Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Ανάμιξη στις αμερικανικές εκλογές παραδέχεται ο ιδρυτής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner

Ο Ρώσος Γεβγκέ­νι Πρι­γκό­ζιν, που πρό­σφα­τα παρα­δέ­χθη­κε ότι είναι ιδρυ­τής της οργά­νω­σης Wagner, δήλω­σε σήμε­ρα ότι είχε ανά­μι­ξη στις αμε­ρι­κα­νι­κές εκλο­γές και ότι θα συνε­χί­σει να το κάνει στο μέλ­λον, στην πρώ­τη τέτοια παρα­δο­χή από ένα πρό­σω­πο για το οποίο η Ουά­σινγ­κτον έχει υπαι­νι­χθεί ότι εμπλέ­κε­ται στις προ­σπά­θειες επιρ­ρο­ής της αμε­ρι­κα­νι­κής πολι­τι­κής σκηνής.

Τον Σεπτέμ­βριο ο Πρι­γκό­ζιν παρα­δέ­χθη­κε ότι έχει ιδρύ­σει την οργά­νω­ση μισθο­φό­ρων Wagner Group, που είναι ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νη με το Κρεμ­λί­νο και δρα­στη­ριο­ποιεί­ται στη Συρία, την Αφρι­κή και την Ουκρανία.

Σε σχό­λια που αναρ­τή­θη­καν στην πλατ­φόρ­μα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης VKontakte από την υπη­ρε­σία ενη­μέ­ρω­σης της εται­ρί­ας του Concord, ο Πρι­γκό­ζιν δήλω­σε: «Είχα­με ανά­μι­ξη (στις αμε­ρι­κα­νι­κές εκλο­γές), έχου­με ανά­μι­ξη και θα συνε­χί­σου­με να έχου­με ανά­μι­ξη. Προ­σε­κτι­κά, με ακρί­βεια, χει­ρουρ­γι­κά και με τον δικό μας τρό­πο, καθώς γνω­ρί­ζου­με πώς να το κάνουμε».

Το σχό­λιό του αναρ­τή­θη­κε την παρα­μο­νή των ενδιά­με­σων εκλο­γών στις ΗΠΑ, ως απά­ντη­ση σε αίτη­μα για σχο­λια­σμό από ρωσι­κή ειδη­σε­ο­γρα­φι­κή ιστοσελίδα.

«Κατά τις ‘χει­ρουρ­γι­κές’ μας ενέρ­γειες, θα αφαι­ρέ­σου­με και τα δύο νεφρά και το ήπαρ με τη μία», δήλω­σε ο Πρι­γκό­ζιν, χωρίς να δώσει περισ­σό­τε­ρες διευκρινίσεις.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο