Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς κινούνται τα Μέσα Μεταφοράς λόγω της «Ελπίς»

Προ­βλή­μα­τα στις μετα­κι­νή­σεις με τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς έχει προ­κα­λέ­σει η σφο­δρή κακο­και­ρία «Ελπίς», αλλά­ζο­ντας συνε­χώς τα δεδο­μέ­να κυκλο­φο­ρί­ας των μέσων.

Ειδι­κό­τε­ρα, τα δρο­μο­λό­για στη γραμ­μή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) διε­ξά­γο­νται στο τμή­μα Πει­ραιάς — Νέα Ιωνία και αντίστροφα.

Στις Γραμ­μές 2&3 του Μετρό κανο­νι­κά διε­ξά­γο­νται τα δρο­μο­λό­για έως το τμή­μα της Δου­κίσ­σης Πλα­κε­ντί­ας. Δεν διε­ξά­γε­ται η κυκλο­φο­ρία των συρ­μών από και προς Αερο­δρό­μιο. Οι επι­βά­τες του Μετρό με κατεύ­θυν­ση το αερο­δρό­μιο μετε­πι­βι­βά­ζο­νται στον σταθ­μό Δ. Πλα­κε­ντί­ας σε συρ­μούς του Προαστιακού.

Σε ό,τι αφο­ρά τη λει­τουρ­γία του ΤΡΑΜ στη γραμ­μή Ασκλη­πιείο Βού­λας — Ακτή Ποσει­δώ­νος προ­σω­ρι­νός τερ­μα­τι­κός σταθ­μός είναι η στά­ση Παλαιό Δημαρ­χείο λόγω πτώ­σης δέντρου στην ενα­έ­ρια γραμ­μή στο Κολυμ­βη­τή­ριο προς Βού­λα. Στη γραμ­μή Πικρο­δάφ­νη — Σύνταγ­μα προ­σω­ρι­νός τερ­μα­τι­κός είναι η στά­ση Λεωφ. Βουλιαγμένης.

Ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να είναι από το μεση­μέ­ρι λεω­φο­ρεία και τρόλεϊ.

Σημειώ­νε­ται τέλος ότι καθυ­στε­ρή­σεις και πολ­λές ακυ­ρώ­σεις πτή­σε­ων είχα­με από το πρωί στο αερο­δρό­μιο Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος.

Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο