Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο

Από τη 1 το μεση­μέ­ρι μέχρι τις 7 το από­γευ­μα θα λει­τουρ­γή­σουν τη Μεγά­λη Παρα­σκευή τα σού­περ μάρ­κετ και το Μεγά­λο Σάβ­βα­το θα είναι ανοι­κτά μέχρι τις 8 το βράδυ.

Αυτό ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας Εμπο­ρί­ου και Προ­στα­σί­ας του Κατα­να­λω­τή του υπουρ­γεί­ου Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων σχε­τι­κά με το ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των καταστημάτων.

Ανα­λυ­τι­κά, το ωρά­ριο έχει ως εξής:

-Μεγά­λη Παρασκευή:

* Οι υπε­ρα­γο­ρές τρο­φί­μων (σού­περ μάρ­κετ) από 13:00–19:00

* Τα υπό­λοι­πα κατα­στή­μα­τα των οποί­ων η λει­τουρ­γία δεν έχει ανα­στα­λεί με κρα­τι­κή από­φα­ση έως τις 21:00.

-Μεγά­λο Σάββατο:

Όλα τα κατα­στή­μα­τα λει­τουρ­γούν έως τις 20:00.

Την Κυρια­κή του Πάσχα οι φούρ­νοι και τα ζαχα­ρο­πλα­στεία λει­τουρ­γούν κανονικά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο