Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς θα κινηθούν τα Μεσα Μαζικής Μεταφοράς την Πρωτομαγιά

Κανο­νι­κά θα λει­τουρ­γή­σουν την ημέ­ρα της Πρω­το­μα­γιάς μετρό (γραμ­μή 2&3), τραμ, λεω­φο­ρεία και τρό­λεϊ. Ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να θα είναι ο ηλε­κτρι­κός (πρώ­ην ΗΣΑΠ) και τα τρέ­να σε όλο το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο της χώρας. Οι εργα­ζό­με­νοι στα ανω­τέ­ρω μέσα συμ­με­τέ­χουν στην 24ωρη απερ­γία  για την ημέ­ρα της Εργα­τι­κής Πρωτομαγιάς.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κανέ­να σιδη­ρο­δρο­μι­κό δρο­μο­λό­γιο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του Προ­α­στια­κού της Αθή­νας, την Παρα­σκευή 1 Μαΐ­ου λόγω συμ­με­το­χής της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Σιδη­ρο­δρο­μι­κών στην 24ωρη απεργία.

Στο μετα­ξύ, αύριο Πέμ­πτη 30 Απρι­λί­ου δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το δρο­μο­λό­γιο μετα­ξύ Θεσ­σα­λο­νί­κης — Σερ­ρών της αμα­ξο­στοι­χί­ας 3632. Την Παρα­σκευή 1η Μαΐ­ου καταρ­γού­νται όλες οι επι­βα­τι­κές αμα­ξο­στοι­χί­ες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και τα λεω­φο­ρεία που εκτε­λούν εσω­τε­ρι­κές δια­δρο­μές εντός του Δικτύου.

Το Σάβ­βα­το 2 Μαΐ­ου στο τμή­μα γραμ­μής μετα­ξύ Σερ­ρών-Θεσ­σα­λο­νί­κης δεν θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το δρο­μο­λό­γιο της αμα­ξο­στοι­χί­ας 3631.

Σημειώ­νε­ται πως την ημέ­ρα της Πρω­το­μα­γιάς δεν θα πραγ­μα­το­ποιού­νται τα δρο­μο­λό­για του μετρό στο τμή­μα Δουκ. Πλα­κε­ντί­ας — Αερο­δρό­μιο και αντίστροφα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο