Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρέμπραντ, ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους όλων των εποχών

Στις 4 Οκτω­βρί­ου 1669 πεθαί­νει ο Ρέμπραντ. Ενας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ζωγρά­φους όλων των επο­χών. Γεν­νή­θη­κε στο Αμστερ­νταμ το 1606.

Η τέχνη του Ρέμπραντ χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από έναν σπά­νιο ανθρω­πι­σμό και ζωντά­νια. Ο Ρέμπραντ συν­δύ­α­ζε τη βαθιά γνώ­ση των ανθρώ­πι­νων συναι­σθη­μά­των με μια εξαι­ρε­τι­κή ζωγρα­φι­κή τεχνι­κή, που έδι­νε ιδιαί­τε­ρο βάρος στις λεπτές απο­χρώ­σεις της φωτο­σκί­α­σης. Φιλο­τέ­χνη­σε προ­πά­ντων πορ­τρέ­τα, καθώς και βιβλι­κές, ή μυθο­λο­γι­κές μορφές.

Ηταν ακό­μη εξαί­ρε­τος χαρά­κτης. Στα χαρα­κτι­κά του χρη­σι­μο­ποιού­σε συνή­θως ένα εργα­λείο ξηρο­γλυ­φί­ας, πετυ­χαί­νο­ντας εντυ­πω­σια­κά απο­τε­λέ­σμα­τα με τη χρή­ση δια­φό­ρων μορ­φών εκτύπωσης.

Ττην τελευ­ταία δεκα­ε­τία της ζωής του, ο Ρέμπραντ έφθα­σε στο ζενίθ της δημιουρ­γι­κής του ικα­νό­τη­τας κατα­κτώ­ντας μια αρμο­νι­κή σύν­θε­ση όλων των καλ­λι­τε­χνι­κών στό­χων του. Οι και­νο­το­μί­ες του στον τομέα των ρεα­λι­στι­κών ανα­πα­ρα­στά­σε­ων άσκη­σαν εντο­νό­τα­τη επί­δρα­ση στην ιστο­ρία της  παγκό­σμιας τέχνης.

Προσωπογραφία γυναίκας με γαρύφαλλο (πιθανόν η Lysbet Jansdr Delft

Προ­σω­πο­γρα­φία γυναί­κας με γαρύ­φαλ­λο (πιθα­νόν η Lysbet Jansdr Delft

 

Ο πλανόδιος οπτικός (Όραση)

Ο πλα­νό­διος οπτι­κός (Όρα­ση)

Η εγχείρηση (Αφή)

Η εγχεί­ρη­ση (Αφή)

Ο Ιούδας επιστρέφει τα αργύρια

Ο Ιού­δας επι­στρέ­φει τα αργύρια

Αγνω­στος πίνα­κας του Ρέμπραντ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο