Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρεσιτάλ ρατσισμού από τον περιφερειάρχη Βόρειου Αιγαίου

Σε ένα ρεσι­τάλ ρατσι­σμού επι­δό­θη­κε χτες ο περι­φε­ρειάρ­χης Βόρειου Αιγαί­ου, Κ. Μου­τζού­ρης, στην ομι­λία του στη συγκέ­ντρω­ση στη Μυτι­λή­νη, που διορ­γά­νω­σε μαζί με άλλους τοπι­κο-διοι­κη­τι­κούς φορείς. Μια ομι­λία αφε­νός μεν «αβά­ντα» στα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα, αφε­τέ­ρου με πολ­λές λαθρο­χει­ρί­ες, αφού κατέ­στη­σε θύτες τα θύμα­τα, δηλα­δή, τους πρό­σφυ­γες και τους μετανάστες.

Σύμ­φω­να λοι­πόν με δημο­σιεύ­μα­τα τοπι­κών ιστο­σε­λί­δων ανέ­φε­ρε, μετα­ξύ άλλων, χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Μα ποιος μπο­ρεί να αμφι­σβη­τή­σει ότι η ζωή των νησιών έχει αλλοιω­θεί σε μεγά­λο βαθ­μό; Οτι δεν μπο­ρού­με να έχου­με πρό­σβα­ση στο σύστη­μα Υγεί­ας, ότι δεν μπο­ρού­με να εξυ­πη­ρε­τη­θού­με από τις τρά­πε­ζες; Οτι το σχο­λι­κό μας σύστη­μα έχει φορ­τι­στεί υπέρ­με­τρα;». Ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι για τα προ­βλή­μα­τα αυτά δεν φταί­νε η ασκού­με­νη αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και οι περι­κο­πές, αλλά οι χιλιά­δες ξερι­ζω­μέ­νοι άνθρω­ποι που έρχο­νται στη χώρα μας για να γλι­τώ­σουν τη ζωή τους. Ουσια­στι­κά, επα­νέ­λα­βε, με δικά του λόγια, τη λογι­κή της Χρυ­σής Αυγής και των ακρο­δε­ξιών μορφωμάτων…

Σε άλλο σημείο ο περι­φε­ρειάρ­χης ανέ­φε­ρε: «Θέλου­με απο­τρο­πή». Πρό­σθε­σε δε κιν­δυ­νο­λο­γώ­ντας ότι «έχει αλλά­ξει βιαί­ως η ζωή μας. Στις χώρες της Ευρώ­πης έχουν αλλο­δα­πούς. Αλλά αυτές οι χώρες ήταν αποι­κί­ες και μετα­φέρ­θη­καν ως δού­λοι οι άνθρω­ποι. Θέλουν να μας επι­βά­λουν άλλον τρό­πο ζωής, άλλη θρη­σκεία». Με τα λόγια αυτά στην ουσία ανα­πα­ρή­γα­γε χρυ­σαυ­γί­τι­κα επι­χει­ρή­μα­τα περί εισβο­λέ­ων που προ­σπα­θούν να αλλά­ξουν τη σύν­θε­ση του πλη­θυ­σμού της χώρας.

Λες και παπα­γά­λι­ζε τα πρω­το­σέ­λι­δα ακρο­δε­ξιών φασι­στι­κών φυλ­λά­δων τύπου «Ελεύ­θε­ρης Ωρας» και «Μακε­λειού», ο Κ. Μου­τζού­ρης ανα­φέρ­θη­κε σε ένα σχέ­διο «υπο­κα­τά­στα­σης πλη­θυ­σμού». Και είπε, θυμί­ζο­ντας άλλες επο­χές: «Η πατρίς κιν­δυ­νεύ­ει. Θέλου­με πίσω τα νησιά μας, θέλου­με πίσω τη ζωή μας». Κάλε­σε την κυβέρ­νη­ση να εντεί­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την κατα­στο­λή κατά προ­σφύ­γων και μετα­να­στών. Αλλω­στε, απο­τρο­πή κατά των ξερι­ζω­μέ­νων εφαρ­μό­ζει και η κυβέρ­νη­ση με την ενί­σχυ­ση των μέτρων κατα­στο­λής στα σύνορα.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο