Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Αναπάντητα ερωτήματα και θρήνος για το μακελειό σε συναυλιακό χώρο

Παρα­μέ­νουν ανα­πά­ντη­τα βασι­κά ερω­τή­μα­τα για τους στό­χους της απο­τρό­παιας επί­θε­σης στο συναυ­λια­κό χώρο, σε προ­ά­στιο της Μόσχας. Την ίδια ώρα, μια σει­ρά δηλώ­σεις των πλευ­ρών που εμπλέ­κο­νται με τον έναν ή τον άλλο τρό­πο, ανα­δει­κνύ­ουν το υπό­βα­θρο πάνω στο οποίο έγι­νε το μακε­λειό: Την όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών και τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.

Η σημε­ρι­νή ημέ­ρα, είναι μέρα εθνι­κού πέν­θους στη Ρωσία, που θρη­νεί για τα θύμα­τα της πιο φονι­κής επί­θε­σης που σημειώ­θη­κε στο ρωσι­κό έδα­φος εδώ και δύο δεκαετίες.

Ο απο­λο­γι­σμός ανήλ­θε σε 137 νεκρούς, μετα­ξύ των οποί­ων τρία παι­διά, ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα οι Ρώσοι ερευ­νη­τές, που ανέ­φε­ραν επί­σης πως βρήκαν όπλα και πυρο­μα­χι­κά στο σημείο. «Η ταυ­το­ποί­η­ση των σορών των θυμά­των βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη. Έως αυτή τη στιγ­μή, τα πτώ­μα­τα 137 ανθρώ­πων, μετα­ξύ αυτών τρία παι­διά, βρέ­θη­καν στο σημείο της τρο­μο­κρα­τι­κής επί­θε­σης», επι­ση­μαί­νει η Ερευ­νη­τι­κή Επι­τρο­πή. Μέχρι τώρα, έχουν ταυ­το­ποι­η­θεί 62 σοροί, διευ­κρι­νί­ζε­ται στην ανακοίνωση.

Σύμ­φω­να με την Επι­τρο­πή, στον χώρο της επί­θε­σης βρέ­θη­καν δύο πυρο­βό­λα όπλα Καλάσ­νι­κοφ περισ­σό­τε­ρα από 500 φυσίγ­για και 28 γεμιστήρες.

Το πρωί του Σαβ­βά­του, ο διευ­θυ­ντής της FSB, Αλ. Μπόρτ­νι­κοφ, ενη­μέ­ρω­σε τον Πού­τιν ότι 11 άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των τεσ­σά­ρων που εμπλέ­κο­νται άμε­σα στην επίθεση.

«Υβριδικός πόλεμος της Δύσης»

Το Ισλα­μι­κό Κρά­τος ανα­κοί­νω­σε πως την επί­θε­ση διέ­πρα­ξαν μαχη­τές του. Ωστό­σο, η Ρωσία δεί­χνει προς την μεριά της Ουκρα­νί­ας, σε μια εξέ­λι­ξη που αν μη τι άλλο θα κλι­μα­κώ­σει την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση, όπως προ­ε­ξο­φλούν πολ­λοί αναλυτές.

Ο ίδιος ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας, Βλ. Πού­τιν, δήλω­σε χθες πως οι δρά­στες της επί­θε­σης «προ­σπά­θη­σαν να κρυ­φτούν και κινή­θη­καν προς την Ουκρα­νία», όπου είχε προ­ε­τοι­μα­στεί η μετα­φο­ρά τους από τα σύνο­ρα με την Ρωσία.

«Μέχρι να ολο­κλη­ρω­θεί η έρευ­να για την τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση στο Δημαρ­χείο του Κρό­κους, οποια­δή­πο­τε φρά­ση από την Ουά­σιγ­κτον που δικαιο­λο­γεί το Κίε­βο θα πρέ­πει να θεω­ρεί­ται ως απο­δει­κτι­κό στοι­χείο», δήλω­σε η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Μ. Ζαχά­ρο­βα, με αφορ­μή την διά­ψευ­ση από τις ΗΠΑ των καταγ­γε­λιών περί ουκρα­νι­κού  «δάκτυ­λου».

Επί­σης, ο Ρώσος Πρέ­σβης στην Ουά­σιγ­κτον, Αν. Αντό­νοφ, διέ­ψευ­σε τον ισχυ­ρι­σμό των ΗΠΑ ότι είχαν ενη­με­ρώ­σει την ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση ότι επί­κει­ται τρο­μο­κρα­τι­κή επί­θε­ση. «Καμία συγκε­κρι­μέ­νη πλη­ρο­φο­ρία, τίπο­τα δεν μας δια­βι­βά­στη­κε», δήλω­σε ο Αντό­νοφ στο ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο TASS.

Ο ίδιος κατη­γό­ρη­σε τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς ότι επέ­λε­ξαν «τον υβρι­δι­κό πόλε­μο με τη Ρωσία» και συμπλή­ρω­σε πως «δεν θα ανα­γκά­σουν τη Ρωσία να αλλά­ξει πορεία και εξω­τε­ρι­κή πολιτική».

Πηγή: 02.γρ

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο