Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς θα λειτουργήσουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

 Λεπτο­μέ­ρειες για την επα­να­λει­τουρ­γία από τη Δευ­τέ­ρα 1η Ιου­νί­ου των παι­δι­κών και βρε­φι­κών σταθ­μών, αλλά και του Δημο­σί­ου έδω­σε ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος, μετά την ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τι­κών συντα­κτών από τον υφυ­πουρ­γό παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ και κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο, Στέ­λιο Πέτσα και για το άνοιγ­μα των δημο­τι­κών και νηπια­γω­γεί­ων από την υπουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των, Νίκη Κεραμέως.

Ο κ. Θεο­δω­ρι­κά­κος ανέ­φε­ρε ότι οι 1.600 δημο­τι­κοί και βρε­φι­κοί σταθ­μοί σε όλη τη χώρα, που φιλο­ξε­νούν περί­που 90.000 παι­διά θα λει­τουρ­γή­σουν με τους ίδιους κανό­νες που θα ισχύ­σουν για τα δημο­τι­κά και τα νηπια­γω­γεία. Δηλα­δή λει­τουρ­γία εκ περι­τρο­πής σε αίθου­σες που μπο­ρούν να φιλο­ξε­νή­σουν έως 15 παι­διά, ενώ εάν σε μόνι­μη καθη­με­ρι­νή βάση ο αριθ­μός των παι­διών είναι λιγό­τε­ρος από 15, τότε η λει­τουρ­γία τους θα είναι καθη­με­ρι­νή. Το εκπαι­δευ­τι­κό προ­σω­πι­κό θα πρέ­πει να λαμ­βά­νει μέτρα για την τήρη­ση της προ­βλε­πό­με­νης από­στα­σης του 1,5 μέτρου, στο πλαί­σιο του εφι­κτού. Τα ίδια ισχύ­ουν και για τους ιδιω­τι­κούς παι­δι­κούς σταθ­μούς, διευ­κρί­νι­σε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο υπουρ­γός ανέ­φε­ρε ακό­μα ότι υπάρ­χει ιδιαί­τε­ρη μέρι­μνα για την προ­μή­θεια αντι­ση­πτι­κών και των ειδών καθα­ριό­τη­τας από τους δήμους. Για την καθα­ριό­τη­τα των χώρων και εφό­σον το υπάρ­χων προ­σω­πι­κό δεν επαρ­κεί, δήλω­σε ότι οι δήμοι έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να προ­βούν, κατά παρέκ­κλι­ση όλων των δια­τά­ξε­ων, στην πρό­σλη­ψη έκτα­κτου προ­σω­πι­κού με σύμ­βα­ση έως 4 μηνών. Επί­σης σε έκτα­κτες κατα­στά­σεις μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί προ­σω­πι­κό που εργα­ζό­ταν σε δομές που παρα­μέ­νουν κλει­στές, όπως είναι τα ΚΑΠΗ.

Οι δημο­τι­κοί παι­δι­κοί και βρε­φι­κοί σταθ­μοί θα λει­τουρ­γή­σουν έως τις 31 Ιου­λί­ου, ενώ νεό­τε­ρες ανα­κοι­νώ­σεις θα γίνουν το τελευ­ταίο δεκα­ή­με­ρο του Ιου­νί­ου, οπό­τε η επι­τρο­πή θα αξιο­λο­γή­σει τα νέα δεδομένα.

   Για τις κατα­σκη­νώ­σεις καθώς για τα ημε­ρή­σια camps, ο κ. Θεο­δω­ρι­κά­κος είπε ότι έχει ζητη­θεί άμε­σα από την επι­τρο­πή των ειδι­κών και ιδα­νι­κά εντός της εβδο­μά­δας, να ειση­γη­θούν τις απο­φά­σεις τους, προ­κει­μέ­νου να αρχί­σει η αντί­στοι­χη προετοιμασία.

Επι­πλέ­ον, από την 1η Ιου­νί­ου, οι υπη­ρε­σί­ες του Δημο­σί­ου συνε­χί­ζουν κανο­νι­κά τη λει­τουρ­γία τους, με μόνη εξαί­ρε­ση τη χορή­γη­ση ειδι­κής άδειας σε υπαλ­λή­λους που υπά­γο­νται σε ομά­δες αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου, οι οποί­οι παρα­μέ­νουν σπί­τι τους.

Τέλος, για την άδεια ειδι­κού σκο­πού σε δημο­σί­ους υπαλ­λή­λους, ο αρμό­διος υπουρ­γός διευ­κρί­νι­σε ότι η χορή­γη­σή της συνε­χί­ζε­ται μόνο σε γονείς υπαλ­λή­λους εφό­σον τα τέκνα τους με βάση το πρό­γραμ­μα λει­τουρ­γί­ας της τάξης τους δεν υπο­χρε­ού­νται σε καθη­με­ρι­νή παρα­κο­λού­θη­ση μαθη­μά­των στο σχο­λείο και μόνο για τις ημέ­ρες αυτές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο