Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρατσιστικό επεισόδιο: Φασίστας χτύπησε μετανάστη στον ηλεκτρικό της Αθήνας (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα περι­στα­τι­κό ρατσι­στι­κής βίας στον ηλε­κτρι­κό της Αθή­νας έφε­ρε στο φως της δημο­σιό­τη­τας η σελί­δα «Μένου­με Ενεργοί».

Σε βίντεο που δημο­σιεύ­θη­κε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης φαί­νε­ται ένας αιμό­φυρ­τος αλλο­δα­πός άντρας τον οποίο, όπως γρά­φει η σελι­δα, χτύ­πη­σε κάποιο ημε­δα­πό φασι­στοει­δές επει­δή δεν του άρε­σε «ο τρό­πος που τον κοί­τα­γε». Πιο συγκε­κρι­μέ­να η ανάρ­τη­ση γράφει:

Στην Ελλά­δα της “ανά­πτυ­ξης”, κυκλο­φο­ρούν αιμό­φυρ­τοι (μετα­νά­στες) ανθρω­ποι από “λεβέ­ντες Έλλη­νες” (aka φασί­στες) στους οποί­ους «δεν τους αρέ­σει ο τρό­πος που κοιτάμε».

Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε στον ηλε­κτρι­κό στην δια­δρο­μή Ν. Φάλη­ρο έως Μοσχάτο.

Δεν σιω­πού­με, συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να ενά­ντια στον φασι­σμό και το σύστη­μα που το γεννά!

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο