Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρεύμα φθηνό για τον λαό: Κινητοποιήσεις φορέων και σωματείων της Αττικής σε εταιρείες ενέργειας (ΒΙΝΤΕΟ)

Συγκε­ντρώ­σεις από σωμα­τεία και φορείς της Αττι­κής πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν το από­γευ­μα της Τετάρ­της έξω από εται­ρεί­ες ρεύ­μα­τος, όπως μετα­ξύ άλλων οι «Ηρων» (Κηφι­σί­ας 124, Αθή­να) «Volterra» (Αμα­ρου­σί­ου — Χαλαν­δρί­ου 16, Μαρού­σι), «Watt & Volt» (Κηφι­σί­ας 217Α, Μαρού­σι), «Φυσι­κό Αέριο Αττι­κής» (Κηφι­σί­ας 108, Αθή­να) και άλλες.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι απαί­τη­σαν ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας από την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια. Διεκ­δι­κούν ρεύ­μα φθη­νό για το λαό, ξεκα­θα­ρί­ζο­ντας ότι δεν θα ανε­χθούν να ξεπα­γιά­ζουν οι πολ­λοί για να ζεσταί­νο­νται τα κέρ­δη των λίγων.

Με τις κινη­το­ποι­ή­σεις οι εργα­ζό­με­νοι καταγ­γέλ­λουν ότι, «οι συνε­χό­με­νες και ραγδαί­ες αυξή­σεις στην τιμή της Ενέρ­γειας που μετα­τρέ­πουν το ρεύ­μα, το φυσι­κό αέριο, το πετρέ­λαιο και τη βεν­ζί­νη σε πανά­κρι­βα είδη πολυ­τε­λεί­ας έχουν “τινά­ξει στον αέρα” τον οικο­γε­νεια­κό μας προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό». Ταυ­τό­χρο­να τα σωμα­τεία και οι φορείς προ­πα­γαν­δί­ζουν την απερ­γία στις 9 Νοέμ­βρη απευ­θύ­νο­ντας κάλε­σμα μαζι­κής συμμετοχής.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο