Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρήξη Πατριαρχείου — Ρώσικης Εκκλησίας με φόντο τους σφοδρούς ανταγωνισμούς μεταξύ Ρωσίας, ΗΠΑ και ΕΕ

Η Ρωσι­κή Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία έλα­βε στη Σύνο­δο του Μινσκ την από­φα­ση να διαρ­ρή­ξει τους δεσμούς με το Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο εξαι­τί­ας της από­φα­σης της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης να ανα­γνω­ρί­σει την αυτο­κε­φα­λία της Ουκρα­νι­κής Εκκλη­σί­ας ακο­λου­θώ­ντας τους σφο­δρούς αντα­γω­νι­σμούς μετα­ξύ Ρωσί­ας, ΗΠΑ και ΕΕ, με επί­κε­ντρο την Ουκρανία.

Παράλ­λη­λα, εξέ­φρα­σε την ελπί­δα ότι η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη θα αλλά­ξει άπο­ψη στο θέμα αυτό.

Η αντι­πα­ρά­θε­ση του Οικου­με­νι­κού Πατριαρ­χεί­ου και αυτού της Ρωσί­ας κρα­τά­ει από πολύ παλιά και αφο­ρά στη λεγό­με­νη πρω­το­κα­θε­δρία στην Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία στον κόσμο, που απο­τε­λεί θεσμό του αστι­κού κρά­τους με σημα­ντι­κή επιρ­ροή και φυσι­κά τώρα, σε περί­ο­δο οξυ­μέ­νου ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού, κλιμακώνεται.

Η Ουκρα­νι­κή Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία — Πατριαρ­χείο Κιέ­βου (θεω­ρεί­ται σχι­σμα­τι­κή από τη Ρωσία). Το Πατριαρ­χείο Μόσχας ανα­γνω­ρί­ζει μόνο την Ουκρα­νι­κή Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία, που είναι υπό τη δικαιο­δο­σία του, ενώ το Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο προ­χώ­ρη­σε με στα­δια­κά βήμα­τα στην ανα­γνώ­ρι­ση της «αυτο­κε­φα­λί­ας», με ενθάρ­ρυν­ση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

Μιλώ­ντας από τη Λευ­κο­ρω­σία, μετά από την σύνο­δο της Ρωσι­κής Εκκλη­σί­ας, ο Μητρο­πο­λί­της Ιλα­ρί­ων δήλω­σε ότι «η Ρωσι­κή Ιερά Σύνο­δος δεν είχε άλλη επι­λο­γή παρά να δια­σπά­σει τους δεσμούς με το Πατριαρ­χείο στην Κωνσταντινούπολη».

Η Ιερά Σύνο­δος του Πατριαρ­χεί­ου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση όπου κάνει λόγο για «επι­βου­λή» του Πατριαρ­χεί­ου Κων­στα­ντι­νου­πό­λε­ως στην κανο­νι­στι­κή επι­κρά­τεια της Ρωσι­κής Εκκλησίας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα η Ουκρα­νία εξα­σφά­λι­σε την έγκρι­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης για την ίδρυ­ση ανε­ξάρ­τη­της Εκκλη­σί­ας, λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι πρό­κει­ται για ένα σημα­ντι­κό βήμα ενά­ντια στην ανά­μει­ξη της Μόσχας στις υπο­θέ­σεις του Κιέβου.

Tο Φανά­ρι εκτός από τη χορή­γη­ση αυτο­κε­φα­λί­ας στην Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία της Ουκρα­νί­ας επα­νέ­φε­ρε ταυ­τό­χρο­να στην κανο­νι­κό­τη­τα τον σχι­σμα­τι­κό Μητρο­πο­λί­τη Κιέ­βου Φιλά­ρε­το, ο οποί­ος ελπί­ζει οτι θα τεθεί επι­κε­φα­λής της νέας, ανε­ξάρ­τη­της Εκκλη­σί­ας. Ο Φιλά­ρε­τος είχε καθαι­ρε­θεί και αφο­ρι­στεί από το την Ιερά Σύνο­δο του Πατριαρ­χεί­ου Ρωσί­ας τη δεκα­ε­τία του 1990, αφού ίδρυ­σε δικό του Πατριαρχείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο