Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Αίτημα βουλευτών του ΚΚΡΟ στον Πούτιν να αναγνωριστούν οι «λαϊκές δημοκρατίες» του Ντονμπάς

Η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας (ΚΚΡΟ) στην Κρα­τι­κή Δού­μα, με επι­κε­φα­λής τον Πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος Γκ. Ζιου­γκά­νοφ, υπέ­βα­λε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα σχέ­διο νόμου με το οποίο καλεί τον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν να προ­χω­ρή­σει σε ανα­γνώ­ρι­ση των αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «λαϊ­κών δημο­κρα­τιών» του Ντονμπάς.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, οι βου­λευ­τές του ΚΚΡΟ ζητούν από την κυβέρ­νη­ση να ανα­γνω­ρί­σει επί­ση­μα, ως ανε­ξάρ­τη­τες και κυρί­αρ­χες κρα­τι­κές οντό­τη­τες, τη «Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Ντο­νέ­τσκ» και την «Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Λουγκάνσκ».

«Τα τελευ­ταία χρό­νια, δημο­κρα­τι­κά όργα­να με χαρα­κτή­ρα κρα­τι­κής οντό­τη­τας που δια­θέ­τουν όλα τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της νόμι­μης εξου­σί­ας έχουν χτι­στεί σε αυτές τις “λαϊ­κές δημο­κρα­τί­ες” με βάση τη λαϊ­κή βού­λη­ση», ανα­φέ­ρε­ται στο νομο­σχέ­διο που κατατέθηκε.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο