Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρυθμό Stage: Αντάρτικα τραγούδια από τη «Ρωμιοσύνη»

Τρα­γού­δια αγα­πη­μέ­να, τρα­γού­δια ξεχα­σμέ­να, τρα­γού­δια γεμά­τα μνή­μες αλλά και ελπί­δα για ένα καλύ­τε­ρο αύριο. Τα αντάρ­τι­κα τρα­γού­δια, που συντρό­φευ­σαν το λαό στις πιο δύσκο­λες στιγ­μές της ιστο­ρί­ας του μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θή­σει κανείς σε ένα μονα­δι­κό πρό­γραμ­μα με τίτλο «(ΕΠ?)ΑΝΑΣΤΑΣΗ» στο Ρυθ­μό Stage, ερμη­νευ­μέ­να με ξεχω­ρι­στό τρό­πο από το «Μου­σι­κό Σύνο­λο Ρωμιο­σύ­νη» υπό την Καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση του Τεό Λαζά­ρου τις Δευ­τέ­ρες έως τις 19 Φλε­βά­ρη.

Αντάρ­τι­κα τρα­γού­δια από όλες τις περιο­χές της Ελλά­δας από την Ήπει­ρο ως την Κρή­τη, απο­τέ­λε­σμα πολύ­χρο­νης μελέ­της που έφε­ρε στο φως τρα­γού­δια που ακού­γο­νται για πρώ­τη φορά μαζί με τα γνω­στά αντάρ­τι­κα που όλοι αγαπάμε.

Τρα­γου­δούν: Νατά­σα Παπα­δο­πού­λου Τζα­βέ­λα, Σταύ­ρος Ξένος, Νίκος Μπο­φί­λιος, Βασι­λι­κή Τσι­φτσή.

Μαζί με το «Μου­σι­κό Σύνο­λο Ρωμιο­σύ­νη» συμπράτ­τουν στη σκη­νή γνω­στοί καλλιτέχνες.

Είσο­δος: 10 ευρώ με μπύ­ρα ή κρασί.

Ώρα έναρ­ξης: 21.30

Ρυθ­μός Stage (Λεω­φό­ρος Μαρί­νου Αντύ­πα 38, Ηλιούπολη).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο