Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρεζέρβα: Για ποιο λόγο θεωρείται σήμερα ένα είδος προς εξαφάνιση;

Ενώ μέχρι πρό­σφα­τα τα περισ­σό­τε­ρα αυτο­κί­νη­τα διέ­θε­ταν ρεζέρ­βα, σήμε­ρα στα και­νού­ρια αυτο­κί­νη­τα η ρεζέρ­βα είναι είδος προς εξα­φά­νι­ση. Οι λόγοι που οδή­γη­σαν τους κατα­σκευα­στές να βγά­λουν την ρεζέρ­βα από τα αυτο­κί­νη­τά τους είναι ότι τα σημε­ρι­νά ελα­στι­κά έχουν καλύ­τε­ρη τεχνο­τρο­πία, είναι πιο αξιό­πι­στα και το υλι­κό τους είναι πιο ανθε­κτι­κό σε σχέ­ση με τα προη­γού­με­να χρόνια.

Από την άλλη πλευ­ρά, τα τελευ­ταία χρό­νια οι δρό­μοι είναι καλύ­τε­ροι και οι κακο­τε­χνί­ες του οδο­στρώ­μα­τος λιγό­τε­ρες. Βέβαια ακό­μη υπάρ­χουν κακοί δρό­μοι, λακ­κού­βες και μπα­λώ­μα­τα, όμως όχι σε τόσο μεγά­λο βαθ­μό. Η λιγό­τε­ρη κατα­πό­νη­ση των ελα­στι­κών έχει ως απο­τέ­λε­σμα τα ελα­στι­κά να δια­τη­ρού­νται σε καλύ­τε­ρη κατά­στα­ση για μεγα­λύ­τε­ρο χρο­νι­κό διάστημα.

Η απου­σία της ρεζέρ­βας συνε­πά­γε­ται μεγα­λύ­τε­ρο απο­θη­κευ­τι­κό χώρο. Ειδι­κά τώρα όπου η υβρι­δι­κή τεχνο­λο­γία φέρει μεγά­λες μπα­τα­ρί­ες με μεγά­λη χωρη­τι­κό­τη­τα, η εκμε­τάλ­λευ­ση ακό­μη και ενός χιλιο­στού είναι σημαντική.

Οι ρεζέρ­βες ήταν κάπο­τε απα­ραί­τη­τες για­τί δεν υπήρ­χε άλλη επι­λο­γή επι­σκευ­ής ελα­στι­κών. Σήμε­ρα υπάρ­χουν τα κιτ επι­σκευ­ής ελα­στι­κών, που δίνουν άμε­ση λύση, αρκεί το πρό­βλη­μα να είναι μικρό και όχι να μιλά­με για σχί­σι­μο του ελαστικού.

Η χρη­σι­μο­ποί­η­ση ελα­στι­κού Run Flat εξα­σφα­λί­ζει ότι το αυτο­κί­νη­το δεν θα μεί­νει στο δρό­μο, αλλά θα μπο­ρεί να πάει μέσα σε ένα εύλο­γο μικρό χρο­νι­κό διά­στη­μα μέχρι κάποιο συνερ­γείο για να επι­διορ­θω­θεί το πρόβλημα.

Δεν θα πρέ­πει να παρα­γνω­ρί­σου­με επί­σης και το αρχι­κό κόστος μιας ρεζέρ­βας για τις αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες. Αυτές στην προ­σπά­θειά τους να μειώ­σουν το κόστος παρα­γω­γής κάθε μονά­δας παρα­λεί­πουν τις ρεζέρ­βες. Η απου­σία ρεζέρ­βας, σημαί­νει παράλ­λη­λα και απου­σία σχε­τι­κών κλει­διών που επί­σης ανε­βά­ζουν το κόστος.

Ακό­μη, το αυτο­κί­νη­το χωρίς τη ρεζέρ­βα ζυγί­ζει λιγό­τε­ρο. Αυτό έχει θετι­κές επι­πτώ­σεις στην κατα­νά­λω­ση καυ­σί­μου, αλλά και τις εκπο­μπές ρύπων. Μετά την μεγά­λη προ­σπά­θεια των εται­ρειών να μειώ­σουν κατα­να­λώ­σεις και ρύπους, η ύπαρ­ξη ρεζέρ­βας σίγου­ρα μπαί­νει σε δεύ­τε­ρη μοίρα.

Πηγή: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο