Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων: Ανεπαρκής η εκπαίδευση του σταθμάρχη

Στη δια­πί­στω­ση ότι ο σταθ­μάρ­χης της Λάρι­σας ‑αλλά και όσοι εκπαι­δεύ­τη­καν στον ίδιο κύκλο μαζί του- δεν είχε εκπαι­δευ­τεί σωστά προ­έ­βη η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Σιδηροδρόμων.

H ΡΑΣ εξα­πο­λύ­ει επί­θε­ση και κατά του ΟΣΕ ενώ προ­χω­ρά στη λήψη έκτα­κτων προ­σω­ρι­νών μέτρων λόγω μη επαρ­κούς εκπαί­δευ­σης προ­σω­πι­κού κρί­σι­μων ειδικοτήτων.

Σε ανα­κοί­νω­σή της, αναφέρει:

«Η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Σιδη­ρο­δρό­μων με τα έως σήμε­ρα στοι­χεία που έχει συγκε­ντρώ­σει, δια­βλέ­πει ισχυ­ρές ενδεί­ξεις ότι ο θεω­ρη­τι­κός και πρα­κτι­κός κύκλος εκπαί­δευ­σης που παρεί­χε ο Δια­χει­ρι­στής της Σιδη­ρο­δρο­μι­κής Υπο­δο­μής (ΟΣΕ) σε προ­σω­πι­κό του ΟΣΕ που επι­τε­λεί κρί­σι­μα καθή­κο­ντα (σταθ­μάρ­χες – κλει­δού­χους) υπήρ­ξε ελλι­πής και ως εκ τού­του ανε­παρ­κής» ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της ΡΑΣ στην οποία προστίθεται:

«Η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Σιδη­ρο­δρό­μων με σει­ρά ελέγ­χων διε­ρεύ­νη­σε τον κύκλο της εκπαί­δευ­σης του Προ­σω­πι­κού Κλά­δου Κυκλο­φο­ρί­ας στον οποίο συμ­με­τεί­χε ο σταθ­μάρ­χης που εμπλέ­κε­ται στο δυστύ­χη­μα της 28ης Φεβρουα­ρί­ου 2022 και δια­πί­στω­σε ότι δεν τεκ­μη­ριώ­νε­ται η σωστή και ολο­κλη­ρω­μέ­νη θεω­ρη­τι­κή και πρα­κτι­κή εκπαί­δευ­ση των εκπαι­δευό­με­νων του συγκε­κρι­μέ­νου κύκλου μαθη­τεί­ας, σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις που κατα­γρά­φο­νται στον Οδη­γό Σπουδών».

Η ανα­κοί­νω­ση της ΡΑΣ

Η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Σιδη­ρο­δρό­μων στο πλαί­σιο της αυτε­πάγ­γελ­της έρευ­νας που διε­ξά­γει για τη μετω­πι­κή σύγκρου­ση των δύο αμα­ξο­στοι­χιών στα Τέμπη, δια­πί­στω­σε σοβα­ρές ενδεί­ξεις παρά­βα­σης από τον Δια­χει­ρι­στή Υπο­δο­μής, ήτοι τον Οργα­νι­σμό Σιδη­ρο­δρό­μων Ελλά­δος (ΟΣΕ Α.Ε) που σχε­τί­ζο­νται με το Σύστη­μα Δια­χεί­ρι­σης Ασφά­λειας του.

Ειδι­κό­τε­ρα η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Σιδη­ρο­δρό­μων με τα έως σήμε­ρα στοι­χεία που έχει συγκε­ντρώ­σει, δια­βλέ­πει ισχυ­ρές ενδεί­ξεις ότι ο θεω­ρη­τι­κός και πρα­κτι­κός κύκλος εκπαί­δευ­σης που παρεί­χε ο Δια­χει­ρι­στής της Σιδη­ρο­δρο­μι­κής Υπο­δο­μής (ΟΣΕ) σε προ­σω­πι­κό του ΟΣΕ που επι­τε­λεί κρί­σι­μα καθή­κο­ντα (σταθ­μάρ­χες – κλει­δού­χους) υπήρ­ξε ελλι­πής και ως εκ τού­του ανεπαρκής.

Η Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Σιδη­ρο­δρό­μων με σει­ρά ελέγ­χων που θα ανα­φερ­θούν στη συνέ­χεια, διε­ρεύ­νη­σε τον κύκλο της εκπαί­δευ­σης του Προ­σω­πι­κού Κλά­δου Κυκλο­φο­ρί­ας στον οποίο συμ­με­τεί­χε ο σταθ­μάρ­χης που εμπλέ­κε­ται στο δυστύ­χη­μα της 28ης Φεβρουα­ρί­ου 2022 και δια­πί­στω­σε ότι δεν τεκ­μη­ριώ­νε­ται η σωστή και ολο­κλη­ρω­μέ­νη θεω­ρη­τι­κή και πρα­κτι­κή εκπαί­δευ­ση των εκπαι­δευό­με­νων του συγκε­κρι­μέ­νου κύκλου μαθη­τεί­ας, σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις που κατα­γρά­φο­νται στον Οδη­γό Σπουδών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο