Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς θα γίνει ο εμβολιασμός του πληθυσμού — Όλα τα σχετικά με το σχέδιο που ανακοινώθηκε

Το εθνι­κό επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο εμβο­λια­σμών κατά της covid-19 με τίτλο «Ελευ­θε­ρία» παρου­σί­α­σε σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση, το οποίο έχει στό­χο να δια­σφα­λί­σει γρή­γο­ρα την ανο­σο­λο­γι­κή προ­στα­σία των πολι­τών ένα­ντι της απει­λη­τι­κής λοί­μω­ξης και θα έχει οφέ­λη ατο­μι­κά και συλ­λο­γι­κά. Οι βασι­κές αρχές του επι­χει­ρη­σια­κού σχε­δί­ου εμβο­λια­σμών είναι η υγειο­νο­μι­κή ασφά­λεια, η ηθι­κή και η ακε­ραιό­τη­τα, η δια­φά­νεια, η χρη­στή δια­χεί­ρι­ση, ο συντο­νι­σμός και η συνερ­γα­σία και τέλος η εγρή­γορ­ση, η ευε­λι­ξία και η προσαρμοστικότητα.

Δεδο­μέ­νου ότι οι παρα­δό­σεις των εμβο­λί­ων θα γίνο­νται στα­δια­κά, κρί­θη­κε απα­ραί­τη­τη η προ­τε­ραιο­ποί­η­ση των εμβο­λια­σμών σε συγκε­κρι­μέ­νες πλη­θυ­σμια­κές ομά­δες. Ως εκ τού­του, το σχέ­διο αρχι­κά θα εστιά­σει στις ομά­δες με την υψη­λό­τε­ρη προ­τε­ραιό­τη­τα, όπως έχει προ­τα­θεί από την Εθνι­κή Επι­τρο­πή Εμβολιασμών.

Οι τρεις φάσεις εμβολιασμού

Σύμ­φω­να με το σχέ­διο στην πρώ­τη φάση θα εμβο­λια­στούν οι υγειο­νο­μι­κοί και το προ­σω­πι­κό κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών, οι δια­μέ­νο­ντες και το προ­σω­πι­κό οίκων ευγη­ρί­ας, οι δια­μέ­νο­ντες, ασθε­νείς και το προ­σω­πι­κό δομών φρο­ντί­δας χρό­νιων πασχό­ντων και κέντρων απο­κα­τά­στα­σης και το προ­σω­πι­κό προ­τε­ραιό­τη­τας για κρί­σι­μες λει­τουρ­γί­ες της κυβέρ­νη­σης. Στη δεύ­τε­ρη φάση θα εμβο­λια­στούν τα άτο­μα 70 ετών και άνω (ανε­ξαρ­τή­τως ιστο­ρι­κού νοσημάτων).

Θα υπάρ­ξει επί­σης περαι­τέ­ρω προ­τε­ραιο­ποί­η­ση: Άτο­μα ηλι­κί­ας 85 ετών και άνω, άτο­μα ηλι­κί­ας 80 ετών και άνω, άτο­μα ηλι­κί­ας 75 ετών και άνω, άτο­μα ηλι­κί­ας 70 ετών και άνω, ασθε­νείς με νοσή­μα­τα που συνι­στούν πολύ υψη­λό κίν­δυ­νο για νόση­ση με covid-19 ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κί­ας, προ­σω­πι­κό προ­τε­ραιό­τη­τας για κρί­σι­μες λει­τουρ­γί­ες του κρά­τους, άτο­μα 60 έως 69 ετών (ανε­ξαρ­τή­τως ιστο­ρι­κού νοση­μά­των), ασθε­νείς 18 έως 59 ετών με νοσή­μα­τα που συνι­στούν υψη­λό κίν­δυ­νο για νόση­ση με covid-19.

Στην τρί­τη φάση θα εμβο­λια­στούν άτο­μα 18 ετών και άνω χωρίς υπο­κεί­με­να νοσήματα.

Ο εφοδιασμός των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Ο εφο­δια­σμός των κρα­τών-μελών της Ε.Ε. θα γίνει ανα­λο­γι­κά με τον πλη­θυ­σμό τους, με βάση τις συμ­φω­νί­ες προ­α­γο­ράς που συνή­ψε κεντρι­κά η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή με τις εται­ρεί­ες – παρα­γω­γούς των εμβολίων.

Όπως τονί­ζε­ται στο σχέ­διο, η Ελλά­δα, ως μέλος της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, δικαιού­ται και έχει εξα­σφα­λί­σει πρό­σβα­ση σε επαρ­κή αριθ­μό εμβο­λί­ων ‑δια­θέ­σι­μων και μελ­λο­ντι­κών- για να υπερ­κα­λύ­ψει το σύνο­λο του πλη­θυ­σμού της επι­κρα­τεί­ας. Συγκε­κρι­μέ­να, στη χώρα αντι­στοι­χεί το 2,36 – 2,39% του αριθ­μού των δόσε­ων εμβο­λί­ου, που θα εξα­σφα­λί­σει η Ε.Ε.

Σημειώ­νε­ται μετα­ξύ άλλων πως κατά τις πρώ­τες παρα­λα­βές σκευα­σμά­των από τις παρα­γω­γούς εται­ρεί­ες, οι δια­θέ­σι­μες δόσεις θα είναι περιο­ρι­σμέ­νες σε αριθ­μό, σύμ­φω­να με την κατα­νο­μή μετα­ξύ των κρα­τών – μελών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, βάσει πλη­θυ­σμια­κών κριτηρίων.

Στην Ελλά­δα αντι­στοι­χεί ποσο­στό του συνό­λου των δόσε­ων που κάθε παρα­γω­γός εται­ρεία θα δια­θέ­σει, ανα­λο­γι­κό του πλη­θυ­σμού της, με δικαί­ω­μα προ­αί­ρε­σης για περισσότερα.

Παραγωγός εταιρεία – Κατανομή δόσεων στην Ελλάδα

Σύμ­φω­να με μια προ­σεγ­γι­στι­κή εκτί­μη­ση αριθ­μού των δόσε­ων ‑η οποία, σημειώ­νε­ται στο σχέ­διο, ενδέ­χε­ται να μετα­βλη­θεί ανά­λο­γα με τις προ­σφε­ρό­με­νες ποσό­τη­τες των παρα­γω­γών εται­ρειών και την εγκε­κρι­μέ­νη κατα­νο­μή δόσε­ων από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, στην Ελλά­δα αντιστοιχούν:

– Pfizer/BioNTech: 4,7 εκατ. δόσεις

– AstraZeneca/Oxford: 7,1 εκατ. δόσεις

– Johnson & Johnson: 4,7 εκατ. δόσεις

– Sanofi / GSK: 4,7 εκατ. δόσεις

– Moderna: 1,8 εκατ. δόσεις

– Curevac: 5,3 εκατ. δόσεις

Επι­συ­νά­πτε­ται το πλή­ρες εθνι­κό επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο εμβο­λια­σμού κατά της covid-19

Εθνι­κό επι­χει­ρη­σια­κό σχέ­διο εμβολιασμού

PDF Logo

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο