Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ”: Κυκλοφορεί κανονικά

Σήμε­ρα Τετάρ­τη 8 Μάη, κυκλο­φο­ρεί κανο­νι­κά ο «Ριζο­σπά­στης», με όλη την επι­και­ρό­τη­τα και τις εξελίξεις.

Μετα­ξύ άλλων, μπο­ρεί­τε να διαβάστε:

  • Μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις σε όλο τον κόσμο για την επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στη Ράφα: Νέα σφα­γή από το κρά­τος — δολο­φό­νο. Δυνα­μώ­νει η λαϊ­κή κατα­κραυ­γή. ΚΚΕ: Η προ­α­πο­φα­σι­σμέ­νη επί­θε­ση καταρ­ρί­πτει και τα τελευ­ταία προ­σχή­μα­τα των συμ­μά­χων του Ισρα­ήλ, μετα­ξύ των οποί­ων και η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, που στη­ρί­ζουν τη βαρ­βα­ρό­τη­τα ενα­ντί­ον των Παλαιστινίων.
  • Απο­κα­λυ­πτι­κό — Βάση της Σου­δας: Εκτε­τα­μέ­νες εργα­σί­ες ανα­βάθ­μι­σης του αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κού προ­μα­χώ­να Νέες κατα­σκευ­ές και στρα­τιω­τι­κές υπο­δο­μές, που σέρ­νουν τη χώρα μας πιο βαθιά στους εγκλη­μα­τι­κούς πολε­μι­κούς σχεδιασμούς.
  • Ευρω­ε­κλο­γές: Η αντί­θε­ση στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή της ΕΕ μπο­ρεί να εκφρα­στεί μόνο με ψήφο στο ΚΚΕ Συνέ­ντευ­ξη του ΓΓ της ΚΕ Δ. Κου­τσού­μπα σε ενη­με­ρω­τι­κή ιστο­σε­λί­δα | Πλού­σια δρά­ση από της Κομ­μα­τι­κές Οργα­νώ­σεις | Μεγά­λη εξόρ­μη­ση χτες στα διό­δια της Αττικής.
  • Να ανά­ψει ξανά η τσι­μι­νιέ­ρα της ΛΑΡΚΟ: Την Παρα­σκευή το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να. Στις 7 μ.μ. στο Σύνταγ­μα το νέο αγω­νι­στι­κό ραντε­βού ενά­ντια στο λου­κέ­το και τις απολύσεις.Στις 12 Μάη λήγουν ξανά οι συμ­βά­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, που παλεύ­ουν να μεί­νουν στη δου­λειά τους, να μη μαρα­ζώ­σει ο τόπος τους. Σκλη­ρή μάχη και στη Νάου­σα, όπου οι απο­λυ­μέ­νοι της Νημα­τουρ­γί­ας «Βαρ­βα­ρέ­σος» διεκ­δι­κούν δεδου­λευ­μέ­να, απο­ζη­μιώ­σεις και μέτρα προστασίας.
  • Ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρoυ­ση στην Ουκρα­νία:Βρε­τα­νία και Γαλ­λία σε ρόλο «πυρο­κρο­τη­τή». Προει­δο­ποι­ή­σεις της Ρωσί­ας για την εμπλο­κή τους στον πόλεμο.
  • Ελλη­νο­τουρ­κι­κά: Με «λίγη θυσία» μπο­ρεί να ανοί­ξει η «πόρ­τα» του συμ­βι­βα­σμού. Δηλώ­σεις Ερντο­γάν ενό­ψει της συνά­ντη­σης με Μητσο­τά­κη στην Αγκυ­ρα στις 13 Μάη.
  • Έκθε­ση ΟΟΣΑ: Αύξη­ση ξένων επεν­δύ­σε­ων στα συντρίμ­μια των μισθών και των εργα­σια­κών δικαιωμάτων.

Μην τον χάσετε!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο