Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρέθυμνο: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 44χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε χθες τον 22χρονο

Δίω­ξη για ανθρω­πο­κτο­νία άσκη­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας στον 44χρονο που ομο­λό­γη­σε ότι σκό­τω­σε χθες τον 22χρονο συντο­πί­τη του στον Αργου­λιό Ρεθύ­μνου μετά από έντο­νο διαπληκτισμό.

Ο δρά­στης που προ­φυ­λα­κί­στη­κε, νωρίς σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι παρα­δό­θη­κε παρου­σία του δικη­γό­ρου του στην Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Ρεθύ­μνου, παρα­δί­δο­ντας ταυ­τό­χρο­να και το όπλο με το οποίο έβα­λε κατά του 22χρονου. Από τον εισαγ­γε­λέα έλα­βε προ­θε­σμία να απο­λο­γη­θεί την ερχό­με­νη Παρα­σκευή το πρωί.

Κάτω από δρα­κό­ντεια μέτρα ασφα­λεί­ας ο δρά­στης πέρα­σε την είσο­δο του Δικα­στι­κού Μεγά­ρου από­ψε το βρά­δυ και σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες έχει υπο­στη­ρί­ξει ότι τέλε­σε το έγκλη­μα έχο­ντας θολώ­σει το μυα­λό του δεδο­μέ­νης της συμπε­ρι­φο­ράς του θύμα­τος κατά το δια­πλη­κτι­σμό τους.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία και μαρ­τυ­ρί­ες, υπήρ­χε για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα αντι­δι­κία μετα­ξύ των δύο ανδρών αλλά και μελών των οικο­γε­νειών τους, για θέμα­τα που αφο­ρούν σε κτη­μα­τι­κές δια­φο­ρές και ζητή­μα­τα βόσκη­σης των ζωι­κών τους κεφα­λαί­ων. Η έντα­ση κορυ­φώ­θη­κε χθες το πρωί με απο­τέ­λε­σμα ο 44χρονος να πυρο­βο­λή­σει με τέσ­σε­ρις σφαί­ρες το θύμα. Ο δρά­στης υπο­στή­ρι­ξε ενώ­πιον του εισαγ­γε­λέα ότι για την πρά­ξη του προ­κλή­θη­κε από τον δρά­στη και όλα όσα ανέ­φε­ρε για μέλη της οικο­γέ­νειάς του. Το λόγο έχει πλέ­ον η δικαιο­σύ­νη με τους οικεί­ους δρά­στη και θύμα­τος να έχουν ανά­με­σα τους ισχυ­ρές αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις οι οποί­ες βρί­σκο­νται στο χωριό έξω από τα σπί­τια των δύο οικογενειών.

Σήμε­ρα το πρωί, βαπτί­στη­κε το μόλις ενός μήνα νεο­γέν­νη­το παι­δί του θύμα­τος, δεδο­μέ­νου ότι σύμ­φω­να με την παρά­δο­ση στην Κρή­τη, δεν μπο­ρεί να ταφεί ο γονέ­ας αν πρώ­τα δεν έχει βαπτι­στεί το παιδί.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο