Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία “Ελπίς” σήμερα και πού θα χιονίσει

Τοπι­κές και ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις ή χιο­νό­νε­ρο ανα­μέ­νο­νται αρχι­κά σήμε­ρα ακό­μα και σε πεδι­νά τμή­μα­τα της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς, του Βορεί­ου Αιγαί­ου και της Βορειο­α­να­το­λι­κής Πελο­πον­νή­σου, σύμ­φω­να με τα νεό­τε­ρα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr, για σήμε­ρα. Τοπι­κές βρο­χές ανα­μέ­νο­νται στις Κυκλά­δες, στην Κρή­τη και στα Δωδε­κά­νη­σα, ενώ είναι πιθα­νό στην Κρή­τη και στα Δωδε­κά­νη­σα να εκδη­λω­θούν καται­γί­δες που ενδε­χο­μέ­νως θα συνο­δεύ­ο­νται από χαλα­ζο­πτώ­σεις μικρού μεγέθους.

Τα φαι­νό­με­να στα ηπει­ρω­τι­κά μετά το μεση­μέ­ρι θα εξα­σθε­νή­σουν και ανα­μέ­νο­νται δια­στή­μα­τα ηλιο­φά­νειας, ωστό­σο θα δια­τη­ρη­θούν κυρί­ως στα νοτιό­τε­ρα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα και στην Κρή­τη, όπου με την παράλ­λη­λη πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας μετά τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες, οι τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά θα εκδη­λώ­νο­νται πάνω από τα 600–800 μέτρα.

Τις πρώ­τες νυχτε­ρι­νές ώρες του Σαβ­βά­του είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο και ενδε­χο­μέ­νως καται­γί­δες στα πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα του Ιονί­ου, τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά πάνω από τα 300–400 μέτρα, ενώ τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις είναι πιθα­νό να εκδη­λω­θούν ακό­μα και σε παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα της Ηπεί­ρου και της Δυτι­κής Στερεάς.

Μέσα στη νύχτα προς το ξημέ­ρω­μα της Κυρια­κής είναι πιθα­νό να σημειω­θούν τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο στα πεδι­νά και παρα­θα­λάσ­σια και τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις πάνω από τα 300–400 μέτρα στα δυτι­κό­τε­ρα τμή­μα­τα της Πελο­πον­νή­σου, ενώ οι χιο­νο­πτώ­σεις στην Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο ανα­μέ­νο­νται να εντα­θούν εκ νέου.

Η αναλυτική πρόβλεψη της ΕΜΥ για σήμερα και αύριο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Τις πρω­ι­νές ώρες νεφώ­σεις με χιο­νό­νε­ρο ή χιό­νι και βαθ­μιαία βελ­τί­ω­ση. Από το βρά­δυ εκ νέου θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα σημειω­θούν τοπι­κές χιονοπτώσεις.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και το πρωί στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑04 (μεί­ον 4) έως 03 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 4 με 5 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές. Χιο­νο­πτώ­σεις θα σημειω­θούν στα ορει­νά ηπει­ρω­τι­κά καθώς και τα ημιο­ρει­νά της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στε­ρε­άς. Γρή­γο­ρα τα φαι­νό­με­να θα σταματήσουν.

Ανε­μοι: Βορειο­δυ­τι­κοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χή ή χιο­νό­νε­ρο. Χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά και βαθ­μιαία ακό­μα και σε πεδι­νές περιο­χές της Θεσ­σα­λί­ας και της ανα­το­λι­κής Στερεάς.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και πρό­σκαι­ρα στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 08 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές και στην Κρή­τη σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες. Από το από­γευ­μα χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της Κρή­της και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες.

Ανε­μοι: Δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 6 και βαθ­μιαία από τα βόρεια θα στρα­φούν σε βόρειους το από­γευ­μα τοπι­κά έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 15 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές και στα Δωδε­κά­νη­σα σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες πιθα­νόν πρό­σκαι­ρα ισχυ­ρές το πρωί στα νότια. Από το βρά­δυ τοπι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαίου.

Ανε­μοι: Στα βόρεια από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και πρό­σκαι­ρα στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 7 μπο­φόρ. Στα υπό­λοι­πα δυτι­κοί νοτιο­δυ­τι­κοί 5 με 6 που βαθ­μιαία θα στρα­φούν σε βόρειους βορειο­δυ­τι­κούς, από το από­γευ­μα τοπι­κά έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 07 έως 15 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 4 με 6 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με χιο­νό­νε­ρο. Χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά και βαθ­μιαία και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο ( ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο πάνω από τα 300 μέτρα ).

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 08 βαθ­μούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με βρο­χή ή χιο­νό­νε­ρο. Χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και τα ημιο­ρει­νά ( ενδει­κτι­κό υψό­με­τρο τα 500 μέτρα ). Πρό­σκαι­ρη εξα­σθέ­νη­ση αργά το απόγευμα.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 και πρό­σκαι­ρα στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 08 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις με ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις και γρή­γο­ρη βελ­τί­ω­ση. Από το από­γευ­μα εκ νέου θα ανα­πτυ­χθούν νεφώ­σεις και θα σημειω­θούν ασθε­νείς χιονοπτώσεις.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 5 με 6 και πρό­σκαι­ρα έως 7 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑01 (μεί­ον 1) έως 03 βαθ­μούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 23-01-2022

Στα νησιά του βόρειου και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, τις Σπο­ρά­δες, την Εύβοια, τις Κυκλά­δες, την Κρή­τη και τα Δωδε­κά­νη­σα προ­βλέ­πο­νται βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και ημιο­ρει­νά καθώς και σε πεδι­νές περιο­χές στα κεντρι­κά και βόρεια, οι οποί­ες στην Εύβοια, τις Σπο­ρά­δες, τις Κυκλά­δες και την Κρή­τη θα είναι κατά δια­στή­μα­τα πυκνές.

Στο Ιόνιο, τη δυτι­κή και κεντρι­κή Μακε­δο­νία, την Ήπει­ρο, τη δυτι­κή Στε­ρεά και τη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο σχε­δόν αίθριος καιρός.

Στην υπό­λοι­πη χώρα προ­βλέ­πο­νται λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις ή χιονόνερο.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 και πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 7 μποφόρ.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί σε πολύ χαμη­λά επί­πε­δα και δε θα ξεπε­ρά­σει στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές τους 04 με 08 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Παγε­τός θα σημειω­θεί στα ηπει­ρω­τι­κά, ο οποί­ος τις πρω­ι­νές και βρα­δι­νές ώρες στα βορειο­δυ­τι­κά θα είναι ισχυ­ρός. Η ελά­χι­στη θερ­μο­κρα­σία σε πολ­λές ηπει­ρω­τι­κές περιο­χές θα κυμαί­νε­ται μετα­ξύ ‑06 και ‑08 βαθ­μών ενώ κατά τόπους στα βορειο­δυ­τι­κά θα είναι ‑15 βαθ­μοί Κελσίου.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο