Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρουμανία: Η συντριπτική αποχή οδήγησε σε αποτυχία το δημοψήφισμα κατά του γάμου των ομοφύλων

Το δημο­ψή­φι­σμα που οργα­νώ­θη­κε στην Ρου­μα­νία για να εγγρα­φεί η απα­γό­ρευ­ση του γάμου των ομο­φύ­λων στο Σύνταγ­μα της χώρας απέ­τυ­χε να εξα­σφα­λί­σει την συμ­με­το­χή του 30% του εκλο­γι­κού σώμα­τος, ανα­κοί­νω­σε η κεντρι­κή εκλο­γι­κή επιτροπή.

Μόνο το 20,41% των ψηφο­φό­ρων μετα­κι­νή­θη­κε μέχρι τις κάλ­πες στην ψηφο­φο­ρία αυτή που διήρ­κε­σε δύο ημέ­ρες για να ενι­σχυ­θεί η συμμετοχή.

Οι Ρου­μά­νοι, που εκλή­θη­σαν να εγκρί­νουν την εγγρα­φή στο Σύνταγ­μα πρό­βλε­ψης που ορί­ζει ότι μόνο «ένας άνδρας και μία γυναί­κα», και όχι απλώς «σύζυ­γοι», όπως ισχύ­ει σήμε­ρα, μπο­ρούν να ενω­θούν με γάμο, δεν ανταποκρίθηκαν.

Οι υπο­στη­ρι­κτές της πρω­το­βου­λί­ας αυτής, που ξεκί­νη­σε από ομά­δα πολι­τών, ανα­γνώ­ρι­σαν την ήττα τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο