Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρατσιστικό κρεσέντο Βελόπουλου: Να μεταφερθούν στη Μακρόνησο και τη Γυάρο οι πρόσφυγες!

Ο λύκος στην ανα­μπου­μπού­λα χαί­ρε­ται. Έτσι και ο πρό­ε­δρος της ακρο­δε­ξιάς Ελλη­νι­κής Λύσης Κυριά­κος Βελό­που­λος, με αφορ­μή την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στη Λέσβο μετά την πυρ­κα­γιά στο ΚΥΤ Μόριας, επα­νέ­λα­βε την άθλια και απάν­θρω­πη πρό­τα­ση του να μετα­φερ­θούν οι πρό­σφυ­γες στη Μακρό­νη­σο και τη Γυά­ρο και από εκεί να απελαθούν!

Σε δήλω­ση του για τα γεγο­νό­τα στη Μόρια, ο Βελό­που­λος δήλω­σε μετα­ξύ άλλων: «Να μετα­φερ­θούν όλοι στη Μακρό­νη­σο και στην Γυά­ρο. Όλοι μα όλοι οι λαθρο­με­τα­νά­στες και από εκεί να απε­λα­θούν τάχι­στα. Και μάλι­στα θεω­ρώ ότι στην Αρι­στε­ρά είναι φιλάν­θρω­ποι και ως ιδε­ο­λό­γοι δεν θα πουν «όχι» να μετα­φερ­θούν οι άνθρω­ποι ας πού­με σε αυτές τις περιοχές».

Σαν να μην έφτα­ναν αυτά, ο πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Λύσης τα έβα­λε με τους ίδιους τους πυρό­πλη­κτους πρό­σφυ­γες της Μόριας, κατη­γο­ρώ­ντας τους ότι… απέ­τρε­ψαν να σβη­στεί η φωτιά! Με λίγα λόγια, ο Βελό­που­λος λέει ότι οι ίδιοι οι πρό­σφυ­γες ήθε­λαν να καούν και γι’ αυτό «εμπό­δι­ζαν τους πυροσβέστες».

«Όλοι ασχο­λού­νται με τους λαθρο­με­τα­νά­στες και αυτό που συνέ­βη χθες. Απέ­τρε­ψαν να σβη­στεί η φωτιά. Απέ­τρε­ψαν τους πυρο­σβέ­στες από το να σβή­σουν τη φωτιά. Και δεν ασχο­λού­νται με τους Έλλη­νες κατοί­κους, οι οποί­οι ζουν δυστυ­χώς πλέ­ον με την κατά­ντια που έχει υπο­στεί το νησί του», σημεί­ω­σε ο πρώ­ην βου­λευ­τής του ΛΑ.Ο.Σ και πεπει­ρα­μέ­νος τηλε­πω­λη­τής κηρα­λοι­φών και χει­ρό­γρα­φων επι­στο­λών του… Ιησού.

Άξια η προ­σπά­θεια Βελό­που­λου να υπο­κα­τα­στή­σει την Χρυ­σή Αυγή στη Βου­λή, αλλά και να παί­ξει το ακρο­δε­ξιό δεκα­νί­κι της κυβέρ­νη­σης, ποντά­ρο­ντας στα ρατσι­στι­κά και ξενο­φο­βι­κά ένστι­κτα μερί­δας του πληθυσμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο