Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρουμανία: Αντικομμουνιστικά σύμβολα σε μέσα μαζικής μεταφοράς στο Βουκουρέστι (ΦΩΤΟ)

Χει­ρο­λα­βές με αντι­κομ­μου­νι­στι­κό μήνυ­μα εμφα­νί­στη­καν τελευ­ταία σε μια σει­ρά δημό­σιους χώρους στο Βουκουρέστι.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Ατέ­χνως», σε μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, όπως π.χ. στο μετρό της πόλης, έχουν βρε­θεί χει­ρο­λα­βές που φέρουν το μήνυ­μα «Καλύ­τε­ρα νεκρός, παρά κομ­μου­νι­στής» (Mai bine mort, decât comunist).

Το ερώ­τη­μα που τίθε­ται είναι ποιοί τοπο­θε­τούν τα εν λόγω αντι­κομ­μου­νι­στι­κά σύμ­βο­λα και κατά πόσο οι τοπι­κές αρχές της πόλης είναι ενή­με­ρες για το ζήτημα.

BUCHUREST

Η δρά­ση φασι­στι­κών-εθνι­κι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων στη Ρου­μα­νία τα τελευ­ταία χρό­νια είναι γνω­στή. Είναι το απο­τέ­λε­σμα του πρω­τό­γο­νου αντι­κομ­μου­νι­σμού που οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις της Ρου­μα­νί­ας, με την στή­ρι­ξη της ΕΕ, προ­ω­θούν συστη­μα­τι­κά από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του 1990.

Η Ρου­μα­νία που προ­έ­κυ­ψε μετά την αντε­πα­νά­στα­ση του 1989 μόνο δει­νά έφε­ρε για την εργα­τι­κή τάξη και το λαό. Σήμε­ρα είναι ο ρου­μά­νι­κος λαός που πλη­ρώ­νει τα “σπα­σμέ­να” της καπι­τα­λι­στι­κής παλινόρθωσης.

Σύμ­φω­να με έρευ­να του «Ρου­μά­νι­κου Ινστι­τού­του Αξιο­λό­γη­σης και Στρα­τη­γι­κής» (IRES) το 2011, το 45% των ρου­μά­νων απά­ντη­σαν ότι σήμε­ρα θα ζού­σαν καλύ­τε­ρα αν στη χώρα τους δεν είχε επι­κρα­τή­σει η αντε­πε­νά­στα­ση. Το 61% των συμ­με­τε­χό­ντων στην έρευ­να δήλω­σαν ότι σήμε­ρα, σε συν­θή­κες καπι­τα­λι­σμού, η ζωή είναι πολύ χει­ρό­τε­ρη απ’ ότι επί σοσιαλισμού.

Σε ότι δε αφο­ρά τον «κακό» και «αιμο­βό­ρο» Ν. Τσα­ου­σέ­σκου, το 84% των ερω­τη­θέ­ντων δήλω­σαν ότι κακώς εκτε­λέ­στη­κε, χωρίς να υπάρ­ξει δίκαιη δίκη, ενώ το 60% εξέ­φρα­σε λύπη για το θάνα­τό του. Παρό­μοια απο­τε­λέ­σμα­τα έδει­ξε και έρευ­να του 2019, με πάνω από το 60% των ρου­μά­νων να εκφρά­ζουν θετι­κή άπο­ψη για την περί­ο­δο του σοσια­λι­σμού (INSCOP Research & Εργα­στή­ριο Ανά­λυ­σης Πλη­ρο­φο­ριών Πολέ­μου και Επι­κοι­νω­νιών LARICS).

che guevara 008

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο