Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρεσιτάλ θράσους από γερουσιαστή των ΗΠΑ: Απειλεί τον πρόεδρο Μαδούρο πως θα έχει την τύχη του Καντάφι!

Στα ύψη έχει εκτο­ξευ­θεί η προ­κλη­τι­κό­τη­τα των ιμπε­ρια­λι­στών ενά­ντια στο λαό και την κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας, με την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ να απει­λεί πως θα «περά­σει στις πρά­ξεις». Όπως σημεί­ω­σε κυνι­κά σε ανάρ­τη­ση του στο Twitter ο υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών Μάικ Πομπέο «οι ΗΠΑ θα περά­σουν στις πρά­ξεις ενα­ντί­ον εκεί­νων που αντι­τί­θε­νται στην ειρη­νι­κή απο­κα­τά­στα­ση της δημο­κρα­τί­ας στη Βενε­ζου­έ­λα. Τώρα, έχει έρθει η ώρα να ανα­λά­βου­με δρά­ση για να υπο­στη­ρί­ξου­με την ικα­νο­ποί­η­ση των ανα­γκών του απελ­πι­σμέ­νου λαού της Βενε­ζου­έ­λας», ενώ χαρα­κτή­ρι­σε «μπρά­βους» και «ένο­πλες συμ­μο­ρί­ες» την αστυ­νο­μία και τον στρα­τό της Βενεζουέλας.

Ρεσι­τάλ θρά­σους και πρό­κλη­σης ωστό­σο έδω­σε και ο — κου­βα­νι­κής κατα­γω­γής- ρεπου­μπλι­κά­νος γερου­σια­στής της Φλό­ρι­ντα Μάρ­κο Ρού­μπιο, ο οποί­ος προ­κά­λε­σε σάλο με σχε­τι­κή του ανάρ­τη­ση στα social media καθώς παρο­μοί­α­σε τον πρό­ε­δρο Νικο­λάς Μαδού­ρο με το Μουα­μάρ Καντά­φι, αφή­νο­ντας να εννοη­θεί ότι ο βενε­ζου­ε­λά­νος πρό­ε­δρος θα έχει την τύχη του λίβυου ηγέτη. 

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ο Ρού­μπιο — γνω­στός για τις ακρο­δε­ξιές θέσεις του ενά­ντια στην Κού­βα και τη Βενε­ζου­έ­λα- ανέ­βα­σε στον προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό στο Twitter δυο φωτο­γρα­φί­ες, η πρώ­τη με τον Καντά­φι χαμο­γε­λα­στό κατά την περί­ο­δο της εξου­σί­ας του και η δεύ­τε­ρη με τον λίβυο ηγέ­τη γεμά­το αίμα­τα, ετοι­μο­θά­να­το στα χέρια των εχθρών του. Σημειώ­νε­ται πως ο Καντά­φι είχε δολο­φο­νη­θεί τον Οκτώ­βρη του 2011, αφό­του συνε­λή­φθη έπει­τα από τη βάρ­βα­ρη ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη χώρα.

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα ο ρεπου­μπλι­κά­νος γερου­σια­στής ξιφουλ­κεί ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση της Βενε­ζου­έ­λας και το Νικο­λάς Μαδού­ρο, καλώ­ντας μάλι­στα την Ουά­σινγ­κτον να ανα­λά­βει στρα­τιω­τι­κή δρά­ση ενά­ντια στη λατι­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη χώρα. Μάλι­στα, πριν λίγες μέρες ο Ρού­μπιο ταξί­δε­ψε στην Κολομ­βία ώστε να επο­πτεύ­σει τη λεγό­με­νη “ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια” που ανα­μέ­νο­νταν να περά­σει τα σύνο­ρα με τη Βενεζουέλα. 

Η ανάρ­τη­ση του γερου­σια­στή προ­κά­λε­σε αντι­δρά­σεις τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ, ενώ πολ­λοί χρή­στες του Twitter ζήτη­σαν από το μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης να κατε­βά­σει το λογα­ρια­σμό του Ρού­μπιο, κατη­γο­ρώ­ντας τον για δημό­σια προ­τρο­πή σε πρά­ξεις βίας. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο