Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ράτσες σκύλων που λατρεύουμε αλλά …

Η κτη­νί­α­τρος Δρ. Γουί­τλεϊ Τερέλ από την Αλα­μπά­μπα, προ­κά­λε­σε ανα­στά­τω­ση στο δια­δί­κτυο αφό­του μοι­ρά­στη­κε τις λιγό­τε­ρο δημο­φι­λείς (για την ίδια) ράτσες σκύ­λων, σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral στο ΤikTok, με τα Goldendoodle ή «oodle» να βρί­σκο­νται στην κορυ­φή της λίστας με τις λιγό­τε­ρο αγα­πη­μέ­νες της (5 ράτσες σκύ­λων που δεν θα έπαιρ­νε ποτέ και τις 5 που λατρεύει)

–Αυτά για όσους βέβαια δεν έχουν κάτι άλλο να ασχο­λη­θούν (ο κόσμος καϊ­γε­τάι κάι το μοϊ­νί χτε­νι­ζε­τάι – όπως απέ­δω­σε με ερα­σμια­κή προ­φο­ρά ‑μιμού­με­νος τον Βαλε­ρί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν, ο αεί­μνη­στος Χάρ­ρυ Κλυνν)

Ατέχνως infoΣε ό,τι μας αφο­ρά: Οι φιλό­ζω­οι (μακριά από μας οι «φιλό­ζω­οι», που λει­τουρ­γούν σε βάρος ζώων και ανθρώ­πων) και τα σωμα­τεία τους να ασκούν εθε­λο­ντι­κό ρόλο, συνε­πι­κου­ρώ­ντας το έργο κρα­τι­κών δομών που σήμε­ρα είναι ανύ­παρ­κτο (πχ. η υιο­θε­σί­ες αδέ­σπο­των, θα πρέ­πει να βρί­σκο­νται υπό τον κρα­τι­κό έλεγ­χο, με δια­μόρ­φω­ση και λει­τουρ­γία κατάλ­λη­λης πλατ­φόρ­μας και να πραγ­μα­το­ποιού­νται απο­κλει­στι­κά από φυσι­κά πρό­σω­πα και όχι από νομι­κά, και με συγκε­κρι­μέ­νο όριο).

Επι­πλέ­ον, η εκπαί­δευ­ση, επι­μόρ­φω­ση και προ­α­γω­γή του σεβα­σμού προς τα ζώα και το περι­βάλ­λον είναι επεί­γου­σα ανά­γκη και πρέ­πει να γίνε­ται από τους κρα­τι­κούς φορείς ανελ­λι­πώς (σχο­λεία Πρω­το­βάθ­μιας — Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας, πανε­πι­στή­μια, δήμους κ.λπ.).

Το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ (Μάης 2021) βρί­σκε­ται στον αντί­πο­δα μιας ουσια­στι­κής παρέμ­βα­σης, και σε σύγκρου­ση όχι μόνο με τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να αλλά και την κοι­νή λογι­κή (όπως πχ. συμ­βαί­νει με τη διά­τα­ξη που επι­βάλ­λει την υπο­χρε­ω­τι­κή στεί­ρω­ση όλων των ζώων συντρο­φιάς, ακό­μα και των δεσποζόμενων).

Θυμί­ζου­με πως απο­τε­λεί συνέ­χεια αντί­στοι­χης νομο­θε­τι­κής πρω­το­βου­λί­ας της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε: με επι­χει­ρη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια που επι­τα­χύ­νουν την εκχώ­ρη­ση αρμο­διο­τή­των κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών σε φορείς της λεγό­με­νης «κοι­νω­νι­κής οικο­νο­μί­ας» (πχ ΜΚΟ) αλλά και σε ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις. Επί­σης, λόγω της ελλι­πούς χρη­μα­το­δό­τη­σης από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, εντεί­νε­ται το φόρ­τω­μα νέων βαρών στις πλά­τες των λαϊ­κών στρω­μά­των (μέσα από δημο­τι­κά τέλη κά.)

Το ΚΚΕ συμ­βά­λει –όσο περ­νά­ει από το χέρι του, ώστε να ανα­δει­χθούν οι πραγ­μα­τι­κές στο­χεύ­σεις νόμων και δια­τά­ξε­ων της εκά­στο­τε κυβέρ­νη­σης που κινού­νται σε επι­κίν­δυ­νη λογι­κή, για υλο­ποί­η­ση ενός συνό­λου προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για την ευζω­ία των ζώων συντρο­φιάς και γενικότερα.

Το 2019 μόνο η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ υπερ­ψή­φι­σε και κρά­τη­σε αλλη­λέγ­γυα στά­ση απέ­να­ντι σε πλά­σμα­τα που υφί­στα­νται καθη­με­ρι­νά και με τον πιο βάναυ­σο τρό­πο την ανθρώ­πι­νη βία.

Στη διάρ­κεια της συνταγ­μα­τι­κής ανα­θε­ώ­ρη­σης και ενώ κυβέρ­νη­ση ήταν η ΝΔ, ομά­δα βου­λευ­τών του ΣΥΡΙΖΑ είχε κατα­θέ­σει πρό­τα­ση να συμπε­ρι­λη­φθεί στο άρθρο 24Α του Συντάγ­μα­τος ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά στην προ­στα­σία των ζώων. Το απο­τέ­λε­σμα, ωστό­σο, ήταν κατά την ψηφο­φο­ρία η πρό­τα­ση αυτή να κατα­ψη­φι­στεί ακό­μα και από βου­λευ­τές της ομά­δας που την είχε κατα­θέ­σει. Δηλα­δή απορ­ρί­φθη­κε από τον ΣΥΡΙΖΑ, σύσ­σω­μη τη ΝΔ, ενώ το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ απεί­χε από εκεί­νη την ψηφοφορία.

Η Τερέλ από την Αλαμπάμπα

Όπως είπε στο βίντεο, κανείς δεν θα έπρε­πε να έχει γερ­μα­νι­κά ποι­με­νι­κά εάν δεν έχουν λάβει την κατάλ­λη­λη εκπαί­δευ­ση ενώ δεν βαθ­μο­λό­γη­σε καν τα κοντό­σω­μα σκυ­λιά όπως τα γαλ­λι­κά μπουλ­ντόγκ και τα shih_tzus. Όσο για τα αγα­πη­μέ­να της σκυ­λιά, αυτά είναι τα γκόλ­ντεν ριτρί­βερ, τα κου­τά­βια μικτών φυλών και τα μπα­σέ χάουντ.

Οι πέντε ράτσες σκύλων που δε θα ήθελε με τίποτα και γιατί

Ανα­λύ­ο­ντας τις λιγό­τε­ρο αγα­πη­μέ­νες ράτσες σκύ­λων της, η Τερέλ, είπε ότι ενώ ορι­σμέ­να σκυ­λιά με δια­σταύ­ρω­ση κανίς είναι «εξαι­ρε­τι­κά γλυ­κά», «δεν μπο­ρούν να κάτσουν ακί­νη­τα» και είναι επιρ­ρε­πή σε μια σει­ρά από παθήσεις.

«Πολ­λά από αυτά είναι τρε­λά, υπερ­βο­λι­κά τρε­λά, δεν μπο­ρούν να στα­θούν ακί­νη­τα ούτε για δύο δευ­τε­ρό­λε­πτα. Είχα­με και μερι­κά πολύ επι­θε­τι­κά» είπε. «Μολύν­σεις στα αυτιά, πολύ ακρι­βή περι­ποί­η­ση, Είναι πολύ απαι­τη­τι­κά για μένα» …

Στη δεύ­τε­ρη θέση της λίστας της, ήταν τα γερ­μα­νι­κά ή βελ­γι­κά ποι­με­νι­κά, τα οποία «έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να γίνουν πραγ­μα­τι­κά σπου­δαία σκυ­λιά, καλά αστυ­νο­μι­κά σκυ­λιά, καλά σκυ­λιά διά­σω­σης, αλλά το 95% αυτών που βλέ­που­με στην κλι­νι­κή θέλουν να σε δαγκώ­σουν στο πρό­σω­πο για­τί δεν είναι σωστά εκπαιδευμένα».

Η Αμε­ρι­κα­νί­δα κτη­νί­α­τρος συνι­στά επί­σης να απο­φεύ­γε­ται οποια­δή­πο­τε ράτσα σκύ­λου είναι βρα­χυ­κε­φα­λι­κή, έχει δηλα­δή κοντό ρύγ­χος, όπως τα παγκ. Τα τεριέ Βοστό­νης, τα γαλ­λι­κά μπουλ­ντόγκ ή τα shih_tzus. «Μερι­κά από αυτά είναι τόσο χαρι­τω­μέ­να και τόσο γλυ­κά, αλλά δεν μπο­ρούν να ανα­πνεύ­σουν, κυριο­λε­κτι­κά δεν μπο­ρούν να ανα­πνεύ­σουν» είπε. «Ροχα­λί­ζουν, έχω ήδη έναν σύζυ­γο που ροχα­λί­ζει, δεν χρειά­ζο­μαι τίπο­τα άλλο» σημεί­ω­σε προ­σθέ­το­ντας: «Παθαί­νουν δερ­μα­τί­τι­δα, αλλερ­γί­ες, ζυμο­μυ­κη­τί­α­ση, δυσο­σμία, έχουν αέρια, όχι δεν μου κάνουν…».

Επί­σης, η κτη­νί­α­τρος είπε ότι δεν της αρέ­σουν τα τσιουά­ουα, οι κινε­ζι­κοί λοφιο­φό­ροι και τα άτρι­χα σκυ­λιά. «φοβά­μαι μην τα πατή­σω» και πρό­σθε­σε: «Δεν μου αρέ­σουν τα άτρι­χα ζώα, είναι λιπα­ρά, το ίδιο και οι γάτες, μοιά­ζουν με ένα σάκο –».

Το βίντεο της κτη­νιά­τρου συγκέ­ντρω­σε 8,3 εκα­τομ­μύ­ρια προ­βο­λές και μερι­κές από τις από­ψεις της για­τρού για τα σκυ­λιά εξόρ­γι­σαν τους φιλό­ζω­ους στα σχό­λια, με πολ­λούς να διαφωνούν.

«Δεν μπο­ρώ να πιστέ­ψω ότι το golden doodle είναι το νού­με­ρο 1! Είμαι σοκα­ρι­σμέ­νη! Είχα ένα σωρό σκυ­λιά στη ζωή μου. Αυτός είναι ο καλύ­τε­ρος σκύ­λος όλων των επο­χών και ο καλύ­τε­ρος οικο­γε­νεια­κός σκύ­λος» έγρα­ψε κάποιος. «Τα Goldendoodle είναι κυριο­λε­κτι­κά τα καλύ­τε­ρα σκυ­λιά που έχω απο­κτή­σει ποτέ. Κυριο­λε­κτι­κά σαν άνθρω­πος και είναι απί­στευ­τα έξυ­πνα και γλυ­κά» σχο­λί­α­σε ένας άλλος. «Μεγά­λω­σα μόνο με γερ­μα­νι­κά ποι­με­νι­κά και ήταν τα καλύ­τε­ρα σκυ­λιά» απά­ντη­σε ένας τρί­τος ενώ ένας τέταρ­τος έγρα­ψε: «Το δικό μου τσιουά­ουα είναι το πιο γλυ­κό αγό­ρι που υπήρ­ξε ποτέ».

Ωστό­σο, κάποιοι συμ­φώ­νη­σαν με τις αμφι­λε­γό­με­νες από­ψεις της.

Βλέ­πο­ντας την απή­χη­ση του βίντεο, η Δρ Τερέλ μοι­ρά­στη­κε σε ένα άλλο κλιπ τις πέντε κορυ­φαί­ες ράτσες που θα επέ­λε­γε η ίδια, με το basset Hound, ή οποιο­δή­πο­τε είδος κυνη­γό­σκυ­λου να έρχε­ται στην πρώ­τη θέση.

Η κτη­νί­α­τρος είπε πως είναι η ίδια ιδιο­κτή­τρια ενός basset hound και δήλω­σε ότι παρά το γεγο­νός ότι «μυρί­ζουν άσχη­μα, είναι φασα­ριό­ζι­κα και έχουν προ­βλή­μα­τα με τα αυτιά, την πλά­τη και το βάρος, είναι τα καλύ­τε­ρα κατοικίδια».

«Τα αγα­πώ, είναι τόσο γλυ­κά. Το δικό μου είναι ο καλύ­τε­ρος σκύ­λος που υπήρ­ξε ποτέ, έρχε­ται στη δου­λειά μαζί μου κάθε μέρα» ανέφερε.

Μια άλλη πρό­τα­σή της είναι τα σκυ­λιά «μικτής φυλής» — κοπρί­τες, καθώς έχουν λιγό­τε­ρα υπο­κεί­με­να προ­βλή­μα­τα υγεί­ας, καθώς και τα γκόλ­ντεν ριτρί­βερ, διό­τι η ήρε­μη ιδιο­συ­γκρα­σία τους, τα καθι­στά εξαι­ρε­τι­κά οικο­γε­νεια­κά κατοι­κί­δια. «Για το Νο 2 δεν έχω φωτο­γρα­φία, για­τί είναι κόπροι, μπο­ρεί να μοιά­ζουν με οτι­δή­πο­τε. Είναι φαντα­στι­κά σκυ­λιά» είπε για την επι­λο­γή της. «Συνή­θως δεν έχουν τόσα πολ­λά γενε­τι­κά ή κλη­ρο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα όπως οι καθα­ρό­αι­μες ράτσες. Είναι ευγνώ­μο­νες που έχουν ένα σπίτι».

Στο Νο4 είναι το γερ­μα­νι­κό κοντό­τρι­χο Πόι­ντερ και το 5 το Ορει­νό Πυρη­ναί­ων. «Πρό­κει­ται για πανέ­μορ­φα σού­περ αθλη­τι­κά χαρού­με­να σκυ­λιά. Ειλι­κρι­νά δεν μπο­ρώ να σκε­φτώ κανέ­να από όσα είδα που να μην ήταν χαρού­με­νο» είπε για τα γερ­μα­νι­κά κοντό­τρι­χα πόι­ντερ. «Σίγου­ρα όμως είναι γεμά­τα ενέρ­γεια, μην τα προ­τι­μή­σε­τε εάν σας αρέ­σει η καθι­στι­κή ζωή, αν δεν σας αρέ­σει η περι­πέ­τεια, εάν δεν σας αρέ­σει να τα βγά­ζε­τε βόλ­τα κάθε μέρα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο