Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ρωσία: Διακόπτει τις συνομιλίες για ειρηνευτική συνθήκη με την Ιαπωνία λόγω των κυρώσεων

Η ρωσι­κή κυβέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε να απο­συρ­θεί από τις συνο­μι­λί­ες για μια ειρη­νευ­τι­κή συν­θή­κη με την Ιαπω­νία μετά τις κυρώ­σεις που επέ­βα­λε το Τόκιο για την Ουκρα­νία, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή του σήμε­ρα το υπουρ­γείο Εξωτερικών.

Η Ρωσία και η Ιαπω­νία δεν έχουν ακό­μη τερ­μα­τί­σει επί­ση­μα την κατά­στα­ση πολέ­μου μετα­ξύ τους μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο λόγω αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων που έχουν εμπο­δί­σει τους οικο­νο­μι­κούς δεσμούς μετα­ξύ των δύο χωρών.

Το ρωσι­κό ΥΠΕΞ ανέ­φε­ρε επί­σης ότι η Ρωσία απο­σύρ­θη­κε από τις συνο­μι­λί­ες με την Ιαπω­νία σχε­τι­κά με κοι­νά επι­χει­ρη­μα­τι­κά έργα στις Κου­ρί­λες νήσους.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι οι κυβερ­νή­σεις της Ιαπω­νί­ας, από το τέλος του Δευ­τέ­ρου Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου μέχρι και σήμε­ρα, δια­τη­ρούν σχέ­σεις στε­νής συνερ­γα­σί­ας με τις ΗΠΑ, την χώρα που ευθύ­νε­ται για το μεγα­λύ­τε­ρο έγκλη­μα του 20ου αιώ­να, την ρίψη της ατο­μι­κής βόμ­βας στο Ναγκα­σάκ και την Χιροσίμα.

(Φωτό: ΥΠΕΞ Ρωσί­ας, Μόσχα)

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο