Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Άνοδος των ποσοστών του Κομμουνιστικού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές

Τρία είναι τα βασι­κά στοι­χεία του απο­τε­λέ­σμα­τος των πρό­σφα­των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών στη Ρωσία: Πρώ­τον η πτώ­ση των ποσο­στών του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος «Ενω­μέ­νη Ρωσία» του Βλ. Πού­τιν, δεύ­τε­ρον η άνο­δος του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) και τρί­τον οι κατη­γο­ρί­ες από μέρος της αντι­πο­λί­τευ­σης για νόθευ­ση του αποτελέσματος.

Εκ μέρους του κόμ­μα­τος Ενω­μέ­νη Ρωσία, ο Αντρέι Τούρ­τσακ ανα­κοί­νω­σε πως ο κυβερ­νη­τι­κός σχη­μα­τι­σμός κέρ­δι­σε του­λά­χι­στον 315 έδρες από τις 450 της Δού­μα (κάτω βου­λή του ρωσι­κού κοι­νο­βου­λί­ου) και χαι­ρέ­τι­σε μια «φανε­ρή και καθα­ρή» νίκη, παρά τις  κατη­γο­ρί­ες για νοθεία που δια­τυ­πώ­θη­καν από την αντιπολίτευση.

Με κατα­με­τρη­μέ­νο το 99% των ψήφων, το κόμ­μα του Πού­τιν λαμ­βά­νει περί­που 49,8% των ψήφων, ενώ ακο­λου­θεί το ΚΚΡΟ με 19,41% έχο­ντας κατα­γρά­ψει σημα­ντι­κό­τα­τη άνο­δο σε σχέ­ση με τις προη­γού­με­νες εκλογές. 

Το απο­τέ­λε­σμα αυτό σημα­το­δο­τεί μια οπι­σθο­χώ­ρη­ση σε σχέ­ση με το 2016, όταν η Ενω­μέ­νη Ρωσία είχε εξα­σφα­λί­σει το 54% των ψήφων. Το κόμ­μα είχε εκλέ­ξει τότε 334 βουλευτές.

Ακο­λου­θεί το — ακρο­δε­ξιάς ιδε­ο­λο­γι­κής από­χρω­σης — Φιλε­λεύ­θε­ρο Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα του Βλα­ντί­μιρ Ζιρι­νόφ­σκι, το φιλε­λεύ­θε­ρο κόμ­μα «Νέοι Άνθρω­ποι» και ο κεντρο­α­ρι­στε­ρός συνα­σπι­σμός «Δίκαιη Ρωσία».

«Εμπόδια» στη δράση των κομμουνιστών

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, εδώ και μεγά­λο διά­στη­μα, οι μηχα­νι­σμοί της κυβέρ­νη­σης Πού­τιν επι­χεί­ρη­σαν να βάλουν εμπό­δια στην πολι­τι­κή δρά­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, όπως και άλλων, μικρό­τε­ρων, κομ­μου­νι­στι­κών κομ­μά­των, όπως το Κομ­μου­νι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Ρωσίας.

Πρό­σφα­τα, το ΚΚΡΟ με ανα­κοί­νω­σή του είχε καταγ­γέλ­λει περιο­ρι­σμέ­νη προ­βο­λή από τα ΜΜΕ, σε αντί­θε­ση με την υπέρ­με­τρη προ­βο­λή της δρα­στη­ριό­τη­τας του κόμ­μα­τος «Ενω­μέ­νη Ρωσία» του Βλ. Πού­τιν, προ­σθέ­το­ντας την προ­σπά­θεια μαζι­κής λογο­κρι­σί­ας δημο­σιο­γρά­φων και ΜΜΕ «σύμ­φω­να με τα νέα άρθρα του ποι­νι­κού κώδι­κα της Ρωσι­κής Ομοσπονδίας».

Δυο μήνες πριν τις εκλο­γές, τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο, η Κεντρι­κή Εκλο­γι­κή Επι­τρο­πή της χώρας εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση με την οποία απα­γό­ρευε σε έναν βασι­κό υπο­ψή­φιο του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος, τον πρώ­ην υπο­ψή­φιο πρό­ε­δρο Πάβελ Γκρα­ντί­νιν, απ’ το να συμ­με­τά­σχει στην εκλο­γι­κή διαδικασία.

Ασχέ­τως της ιδε­ο­λο­γι­κής και πολι­τι­κής γραμ­μής ακο­λου­θεί η ηγε­σία του ΚΚΡΟ τα τελευ­ταία χρό­νια, αυτό που απο­τε­λεί γεγο­νός είναι πως η αστι­κής τάξη της Ρωσί­ας συνε­χί­ζει να φοβά­ται την οργα­νω­μέ­νη δρά­ση της εργα­τι­κής τάξης, την κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία και την κλη­ρο­νο­μιά της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης. Ο συνε­χής αντι­κομ­μου­νι­σμός, οι επι­θέ­σεις στον Λένιν και την ιστο­ρία της ΕΣΣΔ από τα αστι­κά μέσα (ακό­μη και απ’ τον ίδιο τον πρό­ε­δρο Πού­τιν), απο­τε­λούν σαφείς ενδεί­ξεις ότι το «φάντα­σμα» του κομ­μου­νι­σμού συνε­χί­ζει να πλα­νά­ται πάνω απ’ τα κεφά­λια της αστι­κής τάξης και των πολι­τι­κών της εκπροσώπων.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο