Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρούπερτ Τσάουνερ Μπρουκ (ποιητής)

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα //

Rupert Chawner Brooke Ράγκμπι-Αγγλία 3 Αυγούστου 1887, Σκύρος-Ελλάδα 23 Απριλίου  1915.

Ρού­περτ Μπρούκ, ο Άγγλος φιλέλ­λη­νας ποι­η­τής που στο νεκρι­κό προ­σκέ­φα­λό του βρέ­θη­κε βιβλίο του Αρι­στο­φά­νη όπως πολ­λά χρό­νια πριν και το 1822 είχε βρε­θεί στην τσέ­πη του ομό­τε­χνου και συμπα­τριώ­τη του Πέρ­σι Σέλεϊ στο ναυά­γιο της Λα Σπέ­τσια βιβλίο του Σοφοκλή…

Ενθά­δε κεί­ται ο δού­λος του Θεού
Ανθυ­πο­λο­χα­γός του Αγγλι­κού Ναυτικού
Ρού­περτ Μπρούκ.

Ο τάφος του ποιητή στη Σκύρο

Ο τάφος του ποι­η­τή στη Σκύρο

Αργό­τε­ρα η μητέ­ρα του και οι φίλοι του φρό­ντι­σαν να κάνουν ένα άγαλ­μά του πάνω στον τάφο του και, είναι το ορει­χάλ­κι­νο άγαλ­μα του, έργο του γλύ­πτη Μιχά­λη Τόμπρου που απο­κα­λύ­φθη­κε το 1931 και στέ­κει εκεί να κοι­τά το Αιγαίο και την Ελλά­δα που τόσο αγά­πη­σε μέσα από τους κλασ­σι­κούς μας ποι­η­τές ο ποι­η­τής-στρα­τιώ­της Ρού­περτ Μπρούκ ‚αλλά και την πατρί­δα του την Αγγλία που κυριο­λε­κτι­κά λάτρευε.

Στα 27 του χρό­νια και το δει­λι­νό της 23 Απρι­λί­ου του 1915 ξεψύ­χη­σε σε πλω­τό νοσο­κο­μείο μα στο αγα­πη­μέ­νο του Αιγαίο και πηγαί­νο­ντας εθε­λο­ντής στον πόλε­μο για την απε­λευ­θέ­ρω­ση σκλα­βω­μέ­νων λαών όπως και ο ομό­τε­χνος και συμπα­τριώ­της του Μπάι­ρον που πέθα­νε μισο­δρο­μής στο Μεσο­λόγ­γι-Απρί­λη και εκεί­νος μήνα…

Ρού­περτ Μπρούκ: Ένας από τους πλέ­ον αξιό­λο­γους ποι­η­τές των αρχών του 20ου αιώ­να που χάθη­κε πρό­ω­ρα και που τα περισ­σό­τε­ρα από τα ποι­ή­μα­τά του εκφρά­ζουν μια ρομα­ντι­κή και ιδε­α­λι­στι­κή πατριω­τι­κή αντίληψη.

Ποι­ή­σεις-1911, Το παλαιό πρε­σβυ­τέ­ριο, Γκράν­τσε­στερ 1912 και 1914, τίτλοι της εργο­γρα­φί­ας του.

Στο αφιέ­ρω­μα αυτό με αφορ­μή την συμπλή­ρω­ση 120 χρό­νων από τη γέν­νη­σή του απα­ραί­τη­τη η παρου­σί­α­ση του ποι­ή­μα­τος που έκα­νε τον ποι­η­τή και στρα­τιώ­τη Ρ. Μπ., διά­ση­μο και δημο­φι­λέ­στα­το. Είναι το ποί­η­μά του Ο Στρα­τιώ­της όπου ο ποι­η­τής εκφρά­ζει όλον τον ενθου­σια­σμό και την αυτο­πε­ποί­θη­ση που οι Βρε­τα­νοί μπή­καν στον Α’ Παγκ. Πόλε­μο. Αντι­προ­σω­πευ­τι­κό του πνεύ­μα­τος του και­ρού του, το ποί­η­μα ο Στρα­τιώ­της δημο­σιευό­ταν μαζί με άλλα 4 σονέ­τα του πολέ­μου του Μπρούκ στο Times Literary Supplement :

αν πεθά­νω, μόνο αυτό σκέ­ψου για μένα: Πως υπάρ­χει κάποια γωνιά σε ξένη γη/Που είναι Αγγλία για πάντα…/ Κι αν σκο­τω­θώ, αυτή σου η σκέ­ψη μου ταιριάζει/ Υπάρ­χει κάπου μια γωνιά, σε ξένη γη, που’ ναι για πάντα Αγγλία./Εκεί θε να σκε­πά­ζει χώμα ακρι­βό μια χού­φτα σκό­νη πιο ακριβή./Στη σκό­νη αυτή έδω­κε πνοή η Αγγλία μητέρα,/τα’ άνθη της ν ’αγα­πά και δρό­μους να χαρεί./σάρκα εγγλέ­ζι­κη ρου­φά Εγγλέ­ζο αέρα,/πάτρια νερά λου­σμέ­νη κι ήλιους καθαρή./ Κι αυτή η καρ­διά, σκέ­ψου, καθά­ρια από κακία,/του αιώ­νιου νου παλ­μός, ακέ­ραιη την έννοια/ανταποδίδει, της Αγγλί­ας δώρο αγνό./Ήχους κι εικό­νες όνει­ρα μέρα γλυκεία,/το γέλιο, φίλων δίδαγ­μα, και την ευγένεια,/καρδιά εν ειρή­νη, κάτω απ’ αγγλι­κό ουρανό.

Τα σονέ­τα αυτά τυπώ­θη­καν στη συλ­λο­γή 1914 & Other Poems τον Μάιο του 1915 που έκα­νε 11(!) ανα­τυ­πώ­σεις ως το τέλος της χρονιάς.

Αγγλι­κό πρω­τό­τυ­πο κείμενο:

The Solder

If I should die, think only this of me;

That there’s some corner in a foreign field

That is forever England.

There shall be in that rich earth a richer dust concealed;

 

A dust whom England bore, shaped, made aware,

Gave, once, her flowers to love, her ways to roam

A body of England’s, breathing English air,

Washed by the rivers, blest by suns of home

And think, this heart, all evil shed away.

A pulse in the eternal mind, no less

Gives somewhere back the thoughts by England given;

Her sights and sounds, dreams happy as her day;

And laugher, learnt of friends, and gentleness,

In hearts at peace,  under an English heaven.

Το άγαλμα του Ρ. Μπ.-Σκύρος

Το άγαλ­μα του Ρ. Μπ.-Σκύρος

Κι’ αν πεθά­νω πρέ­πει μόνο αυτό σκέ­ψου για μένα: Πως υπάρ­χει κάποια γωνιά σε ξένη γη Που είναι Αγγλία για πάντα… Ρού­περτ Μπρούκ… 120 χρό­νια από τη γέν­νη­σή του…

Rupert Brooke: Τα ποι­ή­μα­τα, ο ποι­η­τής και η Σκύ­ρος –είναι ο τίτλος του βιβλί­ου που κυκλο­φό­ρη­σε το 2015 ο εκδο­τι­κός οίκος Γκο­βό­στη με αφορ­μή τα 100 χρό­νια από το θάνα­το του ποι­η­τή και, περιλαμβάνει‑η συλ­λο­γή- 44 από τα 94 στο σύνο­λο ποι­ή­μα­τα του δημο­φι­λέ­στα­του ποιητή.

 

Πηγές: Εικο­νο­γρα­φη­μέ­νη Εστία και tovima. gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο