Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς κάνεις έναν λαό μνημονιακό

Γρά­φει ο 2310net //

Βήμα 1ο

Καταρ­γείς τη λέξη «Μνη­μό­νιο». Στη θέση της βάζεις κάτι που να δεί­χνει πυγ­μή και κύρος: «Συμ­φω­νία», «Συν­θή­κη», «Παντε­λής», «Κων­στα­ντί­νος».

Το ίδιο κάνεις και για τα υπο­κεί­με­να που συν­δέ­ο­νται με το Μνη­μό­νιο. Καταρ­γείς το αντι­του­ρι­στι­κό «Τρόι­κα» και το αντι­κα­θι­στάς με κάτι πιο σοβα­ρό «Θεσμοί», «Φορείς», «Μπρά­σελς Γκρουπ» «Στέ­λιος Ράμφος».

Βήμα 2ο

Προ­βαί­νεις σε επι­κοι­νω­νια­κές κινή­σεις που θα προ­κα­λέ­σουν εντυ­πω­σια­σμό. Η στά­ση του σώμα­τος βοη­θά­ει πάρα πολύ σε αυτό. Χέρια στην τσέ­πη, νεύ­μα­τα, χαι­ρε­τι­σμοί είναι πολύ καλές κινήσεις.

Βήμα 3ο

Προ­σπα­θείς να αμβλύ­νεις τα μίση με τα εντός έδρας μέτω­πα. Μια συνέ­ντευ­ξη σε μια εφη­με­ρί­δα, βελ­τί­ω­ση της σχέ­σης σου με τον Τύπο μπο­ρεί να σου εξα­σφα­λί­σει έναν πιο ήπιο πόλεμο.

Βήμα 4ο

Βρί­σκεις «πρό­θυ­μους ηλι­θί­ους», ανθρώ­πους με φιλο­δο­ξί­ες που θα βγουν μπρο­στά. Πάντα είναι χρή­σι­μοι αυτοί. Όταν στρα­βώ­σουν τα πράγ­μα­τα γίνο­νται πολύ καλοί απο­διο­πο­μπαί­οι τράγοι.

Βήμα 5ο

Εμφα­νί­ζεις ως αντί­πα­λο κάποιον που μπο­ρείς εύκο­λα να ελέγ­ξεις. Σε αυτές τις περι­πτώ­σεις μια καλή «εσω­κομ­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση» μπο­ρεί να χρη­σι­μεύ­σει αφού όσοι ενα­πο­θέ­σουν εκεί τις ελπί­δες τους θα είναι ήδη χαμένοι.

Βήμα 6ο

Παρου­σιά­ζεις την κατά­στα­ση πολύ δρα­μα­τι­κή. Ακό­μα πιο δρα­μα­τι­κή από όσο είναι. Με τον ίδιο τρό­πο παρου­σιά­ζεις και τις δικές σου δια­πραγ­μα­τευ­τι­κές μάχες. Ρίξε κι ένα δάκρυ αν χρειαστεί.

Βήμα 7ο

Όποιος δεν είναι μαζί σου είναι εχθρός σου.

Βήμα 8ο

Αρχί­ζεις να ανα­πα­ρά­γεις το κακό σενά­ριο. Μια-δυο διαρ­ρο­ές αρκούν για να πάρει μπρος η μηχα­νή. Μετά το δια­ψεύ­δεις και συνεχίζεις.

Βήμα 9ο

Περιο­ρί­ζεις τις απαι­τή­σεις σου και στα­δια­κά εξα­φα­νί­ζεις κάποιες από τις απαι­τή­σεις σου. Προ­βάλ­λεις μόνο όσες μπο­ρείς να πετύ­χεις. Για τις άλλες κάνε ότι δεν υπάρ­χουν. Δες πως το έκα­ναν και οι προη­γού­με­νοι και κάνε copy+paste.

Βήμα 10ο

Απα­σχό­λη­σε την κοι­νή γνώ­μη με κάτι άλλο. Βρες κάτι πια­σά­ρι­κο. Που κατου­ρά­νε οι μπά­τσοι, που βάζει βεν­ζί­νη κάποιο προ­βε­βλη­μέ­νο στέ­λε­χος, που τρώ­ει κάποιος υπουργός.

Βήμα 11ο

Φρό­ντι­σε να στε­ρέ­ψεις την οικο­νο­μία. Να σπεί­ρεις την ιδέα ότι δεν θα πλη­ρω­θούν αν δεν υπο­γρα­φεί η «Συμ­φω­νία-Συν­θή­κη-Παντε­λής-Κων­στα­ντί­νος».

Βήμα 12ο

Κάνε τον σκλή­ρό όταν χρεια­στεί . Πες τις μαγι­κές λέξεις «δημο­ψή­φι­σμα», «εκλο­γές», ρίξε και μια δυο επα­να­στα­τι­κές κορώ­νες. Με μέτρο όμως! Βγά­λε και μερι­κούς δικούς σου στο δρό­μο να μιλή­σουν για κόκ­κι­νες γραμμές.

Βήμα 13ο

Βρες κάτι αισιό­δο­ξο να πεις. Μην πεις ότι οι θυσί­ες θα πιά­σουν τόπο για­τί το έχουν πει πολ­λοί. Πες ότι θα ξημε­ρώ­σει νέα μέρα, ότι τα πράγ­μα­τα θα είναι καλύ­τε­ρα, ότι αυτά είναι τα τελευ­ταία μέτρα. Αν δεν βρί­σκεις κάτι δικό σου δανεί­σου από τους προηγούμενους.

Αν δεν πιά­σουν τα παρα­πά­νω προ­σκύ­νη­σε τίπο­τα ιερά λεί­ψα­να και περί­με­νε το θαύμα…

2310 2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο