Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πώς να απομακρύνουμε χωρίς πρόβλημα τον πάγο από τα τζάμια του αυτοκινήτου μας

Τον χει­μώ­να, πολ­λοί οδη­γοί πρέ­πει να καθα­ρί­σουν τα παρά­θυ­ρα των οχη­μά­των τους από τον πάγο. Το ξύσι­μο του πάγου το πρωί ή μετά από μία ημέ­ρα που έχει χιο­νί­σει είναι μια απα­ραί­τη­τη εργα­σία που πρέ­πει να κάνει ο οδη­γός. Δεν είναι μόνο άβο­λη, αλλά και χρονοβόρα.

Είναι σημα­ντι­κό να επι­λέ­ξε­τε τη σωστή ξύστρα πάγου και να την έχε­τε έτοι­μη την κατάλ­λη­λη στιγ­μή. Δεν θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με μεταλ­λι­κή ξύστρα ή κάποια άλλο μεταλ­λι­κό αντι­κεί­με­νο, για­τί αυτό μπο­ρεί εύκο­λα να γρα­τζου­νί­σει το παρ­μπρίζ ή να βγά­λει το χρώ­μα σε περί­πτω­ση που ο οδη­γός το χρη­σι­μο­ποι­ή­σει για να απο­μα­κρύ­νει τον πάγο από άλλα μέρη του αυτο­κι­νή­του. Η καλύ­τε­ρη και ασφα­λέ­στε­ρη λύση είναι μια πλα­στι­κή ξύστρα πάγου, η οποία έχει πριο­νω­τή άκρη για την αφαί­ρε­ση των στρω­μά­των πάγου και λεία άκρη για την από­ξε­σή του.

Μια βούρ­τσα χιο­νιού είναι ιδα­νι­κή επι­λο­γή, για να απο­μα­κρύ­νου­με τον πάγο και το χιό­νι. Η πινα­κί­δα κυκλο­φο­ρί­ας πρέ­πει επί­σης να είναι ευα­νά­γνω­στη και χωρίς πάγο ή χιό­νι. Εάν δεν έχε­τε ξύστρα δεν θα πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί θήκη CD ή πιστω­τι­κή κάρ­τα για­τί μπο­ρεί να γρα­τζου­νι­στούν τα παράθυρα.

Μην επι­χει­ρή­σε­τε να ξεπα­γώ­σε­τε τα παρά­θυ­ρα του οχή­μα­τος με ζεστό νερό. Η από­το­μη αλλα­γή θερ­μο­κρα­σί­ας προ­κα­λεί συχνά ρωγ­μές κατα­πό­νη­σης στο παρ­μπρίζ. Το χλια­ρό ή κρύο νερό δεν είναι επί­σης καλή ιδέα, καθώς θα ξεπα­γώ­σει για λίγο τον πάγο, αλλά θα παγώ­σει ξανά αμέ­σως όταν η θερ­μο­κρα­σία στο περι­βάλ­λον είναι πολύ χαμη­λή. Το στρώ­μα του πάγου που θα δημιουρ­γη­θεί θα είναι ακό­μη πιο δύσκο­λο να απομακρυνθεί.

Μείγ­μα­τα αλκο­ό­λης και άλλων χημι­κών ουσιών που είναι δια­θέ­σι­μα στο εμπό­ριο ως σπρέι, μπο­ρεί να δώσουν λύσεις στην απο­μά­κρυν­ση του πάγου. Μόλις ψεκα­στεί ο πάγος στο τζά­μι, αυτός λιώ­νει άμε­σα και χωρίς κόπο.

Οι υαλο­κα­θα­ρι­στή­ρες τις περισ­σό­τε­ρες φορές έχουν κολ­λή­σει στο παρ­μπρίζ. Δεν πρέ­πει να επι­χει­ρή­σου­με να τους ανα­ση­κώ­σου­με βίαια, για­τί αυτό θα τους χαλά­σει και θα θέλουν άμε­σα αλλα­γή. Υπάρ­χουν στην αγο­ρά ξύστρες πάγου που μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν και για τον καθα­ρι­σμό των υαλο­κα­θα­ρι­στή­ρων. Σε κάθε περί­πτω­ση, θα πρέ­πει να λιώ­σει ο πάγος και μετά να τους θέσου­με σε λει­τουρ­γία. Ένα αντι­ψυ­κτι­κό παρ­μπρίζ είναι ακό­μη πιο σημα­ντι­κό. Ο πάγος λιώ­νει γρή­γο­ρα, όταν οι υαλο­κα­θα­ρι­στή­ρες έρχο­νται σε επα­φή με το υγρό.

Φυσι­κά αν υπάρ­χει αρκε­τός χρό­νος στη διά­θε­σή μας, μπο­ρού­με να βάλου­με σε λει­τουρ­γία τον κινη­τή­ρα, κατό­πιν το καλο­ρι­φέρ με το ζεστό αέρα και να περι­μέ­νου­με στα­δια­κά να λιώ­σει ο πάγος στο παρ­μπρίζ μόλις ζεστα­θούν η καμπί­να και τα τζάμια.

Τέλος, υπάρ­χει και η επι­λο­γή της ημι­κου­κού­λας, η οποία εφαρ­μό­ζε­ται απο­κλει­στι­κά στο παρ­μπρίζ και ασφα­λί­ζε­ται στις πόρ­τες. Αυτό απο­τρέ­πει μια σει­ρά από προ­βλή­μα­τα. Δεν χρη­σι­μο­ποιού­με εφη­με­ρί­δες για να καλύ­ψου­με το παρ­μπρίζ, για­τί παγώ­νουν και είναι σχε­δόν αδύ­να­το να αφαιρεθούν.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο