Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς θα κινηθούν Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ από Μ. Παρασκευή μέχρι Τρίτη του Πάσχα

Τα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς (λεω­φο­ρεία, μετρό και τραμ) δια­φο­ρο­ποιού­νται από τη Μεγά­λη Παρα­σκευή (03/05) έως και την Τρί­τη του Πάσχα (07/05) – ημέ­ρα που θεω­ρεί­ται αργία λόγω μετα­φο­ράς του εορ­τα­σμού της Πρωτομαγιάς.

Λεωφορεία – Τρόλεϊ

Μεγά­λη Παρα­σκευή (03/05): Θα κινού­νται με πρό­γραμ­μα δρο­μο­λο­γί­ων Σαββάτου.

Μεγά­λο Σάβ­βα­το (04/05): Σύμ­φω­να με το Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων ΟΑΣΑ, τα λεω­φο­ρεία θα απο­συρ­θούν νωρί­τε­ρα ώστε να βρί­σκο­νται στα αμα­ξο­στά­σια στις 23:00. Τα τελευ­ταία δρο­μο­λό­για θα ανα­χω­ρή­σουν γύρω στις 22:00. Επι­ση­μαί­νε­ραι ότι τα δρο­μο­λό­για του Αερο­δρο­μί­ου συνή­θως δεν δια­κό­πτο­νται όλο το βρά­δυ, ενώ τα λεω­φο­ρεία των νυκτε­ρι­νών γραμ­μών εξέρ­χο­νται από τα αμα­ξο­στά­σια μετά τα μεσάνυχτα.

Κυρια­κή του Πάσχα (05/05): Θα εφαρ­μο­στεί πρό­γραμ­μα δρο­μο­λο­γί­ων Κυρια­κής και αργιών.

Δευ­τέ­ρα του Πάσχα (06/05): Θα εφαρ­μο­στεί πρό­γραμ­μα δρο­μο­λο­γί­ων Κυρια­κής και αργιών.

Τρί­τη του Πάσχα (07/05): Θα εφαρ­μο­στεί πρό­γραμ­μα δρο­μο­λο­γί­ων Κυρια­κής και αργιών.

Μετρό – Ηλεκτρικός

Μεγά­λη Παρα­σκευή (03/05): Γραμ­μή 1 – Δρο­μο­λό­για ανά 10,5′ μετα­ξύ 5:30 – 23:30, ανά 15′ τις υπό­λοι­πες ώρες. Γραμ­μές 2 και 3 – Δρο­μο­λό­για ανά 7′ μετα­ξύ 6:00 – 11:00, 5′ μετα­ξύ 11:00–17:30, 6′ μετα­ξύ 17:30–20:00 και ανά 10′ τις υπό­λοι­πες ώρες. Δρο­μο­λό­για Αερο­δρο­μί­ου ανά 36′. Δεν θα ισχύ­ει η παρά­τα­ση του ωρα­ρί­ου λειτουργίας.

Μεγά­λο Σάβ­βα­το (04/05): Γραμ­μή 1 – Δρο­μο­λό­για ανά 10,5′ μετα­ξύ 6:00 – 16:00, ανά 12,5’ ως τις 20:00, ανά 15′ τις υπό­λοι­πες ώρες και τελευ­ταία δρο­μο­λό­για μετα­ξύ 22:00–23:00. Γραμ­μή 2 – Δρο­μο­λό­για ανά 10′ και τελευ­ταία δρο­μο­λό­για μετα­ξύ 22:00–23:00. – Γραμ­μή 3: Δρο­μο­λό­για ανά 9′ (ανά 36′ του Αερο­δρο­μί­ου) και τελευ­ταία δρο­μο­λό­για μετα­ξύ 22:00–23:00.

Κυρια­κή του Πάσχα (05/05): Γραμ­μή 1 – Δρο­μο­λό­για ανά 12,5′ μετα­ξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπό­λοι­πες ώρες. Γραμ­μή 2 – Δρο­μο­λό­για ανά 15′. Γραμ­μή 3 – Δρο­μο­λό­για ανά 12′ (ανά 36′ τα δρο­μο­λό­για Αεροδρομίου).

Δευ­τέ­ρα του Πάσχα (06/05): Γραμ­μή 1 – Δρο­μο­λό­για ανά 12,5′ μετα­ξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπό­λοι­πες ώρες. Γραμ­μές 2 και 3 – Δρο­μο­λό­για ανά 12′ (κανο­νι­κά τα δρο­μο­λό­για Αεροδρομίου).

Τρί­τη του Πάσχα (07/05): Γραμ­μή 1 – Δρο­μο­λό­για ανά 12,5′ μετα­ξύ 6:00 – 23:00, ανά 15′ τις υπό­λοι­πες ώρες. Γραμ­μές 2 και 3 – Δρο­μο­λό­για ανά 12′ (κανο­νι­κά τα δρο­μο­λό­για Αεροδρομίου).

Τραμ

Μεγά­λη Παρα­σκευή (03/05): Δρο­μο­λό­για ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργό­τε­ρα. Δεν θα ισχύ­ει η παρά­τα­ση του ωρα­ρί­ου λειτουργίας.

Μεγά­λο Σάβ­βα­το (04/05): Δρο­μο­λό­για ανά 15′.

Κυρια­κή του Πάσχα (05/05): Δρο­μο­λό­για ανά 15′.

Δευ­τέ­ρα του Πάσχα (06/05): Δρο­μο­λό­για ανά 15′.

Τρί­τη του Πάσχα (07/05): Δρο­μο­λό­για ανά 12′ έως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο