Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ραντεβού στο Σύνταγμα, στις 10π.μ. — Διαδηλώνουμε ενάντια στην αντιλαϊκή επίθεση και την εμπλοκή της χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια

Πρω­το­μα­γιά: «Η εργα­τι­κή τάξη σκορ­πί­ζει το πολύ­τι­μο αίμα της για την κατα­ξί­ω­ση δικαιω­μά­των της» (Μίλ­τος Σαχτούρης)

Ραντε­βού στις 10.00 π.μ. στο Σύνταγ­μα, στη συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ.

Δια­δη­λώ­νου­με ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή επί­θε­ση και την εμπλο­κή της χώρας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

Τιμά­με τους νεκρούς μας, του Σικά­γο το 1886, τους καπνερ­γά­τες του Μάη του ’36, τους 200 της Και­σα­ρια­νής της πρω­το­μα­γιάς του ’44. Τιμά­με όλους όσους έδω­σαν την ζωή τους, για να έχου­με δικαιώ­μα­τα στη δου­λειά και στη ζωή, με μισθούς που να ικα­νο­ποιούν τις ανά­γκες μας, στα­θε­ρό ημε­ρή­σιο χρό­νο εργα­σί­ας, ελεύ­θε­ρο χρό­νο, κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, για να ζήσου­με σε ένα κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, σε ένα κόσμο χωρίς πολέ­μους, προσφυγιά

Σήμε­ρα, Πρω­το­μα­γιά, το Ατέ­χνως δε θα κάνει δημο­σιεύ­σεις παρά μόνο ότι σχε­τί­ζε­ται με τις πρω­το­μα­γιά­τι­κες συγκε­ντρώ­σεις στην Αθή­να και στις άλλες πόλεις της χώρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο