Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρίζος Μαρούδας: Η κυβέρνηση κόβει από τους αγρότες την επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο και το χαρίζει αφορολόγητο στους εφοπλιστές

Την ένδεια των επι­χει­ρη­μά­των εκ μέρους της κυβέρ­νη­σης, αλλά και τα ψέμα­τα ότι οι αγρό­τες άλλα­ξαν τα αιτή­μα­τά τους, κατήγ­γει­λε ο Ρίζος Μαρού­δας, μέλος της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής Μπλό­κων και πρό­ε­δρος της Ενω­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Ν. Λάρι­σας, μιλώ­ντας στην τηλε­ό­ρα­ση της ΕΡΤ1 το πρωί της Κυρια­κής 3 Φλε­βά­ρη, από το μπλό­κο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Υπεν­θύ­μι­σε ότι στη συνά­ντη­ση με το υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης στις 14 Δεκέμ­βρη η κυβέρ­νη­ση δεν απά­ντη­σε και δεν δεσμεύ­τη­κε σε κανέ­να αίτη­μα, μάλι­στα σε αρκε­τά από αυτά ο υπουρ­γός δήλω­σε αναρμόδιος.

Ο Ρ. Μαρού­δας επι­σή­μα­νε ότι οι αγρό­τες έχουν συγκε­κρι­μέ­νο πλαί­σιο αιτη­μά­των το οποίο δεν έχει ικα­νο­ποι­η­θεί. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι το θέμα του πετρε­λαί­ου, το οποίο οι αγρό­τες πλη­ρώ­νουν ακρι­βά. Μάλι­στα, όπως ανέ­φε­ρε, η κυβέρ­νη­ση με τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του ‘19, έδω­σε πάνω από 1 δισ. ευρώ για αφο­ρο­λό­γη­το πετρέ­λαιο σε εφο­πλι­στές, βιο­μη­χά­νους, ξενο­δό­χους και άλλους και την ίδια ώρα στους αγρό­τες έκο­ψε την επι­στρο­φή φόρου πετρε­λαί­ου που ήταν μόνο 130 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ το χρό­νο, επι­κα­λού­με­νη δημο­σιο­νο­μι­κούς λόγους.

Ανέ­φε­ρε επί­σης ως παρά­δειγ­μα την τιμή του βαμ­βα­κιού, καθώς η χρη­μα­τι­στη­ρια­κή είναι στα 57 λεπτά, οι εκκοκ­κι­στές με τις πλά­τες της κυβέρ­νη­σης δίνουν μόλις 47 λεπτά οδη­γώ­ντας σε από­γνω­ση του βαμ­βα­κο­καλ­λιερ­γη­τές. Κατα­λή­γο­ντας ο Ρ. Μαρού­δας επι­σή­μα­νε ότι το μεση­μέ­ρι στη συνε­δρί­α­ση της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής Μπλό­κων θα καθο­ρι­στεί η παρα­πέ­ρα στά­ση και δρά­ση των αγροτών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο