εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα, σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε ο Πανελ­λή­νιος Φαρ­μα­κευ­τι­κός Σύλ­λο­γος, σημειώ­νο­ντας ότι οι δικαιού­χοι του δημο­σί­ου και ιδιω­τι­κού τομέα θα μπο­ρούν να παρα­λά­βουν δωρε­άν 2 self tests από την Πέμ­πτη 13 Μαΐ­ου μέχρι και την Τετάρ­τη 19 Μαΐου.

Υπεν­θυ­μί­ζει επί­σης ότι η πλατ­φόρ­μα δωρε­άν διά­θε­σης self tests παρα­μέ­νει κλει­στή κάθε Σάβ­βα­το από το από­γευ­μα στις 5 το από­γευ­μα μέχρι και την Δευ­τέ­ρα στις 8 το πρωί.

Ο Πανελ­λή­νιος Φαρ­μα­κευ­τι­κός Σύλ­λο­γος απευ­θύ­νει εκ νέου έκκλη­ση στους δικαιού­χους δωρε­άν self tests να προ­σέρ­χο­νται μόνο στις παρα­πά­νω ημε­ρο­μη­νί­ες που ανα­φέ­ρο­νται πιο πάνω, για την απο­φυ­γή συγ­χρω­τι­σμού και για λόγους προ­στα­σί­ας Δημό­σιας Υγεί­ας και σημειώ­νει ότι σε περί­πτω­ση που προ­σέλ­θουν στα φαρ­μα­κεία σε άλλες ημε­ρο­μη­νί­ες δεν θα είναι δυνα­τό να εξυπηρετηθούν.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο