Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρεκόρ στο YouTube για τη συναυλία του Αντρέα Μποτσέλι

Η συναυ­λία που ο Αντρέα Μπο­τσέ­λι έδω­σε ολο­μό­να­χος, την Κυρια­κή του Πάσχα των Καθο­λι­κών, στον άδειο καθε­δρι­κό ναό του Μιλά­νου κατέρ­ρι­ψε κάθε ρεκόρ και είναι πλέ­ον η συναυ­λία κλα­σι­κής μου­σι­κής με τη μεγα­λύ­τε­ρη τηλε­θέ­α­ση στο YouTube.

Η διάρ­κειας 25 λεπτών συναυ­λία του διά­ση­μου Ιτα­λού τενό­ρου, υπό τον τίτλο “Music for Hope”, που μετα­δό­θη­κε ζωντα­νά μέσω livestreaming, προ­σέλ­κυ­σε τον ενδια­φέ­ρον έως και 2,8 και πλέ­ον εκα­τομ­μυ­ρί­ων ταυ­τό­χρο­νων θεα­τών, το μεγα­λύ­τε­ρο ταυ­τό­χρο­νο κοι­νό για ένα live stream κλα­σι­κής μου­σι­κής στην ιστο­ρία του YouTube, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η εταιρεία.

Το βίντεο συγκέ­ντρω­σε πάνω από 28 εκα­τομ­μύ­ρια views από ολό­κλη­ρο τον πλα­νή­τη τις πρώ­τες 24 ώρες, που ανέ­βη­κε, ενώ έως σήμε­ρα το πρωί είχε φθά­σει τις 35 εκα­τομ­μύ­ρια προβολές.

Ο Μπο­τσέ­λι, που ερμή­νευ­σε μια συλ­λο­γή θρη­σκευ­τι­κών ύμνων, αριών όπε­ρας και μια εκδο­χή του “Amazing Grace”, είπε ότι ήθε­λε να δώσει αυτή τη συναυ­λία προ­κει­μέ­νου να φέρει κοντά τους ανθρώ­πους που είναι απο­μο­νω­μέ­νοι ο ένας από τον άλλο κατά τη διάρ­κεια της καραντίνας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο