Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρίσκο

«Ναι, υπάρ­χει ρίσκο… Ολα στη ζωή είναι ρίσκο»… Αυτή ήταν η αμί­μη­τη απά­ντη­ση του υπουρ­γού Υγεί­ας στη συνά­ντη­ση που είχε με νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα, με θέμα τα απο­γευ­μα­τι­νά επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Ποιο είναι το …ρίσκο; Το γεγο­νός ότι — όπως ανέ­δει­ξαν οι για­τροί — το προ­σω­πι­κό είναι έτσι κι αλλιώς ελά­χι­στο για να λει­τουρ­γή­σουν τα χει­ρουρ­γεία, είτε πρω­ι­νά δωρε­άν είτε απο­γευ­μα­τι­νά επί πλη­ρω­μή. Παίρ­νου­με τα …ρίσκα, ήταν η απά­ντη­ση του υπουρ­γού στο ερώ­τη­μα «ποιοι αναι­σθη­σιο­λό­γοι θα κοι­μί­ζουν τον ασθε­νή στα απο­γευ­μα­τι­νά επί πλη­ρω­μή χει­ρουρ­γεία, όταν υπάρ­χουν 280 κενές θέσεις αναι­σθη­σιο­λό­γων σε όλη την Ελλά­δα;». «Πάμε κι όπου βγει» λοι­πόν με τον πλέ­ον επί­ση­μο τρό­πο από τον Αδ. Γεωρ­γιά­δη, όσο κι αν προ­σπα­θεί μετά τον σάλο να τα μαζέ­ψει, απει­λώ­ντας μάλι­στα με μηνύ­σεις. Ετσι κι αλλιώς, το «ρίσκο» αυτό το δοκι­μά­ζουν χιλιά­δες ασθε­νείς που ξερο­στα­λιά­ζουν κάθε μέρα ακό­μα και για μια απλή ιατρι­κή πρά­ξη σε εξω­τε­ρι­κά ιατρεία. Που δεν έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να ξεκι­νή­σουν αγω­γή στην ώρα της ή ανα­βάλ­λουν θερα­πεί­ες για σοβα­ρές ασθέ­νειες. Που είναι απο­κλει­σμέ­νοι από την πρό­λη­ψη ή που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέ­πη. «Ρίσκο», λοι­πόν, για­τί πώς αλλιώς να λει­τουρ­γή­σει με όρους αγο­ράς και εμπο­ρί­ου ένα σύστη­μα Υγεί­ας; Πώς αλλιώς να λει­τουρ­γή­σουν τα ιδιω­τι­κο­οι­κο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια στα δημό­σια νοσο­κο­μεία και τις άλλες δομές Υγείας;

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο