Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ριζοσπάστης του Σ/Κ και πρωτοσέλιδα των αστικών εφημερίδων

Ρίζος Σ_Κ 23-24 Οκτ-2021

 • ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ — ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — Σφυ­ρο­κό­πη­μα στα αντερ­γα­τι­κά μέτρα η διεκ­δί­κη­ση σύγ­χρο­νων δικαιωμάτων
 • Συλ­λα­λη­τή­ρια σε όλη τη χώρα στις αρχές Νοέμ­βρη και απερ­για­κή κλι­μά­κω­ση το επό­με­νο διάστημα
  Εκατο­ντά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις σε όλη τη χώρα συντο­νί­ζουν τον βημα­τι­σμό τους οργα­νώ­νο­ντας, μετά τις μαζι­κές και επι­τυ­χη­μέ­νες συσκέ­ψεις σε μια σει­ρά από πόλεις, πανερ­γα­τι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια στις αρχές Νοέμ­βρη, ενό­ψει της απερ­για­κής κλιμάκωσης.
  Η αρχή των συσκέ­ψε­ων έγι­νε στην Αθή­να, με τη μεγά­λη συμ­με­το­χή Συν­δι­κά­των — Ομο­σπον­διών — Εργα­τι­κών Κέντρων στο Σπόρ­τιγκ, όπου απο­φα­σί­στη­κε η οργά­νω­ση συλ­λα­λη­τη­ρί­ου στις 4 Νοέμ­βρη, να παρ­θούν αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες με όλες τις μορ­φές σε όλους τους κλά­δους, δυνα­μώ­νο­ντας την κοι­νή δρά­ση, «για την από­κρου­ση της αντερ­γα­τι­κής πολι­τι­κής, για να μεί­νει στα χαρ­τιά ο νόμος Χατζη­δά­κη, για τη διεκ­δί­κη­ση σύγ­χρο­νων δικαιωμάτων».
 • Ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ — Για την Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση Νοέμ­βρη — Δεκέμ­βρη 2021
 • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ — Πανελ­λα­δι­κή απερ­γία στις 9 Νοέμ­βρη για ΣΣΕ, εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώματα
 • ΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΚΕ — Κάλε­σμα πάλης για άμε­σα μέτρα στή­ρι­ξης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας — Ανα­κοί­νω­ση για την κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία και την έξαρ­ση των κρου­σμά­των στη Βόρεια Ελλάδα
 • Ο αγώ­νας των εκπαι­δευ­τι­κών συνε­χί­ζε­ται και δυναμώνει! 
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ — Κομ­μά­τι μιας πολι­τι­κής κόντρα στις σύγ­χρο­νες ανάγκες
 • ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΗΣ ΕΕ — Θα αντι­με­τω­πί­σει την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια … επι­τα­χύ­νο­ντας την πολι­τι­κή που την προκαλεί
 • ΕΙΡΗΝΗ — ΑΣΦΑΛΕΙΑ — ΕΔΑΦΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ — …Να βάλου­με το άλο­γο μπρο­στά από το κάρο!
 • Ξεκί­νη­σαν στο κλει­στό του Φάλη­ρος οι εργα­σί­ες του 13ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ«Με πυξί­δα τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για ισο­τι­μία και χει­ρα­φέ­τη­ση, ενά­ντια στους εκμε­ταλ­λευ­τές του μόχθου μας». — Με το σύν­θη­μα να δίνει τον τόνο και με τη συμ­με­το­χή εκα­το­ντά­δων γυναι­κών από τους Συλ­λό­γους και τις Ομά­δες σε όλη τη χώρα, ξεκί­νη­σε το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής το 13ο Συνέ­δριο της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλάδας.
 • ΑΓΩΓΗ της ΕΑΑΣ κατά του Ν. ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ — Με στοι­χεία — κατα­πέλ­τη έπε­σαν στο κενό οι κατη­γο­ρί­ες σε βάρος του δημο­σιο­γρά­φου — Εκδι­κά­στη­κε η υπό­θε­ση την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη. Το «παρών» στο δικα­στή­ριο έδω­σαν βου­λευ­τές του ΚΚΕ, συν­δι­κα­λι­στές, από­στρα­τοι και εργαζόμενοι
 • Η απο­φυ­λά­κι­ση Πατέ­λη και το τρά­βηγ­μα της κουρτίνας
 • ΣΥΡΙΖΑ — Βάζο­ντας πλά­τη… στο κοι­νό αντι­λαϊ­κό τους πρόγραμμα
 • ΕΛΛΑΔΑ – ΕΥΡΩΖΩΝΗ | «Σκο­τσέ­ζι­κο ντους» για το κεφά­λαιο οι προ­βλέ­ψεις για την πορεία της οικονομίας
 • ΜΝΗΜΕΙΟ — ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΑΜ — ΕΛΑΣ & ΔΣΕ — Την Κυρια­κή 31/10 τα εγκαί­νια στο Νεστό­ριο Καστοριάς
  Στην εκδή­λω­ση της ΚΟ Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας, στις 11.30 π.μ., θα μιλή­σει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας
 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΞΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ «Πρά­σι­νη» ή μαύ­ρη, η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη είναι αντί­θε­τη με τις ανά­γκες του λαού
 • Απο­σπά­σμα­τα από την ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Γρη­γό­ρη Λιονή
 • ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ & ΑΓΡΟΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΑΧΑΪΑΣ | Με δυνα­μι­σμό προ­χω­ρούν στους επό­με­νους αγω­νι­στι­κούς σταθ­μούς τουςΜεγά­λη συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον Πύρ­γο στις 30 Οκτώ­βρη με την Ρ. Αντωνοπούλου –
 • Στη μάχη για μαζι­κή συμ­με­το­χή στο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στις 6 Νοέμβρη -
  ΚΑΛΕΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ — ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΓΩΝΑ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ | Το Σάβ­βα­το 6 Νοέμ­βρη να «βου­λιά­ξει» το Σύνταγ­μα καλούν με κοι­νή ανα­κοί­νω­σή τους φορείς και Επι­τρο­πές Αγώ­να πλη­γέ­ντων από φυσι­κές καταστροφές
 • Από Δευ­τέ­ρα επα­νέρ­χε­ται ο δακτύλιος
 • ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ — Βγαί­νου­με στο προ­σκή­νιο για τις δικές μας ανά­γκες κόντρα στα καλέ­σμα­τα της υποταγής!
 • 48 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (στή­λη για τους ένστολους)
 • ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ ΣΤΑ «PRAKTIKER» — Μετά την κυβέρ­νη­ση, και ο ΟΜΕΔ «νίπτει τας χεί­ρας του» — Απερ­γία στις 6 Νοέμ­βρη για την υπο­γρα­φή ΣΣΕ και την ανά­κλη­ση της απόλυσης
 • «Συνέ­ντευ­ξη με τον Μαρξ» (συζή­τη­ση με συντε­λε­στές της παρά­στα­σης) — ένα θεα­τρι­κό ταξί­δι, με οδη­γούς την ιδιο­φυή σκέ­ψη του Μαρξ, από τη μια, και τον ηρω­ι­σμό του γαλ­λι­κού προ­λε­τα­ριά­του, από την άλλη, που έρι­ξε την καρ­διά του στην Επα­νά­στα­ση και στέ­ριω­σε στα οδο­φράγ­μα­τα του Παρι­σιού το ιδα­νι­κό του για μια άλλη κοι­νω­νία όπου θα ανθρω­πέ­ψει ο άνθρω­πος. Η παρά­στα­ση ανε­βαί­νει κάθε Τετάρ­τη και Πέμ­πτη στις 21.00 στο Θέα­τρο «Olvio» (Ιερά Οδός 67 & Φαλαι­σί­ας 7, Βοτανικός).
 • ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 1956 – 2021 | Απέ­ρα­ντη αγά­πη για τον απλό άνθρω­πο, το Κόμ­μα, την Ιστορία
 • Σχε­τι­κά με την κατά­στα­ση των καλ­λι­τε­χνών και την πολι­τι­στι­κή ανά­καμ­ψη στην ΕΕ
 • ΑΓΓΛΙΑ — ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ — Οι «ανθρα­κω­ρύ­χοι» και οι … υπό­γειες δια­δρο­μές απώ­τε­ρων συμφερόντων
 • Μέτρη­ση της βαρυ­τι­κής έλξης μετα­ξύ πολύ μικρών μαζών — Βήμα στον δρό­μο προς πει­ρά­μα­τα που ίσως μπο­ρέ­σουν να διε­ρευ­νή­σουν την κβα­ντι­κή φύση της βαρύτητας
 • Στη ΜΝΗΜΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
 • ΟΞΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΗΠΑ – ΚΙΝΑΣ — «Εντα­τι­κές διπλω­μα­τι­κές παρεμ­βά­σεις» που κλι­μα­κώ­νουν τον ανταγωνισμό
 • ΙΤΑΛΙΑ | «Επι­δη­μία» θανά­των στους χώρους δου­λειάς — Του­λά­χι­στον 677 εργα­τι­κά δυστυ­χή­μα­τα μετα­ξύ Γενά­ρη και Ιού­λη
 • ΠΑΜΕ — Αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων του Μετρό της Λισαβόνας
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Περι­κο­πές στις πιο στοι­χειώ­δεις λαϊ­κές ανά­γκες ενώ η φτώ­χεια εξα­πλώ­νε­ται - Χαρα­κτη­ρι­στι­κά στοι­χεία από την πιο ισχυ­ρή καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία της ΕΕ

Προς σύγκριση

🔽 ⏬

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο