Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Δημοσιογράφοι τηλεοπτικού σταθμού φώναξαν «όχι στον πόλεμο» πριν τους κλείσει ο Πούτιν

Με λογο­κρι­σία αντι­με­τω­πί­ζει ο ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν όσους ενα­ντιώ­νο­νται στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία.

Με από­φα­ση της γενι­κή Eισαγ­γε­λία την περα­σμέ­νη Τρί­τη απο­φα­σί­στη­κε να τερ­μα­τι­στεί η λει­τουρ­γία του σταθ­μού «TV Rain», καθώς όπως ανέ­φε­ρε μετέ­δι­δε «ψευ­δείς ειδή­σεις» σχε­τι­κά με τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία. Και οι εργα­ζό­με­νοι απο­φά­σι­σαν να δώσουν την δική τους απά­ντη­ση μετά τις εξαγ­γε­λί­ες του Βλα­ντί­μιρ Πούτιν.

Οι δημο­σιο­γρά­φοι του κανα­λιού είχαν εκφρά­σει από την αρχή της ρωσι­κής εισβο­λής στην Ουκρα­νία την αντί­θε­σή τους στις ενέρ­γειες του Ρώσου προέδρου.

Η ρυθ­μι­στι­κή αρχή τηλε­πι­κοι­νω­νιών της Ρωσί­ας είχε ήδη μπλο­κά­ρει από την αρχή της εβδο­μά­δας τη μετά­δο­ση του «TV Rain», έτσι δημο­σιο­γρά­φοι και τεχνι­κοί μετέ­δω­σαν την τελευ­ταία ζωντα­νή εκπο­μπή μέσω του YouTube. Στο τέλος συγκε­ντρώ­θη­καν όλοι στο κεντρι­κό στού­ντιο και φώνα­ξαν «όχι στον πόλε­μο» ενώ στην συνέ­χεια έπαι­ξε συμ­βο­λι­κά η «Λίμνη των Κύκνων».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο