Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρέθυμνο: Αναζωπύρωση της φωτιάς στο δήμο Αγίου Βασιλείου λόγω των ισχυρών ανέμων

Νέα ανα­ζω­πύ­ρω­ση έχει προ­κλη­θεί από τους ανέ­μους που πνέ­ουν, στην περιο­χή του δήμου Αγί­ου Βασι­λεί­ου στο Ρέθυ­μνο. Η φωτιά βρί­σκε­ται στο μέτω­πο του ‘Αι Γιώρ­γη και με εντο­λή του δημάρ­χου Γιάν­νη Τατα­ρά­κη έχουν εκκε­νω­θεί πολυ­τε­λείς κατοι­κί­ες ώστε να μην υπάρ­ξει κίν­δυ­νος για τους δια­μέ­νο­ντες τουρίστες.

Μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τατα­ρά­κης έκα­νε λόγο για ανυ­πο­λό­γι­στες κατα­στρο­φές με κόστος στη ζωή των κατοί­κων του Αγί­ου Βασι­λεί­ου ενώ δια­τη­ρεί ισχυ­ρές υπο­ψί­ες ότι όλα όσα συνέ­βη­σαν από χθες το μεση­μέ­ρι αφο­ρούν σε εμπρη­σμό. Ο ίδιος αντι­με­τώ­πι­σε ανα­πνευ­στι­κό πρό­βλη­μα όταν βρέ­θη­κε μερι­κώς εγκλω­βι­σμέ­νος στο χωριό Μέλα­μπες με απο­τέ­λε­σμα να χρεια­στεί ιατρι­κή παρέμ­βα­ση. “Είμαι καλά στην υγεία μου αυτή την ώρα όμως ανη­συ­χώ για το θέμα των ανα­ζω­πυ­ρώ­σε­ων οι οποί­ες ενι­σχύ­ο­νται συνε­χώς και σε πολ­λά μέτω­πα λόγω των μπο­φόρ που επι­κρα­τούν στην περιοχή”.

Πέρα τον πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων και των εθε­λο­ντών που δρουν στα σημεία της φωτιάς, ρίψεις πραγ­μα­το­ποιεί ένα ελι­κό­πτε­ρο ERICSON ενώ ανα­μέ­νε­ται να φτά­σει ένα ακό­μα από την Τρί­πο­λη, όπως ανέ­φε­ρε ο δήμαρ­χος της περιοχής.

Το δυστύ­χη­μα είναι ότι τα κανα­ντέρ δεν έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να ανε­φο­δια­στούν λόγω κυμα­τι­σμού με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται για την αντι­με­τώ­πι­ση όλων των εστιών από Κρύα Βρύ­ση μέχρι και πιο νότια στο Ροδάκινο.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο