Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Π. Πολάκης: Καταγγέλλει τη βουλευτή της ΝΔ Άννα Ευθυμίου για «μπίζνες» με τον ΕΦΚΑ — Τι απαντά η ίδια

Συνε­χί­ζε­ται αμεί­ω­τος ο ενδο­α­στι­κός σκυ­λο­καυ­γάς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, στο φόντο των επι­κεί­με­νων εκλο­γών, με καταγ­γε­λί­ες για «γαλά­ζιους» βου­λευ­τές που έκα­ναν μπίζ­νες με το δημόσιο.

Μετά τις περι­πτώ­σεις Πάτση και Χει­μά­ρα, στο προ­σκή­νιο ήρθε το όνο­μα της Άννας Ευθυ­μί­ου, βου­λευ­τή Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΝΔ, η οποία σύμ­φω­να με σχε­τι­κή καταγ­γε­λία του πρώ­ην υπουρ­γού Παύ­λου Πολά­κη, παρεί­χε νομι­κές υπη­ρε­σί­ες προς τον ΕΦΚΑ παρα­βιά­ζο­ντας έτσι τις δια­τά­ξεις του Συντάγ­μα­τος περί ασυμβίβαστου.

Μετα­ξύ άλλων, σε σχε­τι­κή του ανάρ­τη­ση στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έγραψε:

«Η βου­λευ­τής Θεσ­σα­λο­νί­κης Άννα Ευθυ­μί­ου παρα­βί­α­ζε (αν και δικη­γό­ρος) κι ΑΥΤΗ το Σύνταγ­μα, παρέ­χο­ντας νομι­κές υπη­ρε­σί­ες σε στα­θε­ρή βάση προς τον ΕΦΚΑ. Συνο­λι­κό ποσό είσπρα­ξης: 106.672€. «Αβλε­ψία» κι εδώ των συνερ­γα­τών; Ή κι αυτή δεν γνώ­ρι­ζε το Σύνταγ­μα και της διέ­φυ­γε ότι κονό­μη­σε πάνω από 100.000€ από παρά­νο­μη παρο­χή υπη­ρε­σιών; […] Ή ήταν τόσο «αμε­λη­τέο» το ποσό, αν συγκρι­θεί με αυτά του Πάτση, του Χει­μά­ρα ή τα 4,2 εκατ. που ήθε­λε να «τσι­μπή­σει» ο Μαρα­βέ­γιας, που θεω­ρού­σε ότι δεν θα ασχο­λη­θεί κανέ­νας μαζί της;».

Τι απαντά η Άννα Ευθυμίου

«Ανα­κρι­βή» χαρα­κτη­ρί­ζει την ανάρ­τη­ση του Π. Πολά­κη η βου­λευ­τής της ΝΔ Άννα Ευθυ­μί­ου, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι είναι κατ΄αποκοπή δικη­γό­ρος του ΙΚΑ και το ΕΦΚΑ από το 2008 με σχέ­ση εντολής.

Σε επί­ση­μη δήλω­σή της, η κ. Ευθυ­μί­ου ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων:

«Η ανάρ­τη­ση του κ. Πολά­κη είναι απο­λύ­τως ανα­κρι­βής και μάλι­στα σε ύφος ανε­πί­τρε­πτο που προ­σβά­λει βάναυ­σα την προ­σω­πι­κό­τη­τά μου και το ήθος μου. Αν έκα­νε τον κόπο να ερευ­νή­σει σε βάθος τα στοι­χεία που παρα­θέ­τει και με αφο­ρούν, θα αντι­λαμ­βα­νό­ταν το ανυ­πό­στα­το των ισχυ­ρι­σμών του.

Είμαι κατ’ απο­κο­πή δικη­γό­ρος του ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ από το 2008 δυνά­μει της με αριθ­μό 12720/29–09-2008 από­φα­σης του Διοι­κη­τή του πρ. ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ. Η σχέ­ση είναι σχέ­ση εντο­λής. ΕΝΩ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑ ΤΟ 2019.

Δεν μετέ­χω και δεν έχω ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΣΗ με εται­ρεία του Δημο­σί­ου υπό ΚΑΜΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. Δεν έχω συνά­ψει ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ με το Δημό­σιο ή ΝΠΔΔ ή εται­ρεία του Δημο­σί­ου όσο είμαι βου­λευ­τής. Κανέ­να συγ­γε­νι­κό μου πρό­σω­πο του­λά­χι­στον α’ βαθ­μού δε μετέ­χει σε εται­ρεία που συνά­πτει συμ­βά­σεις με το Δημό­σιο ή τον ευρύ­τε­ρο δημό­σιο τομέα (όπως ΟΤΑ ή Νοσο­κο­μεία) όσο είμαι βου­λευ­τής. Είμαι ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΗ και εργά­ζο­μαι ως δικη­γό­ρος ασκώ­ντας με συνέ­πεια το επι­στη­μο­νι­κό μου λειτούργημα.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο